AFIs stipendiater

Illustrasjonsbilde: hånd som skriver med kaffekopp i bakgrunnen

Julie Ulstein (26)

Tilknyttet prosjektet: Varig ansettelse av mennesker fra «utsatte grupper» i små og mellomstore bedrifter: en mixed-method-studie i Norge og Nederland (ENGAGE)

Fagdisiplin: Sosiologi

Tidsramme: Beregnet ferdig i 2023

Gå til Julies forskerprofilside (oslomet.no).

Julie Ulstein, stipendiat

Julie Ulstein Foto: Privat

Begynner midt i en pandemi

Fortell litt om prosjektet ditt!

Jeg er stipendiat i prosjektet ENGAGE ved AFI. Min del av prosjektet vil (mest sannsynlig) dreie seg om varigheten av arbeidsforhold for arbeidstakere med arbeidsvansker i små og mellomstore bedrifter. Jeg vil se på hvordan kjennetegn ved små og mellomstore bedrifter og de sosialpolitiske tjenestene arbeidstaker og bedrift benytter seg av påvirker arbeidsforholdets varighet. 

Du begynner midt i en pandemi – hvordan oppleves det?

Det føles veldig merkelig å begynne på et forskningsprosjekt midt i en pandemi, på hjemmekontor – heldigvis var jeg forberedt på det. Jeg er glad jeg er tilknyttet ENGAGE så jeg kan samarbeide med de andre prosjektdeltakerne, og ikke må skrive avhandlingen min i isolasjon. 

Hva lurer du aller mest på for tiden?

Jeg lurer på om pandemien har resultert i en uproporsjonal økning i permitteringer blant arbeidstakere med arbeidsvansker sammenlignet med den øvrige andelen av arbeidstakere. 

Hva fikk deg til å velge å ta doktorgrad?

Jeg er veldig glad i å lese og å lære, og jeg liker veldig godt måten man arbeider på som forsker. Det er litt som å pusle et puslespill der man må definere den ytre rammen og innholdet ved hjelp av tidligere forskning. Puslespillet blir tydeligere etter som ny informasjon blir tilgjengelig gjennom teoriutvikling, hypotesetesting og analyse av data. 

Hva er drømmeprosjektet ditt?

Jeg er glad i å jobbe teknisk, og er spesielt interessert i spillteori. Mitt drømmeprosjekt innebærer derfor å konstruere en spill-teoretisk modell om effekten av politiske inngrep på en form for atferd, generere hypoteser ved hjelp av datasimulasjoner, og til slutt teste modellen empirisk gjennom omfattende dataeksperimenter. 

Mari Amdahl Heglum (32)

Tilknyttet prosjektet: Sykefravær og marginalisering hos unge voksne (NEET)

Fagdisiplin: Statsvitenskap/sosiologi

Tidsramme: Beregnet ferdig i 2022.

Portrett av Mari Heglum.

Foto: Bendik Stalheim Møller

Fortell litt om prosjektet ditt!

Prosjektet mitt handler overordnet om årsaker til utenforskap blant ungdom og unge voksne. Jeg er tilknyttet et forskningsprosjekt ved AFI (Preventing sick leave and marginalization in young adults) som er finansiert av Forskningsrådet. Jeg vil beskrive forløpene til unge voksne som har vært utenfor arbeid og utdanning over lengre tid, og utforske hvordan oppvekstvilkår knyttet til familien og nabolaget spiller sammen og påvirker sjansen for å falle utenfor i voksen alder.

Hvor langt har du kommet?

Jeg er i mitt første år.

Hva lurer du aller mest på for tiden?

Hvordan alt henger sammen med alt.

Når på døgnet jobber du best?

Aller best på ettermiddag og kveld, men det passer ikke helt inn med resten av livet, så jeg jobber vanligvis på dagtid. 

Hva fikk deg til å velge å ta doktorgrad?

For meg er det et privilegium å få lov til å bruke tre år på å lære meg nye ting, jeg trives med selve arbeidsprosessen. Jeg liker å fordype meg, og bruke tid på å virkelig forstå hvordan ting henger sammen. Da kan jeg glemme tid og sted. 

Hva er bra med å være stipendiat ved Arbeidsforskningsinstituttet?

Det oppleves som et kollegialt sted, hvor folk tar vare på hverandre både sosialt og faglig. Det er også en veldig hyggelig og hjelpsom administrasjon, og generelt masse hyggelige og flinke folk som jeg kan lære masse av.  

Camilla Stub Lundberg (39)

Tilknyttet prosjektet: Sites of access – Innganger til arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelse

Fagdisiplin: Har en Master i kriminologi, går nå på doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved OsloMet. Er i tillegg utdannet prosjektleder. 

Tidsramme: Begynte i november 2017 og skal etter planen være ferdig i november 2021.

Gå til Camillas forskerprofilside.

Camilla Stub Lundberg

Camilla Stub Lundberg Foto: K. Ziesler

Nysgjerrig på «snutenkning»

Fortell litt om prosjektet ditt!

Temaet er inkludering i arbeidslivet for funksjonshemmede. Det er et forskningsfelt som ofte tar for seg problemer, og undersøker hva som hindrer arbeidsdeltakelse for disse gruppene. Jeg prøver å snu på det, så jeg undersøker om funksjonshemning i enkelte tilfeller ikke bare oppfattes som problemer eller noe som krever tilrettelegging, men også som en verdsatt ressurs grunnet særegen erfaring, kvalifikasjon og/eller som ønsket i en «sosialt ansvar»-profil. Jeg intervjuer flere arbeidsgivere om dette. I tillegg skal jeg undersøke hvordan samarbeidet mellom arbeidsgiverne og NAV fungerer. 

