Tolke-studenter diskuterer med hverandre i et undervisningsrom.

Tolking i offentlig sektor

Bachelorprogram

Tolking i offentlig sektor er et samlings- og nettbasert tilbud. Studiet skal ivareta det offentliges behov for tilgang til kvalifiserte tolker i ulike språk.

Oppstart høsten 2024. Språkene som tilbys er arabisk, pashto, russisk og tyrkisk.

 • Opptakskrav

  For å søke på dette programmet må du ha 

  Er du statsautorisert tolk (mellom norsk og tolkespråket), har grunnemne i tolking (mellom norsk og tolkespråket), er statsautorisert oversetter (mellom norsk og tolkespråket) eller har en bachelorgrad i oversettelse (mellom norsk og tolkespråket)? Da trenger du ikke Tospråktesten.

  Se mer om unntak for krav om Tospråktesten og grunnlag for poenggiving i retningslinjene: Retningslinjer for opptak til Tolking i offentlig sektor (grunnmodul og bachelor) - OsloMet.

  OsloMet tilbyr opptak til utvalgte språk hvert år. Så langt praktisk mulig velges språkene i tråd med samfunnets behov til enhver tid.

  Du må selv søke om å ta Tospråktesten. Søkerne rangeres etter resultat på testen.

  For å følge tolkestudiet må du ha et høyt tospråklig ferdighetsnivå tilsvarende referansenivå B2 eller høyere (det europeiske rammeverket for språk: Læring, undervisning, vurdering, tabell 1) på begge arbeidsspråk. Tospråktesten tester derfor din lytteevne og muntlige uttrykksevne på norsk og tolkespråket.

  Det er 5-15 studieplasser i hver språkgruppe. Dersom en språkgruppe har flere kvalifiserte søkere enn det som utgjør en pedagogisk forsvarlig undervisningsgruppe, rangeres søkerne etter resultat på Tospråktesten.

  Dersom det er for få søkere med bestått resultat på Tospråktesten i et språk, vil det ikke bli gitt undervisningstilbud i språket.

 • Språktilbud

  Studiet tilbyr utvalgte språk hvert år. Språkene velges i tråd med samfunnets behov til enhver tid, så langt det er praktisk mulig.

  Språk i 2024

  • arabisk
  • pashto
  • russisk
  • tyrkisk

  Registrer interesse for annet tolkespråk

  Mens du venter på tilbud om utdanning i ditt tolkespråk, kan du registrere din interesse: 

  Tospråktesten

  Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten er et opptakskrav til studiet. Dersom du ikke allerede har tilfredsstillende resultat på Tospråktesten fra før av, må du selv sørge for å søke om og gjennomføre Tospråktesten i løpet av høsten 2023. Tospråktesten åpner for søknader i slutten av mai 2023 med søknadsfrist i august. Les mer på Tospråktestens nettsider.

  Plan for framtidig kvalifiseringstilbud for tolker.

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb.

  Søknadsfristen er 1. februar.

  Mer om å søke på tolkestudier.

 • Hva lærer du?

  Studiet tar opp tospråklige studenter med norsk som ett av sine tolkespråk. Det tas opp studenter i flere språk hvert år, avhengig av søkertall og innmeldte behov.  

  I sitt arbeid utøver tolken skjønn basert på forskningsbasert kunnskap, praktiske ferdigheter og fortrolighet med situasjonen.

  Både språkene, samfunnet og tolkeyrket er i stadig utvikling, og læring må derfor sees i et livslangt perspektiv. Studiet skal gjøre utøveren i stand til å stadig søke, tilegne seg og bruke ny kunnskap i sin framtidige profesjonsutøvelse. 

  Tolken har en viktig funksjon i offentlig sektor. Tverrprofesjonelt samarbeid er en forutsetning for kvalitet i tolking, i tillegg til god samhandling mellom ulike aktører.

  Tolken forventes å ha en åpen holdning til den teoretiske og metodiske kompleksiteten i faget.

  Dette inkluderer bruk av moderne utstyr, digital kommunikasjon i offentlig sektor, i tillegg til det å ha en kritisk og reflekterende bevissthet til maktforhold, samfunn og politikk. 

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester

  3. studieår

  5. semester
  6. semester

  4. studieår

  7. semester
  8. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er nett- og samlingsbasert fordelt på ukedager, helger og kvelder.

  Du må ha tilgang til datamaskin med kamera, hodetelefoner med mikrofon og internett for å kunne delta i nettbaserte læringsaktiviteter, også på kveldstid og i helger.

  Du er ansvarlig for å lære deg å bruke læringsplattformen og andre verktøy som benyttes i undervisningen.

  De ulike emnene vil ta i bruk ulike organisatoriske tilnærminger, slik som læringsaktiviteter på nett og frammøtesamlinger, avhengig av praktiske og pedagogiske faktorer. Disse blir spesifisert for hvert emne, innenfor rammer hvor følgende organiserings- og arbeidsmåter benyttes:

  • Praktiske øvelser, dialogforelesninger og gruppearbeid på campus
  • Praktiske øvelser, dialogforelesninger og gruppearbeid via digitale plattformer
  • Innleveringer av selvstendig arbeid og gruppearbeid
  • Selvstudium

  Læringsaktiviteter er enten veiledet eller studentstyrt. Noen aktiviteter er timeplanfestet (samarbeidsaktiviteter) og andre utføres innen gitte frister (innleveringer/evalueringer).

  Deler av studiet har en dialog- og erfaringsbasert tilnærming til læring.

  Du blir en del av et læringsmiljø der du samarbeider med andre studenter, drøfter hverandres bidrag og deler kunnskap og perspektiver. Det skal gi deg relevant erfaring om hvordan du jobber profesjonelt som tolk. I tillegg skal det bidra til å utvikle den faglige kompetansen din, hvor evnen til å vurdere, utvikle og formidle fagstoff står sentralt.

  Arbeid med studieoppgaver er sentralt i læringsfellesskapet og i utviklingen av den faglige kompetansen din. 

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Du kan jobbe som tolk i offentlig sektor. I offentlig sektor er tolking viktig for å gjøre offentlige tjeneste- og fagpersoner i stand til å informere, veilede og høre saksparter på tross av språkbarrierer.

  En bachelorgrad i tolking i offentlig sektor kvalifiserer for oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori B.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Tolkestudent Alla poserer utenfor Stortingsbygningen i Oslo.
Som tolk må Alla beherske mer enn språket

– Tolkeyrket er et yrke på linje med andre. Å ta profesjonsutdanning skal være naturlig og selvsagt for en som ønsker å jobbe som tolk, sier Alla Koskova-Ofstad, student på bachelorstudiet Tolking i offentlig sektor.