Hva lurer du aller mest på for tiden?

Jeg lurer på om en «snutenkning», altså det å aktivt gå inn for å se ressurser og ikke bare utfordringer, kan bidra til at en løser opp i litt forutbestemte forestillinger om funksjonshemming i arbeidslivet. Videre om det er noen spesielle strategier som ledere bruker for å få dette til. 

Hva fikk deg til å velge å ta doktorgrad?

Jeg har jobbet som rådgiver ved Statped, og fikk være med på å skrive artikler og rapporter for flere forskningsprosjekter. Sist arbeidet jeg ved Folkehelseinstituttet, som prosjektleder. Etter noen år som prosjektleder, da jeg fikk forsket litt samtidig, ønsket jeg å forske på fulltid. I tillegg har det med personligheten å gjøre. Jeg er nysgjerrig og analytisk. 

Hva er bra med å være stipendiat ved Arbeidsforskningsinstituttet?

Det er fint å ha tilgang til et faglig oppdatert miljø som er relatert til temaet jeg forsker på. AFI har mange produktive forskere, som er dyktige til å skrive artikler. Det er motiverende. I tillegg vil jeg fremheve en behjelpelig og dyktig administrasjon. 

Hva er drømmeprosjektet ditt?

Drømmeprosjektet mitt… Det enkleste svaret er det jeg gjør nå! I neste runde vil jeg intervjue arbeidstakerne også. 

Ida Bring Løberg (28)

Tilknyttet prosjektet: Innowel - Front line innovations in the welfare services

Fagdisiplin: Samfunnsvitenskap

Tidsramme: Er halvveis i det andre året (av totalt fire år).

Les Idas innlegg Digitaliseringens dilemmaer i MEMU.

Gå til Idas forskerprofil-side.

Ida Bring Løberg - stipendiat ved AFI

Ida Bring Løberg Foto: K. Ziesler

Når menneske møter maskin i NAV

Fortell litt om prosjektet ditt!

Prosjektet mitt handler om møter mellom mennesker og maskin i NAV. Organisasjonen digitaliserer mange av sine tjenester. Jeg ser på hvordan førstelinjemedarbeidere reagerer og responderer på denne digitaliseringen. Et eksempel på dette er hvordan veilederen opplever dialog med bruker over nett. Hva gjør datamaskinen med interaksjonen? Hva er forskjellen på å veilede brukere over nett kontra ansikt til ansikt? 

Hva lurer du aller mest på for tiden?

Når er en artikkel bra nok? Når kan den sendes inn?  

Hva fikk deg til å velge å ta doktorgrad?

Jeg liker godt å både lære og skrive. Doktorgraden gir dessuten en frihet til å følge egne faginteresser og forme en egen arbeidshverdag. Jeg har arbeidserfaring fra NAV som gjør dette til en spennende organisasjon å forske på. Forhåpentlig bidrar også denne erfaringen med noen nyttige perspektiver.

Hva har vært høydepunktet i doktorløpet så langt?

Fellesaktiviteter med kollegaer i forskningsprosjektet. Dette innebærer bl.a. felles skriveprosjekter og presentasjoner av vårt arbeid på konferanser. Jeg gjør for så vidt slikt på egenhånd også, men det er kjekt å kunne dele erfaringen med andre. 

Hva er drømmeprosjektet ditt?

Jeg holder på med drømmeprosjektet mitt nå, altså mitt doktorgradsprosjekt. Den raske digitale utviklingen gjør at det alltid er mer å lære og et kontinuerlig behov for mer forskning om den. 

Vidar Bakkeli (35)

Tilknyttet prosjektet: Innowel - Front line innovations in the welfare services

Fagdisiplin: sosialt arbeid og sosialpolitikk

Tidsramme: Beregnet ferdig i 2021.

Vidar Bakkeli - stipendiat på AFI

Vidar Bakkeli Foto: S. Balci

Spenningen mellom standardisering og variasjon i NAV

Fortell litt om prosjektet ditt!

Jeg undersøker hvordan tjenesteutvikling foregår i praksis ute ved lokale NAV-kontor, i et organisasjonsperspektiv. Et case i prosjektet er innføring av manualbaserte oppfølgingstjenester som «Individual Placement and Support» (IPS). Jeg gjør intervjuer og observasjon ute ved NAV-kontorene.  

Hva lurer du aller mest på for tiden?

Et stadig tilbakevendende tema for meg er spenninger mellom statlig standardisering og lokal variasjon når det gjelder velferdstjenester. Med Stortingsmelding 33 «NAV i en ny tid» skal NAV-kontorene få større rom til å utvikle tjenestene lokalt. Samtidig er det sterke standardiseringstendenser både i NAV og generelt i staten. Hvordan påvirker dette lokal utvikling av velferdstjenester?

Hva fikk deg til å velge å ta doktorgrad?

Først og fremst muligheten til å fordype meg i et større forskningsprosjekt, få mulighet til å skrive artikler, og lære nye ting. 

Hva er bra med å være stipendiat ved Arbeidsforskningsinstituttet?

På AFI er det veldig mange flinke folk som jeg lærer mye av å få jobbe sammen med. Også en veldig hyggelig og sosial arbeidsplass, et sted med mye tillit og felleskap. 

Høydepunktet i doktorløpet så langt?

Et høydepunkt har vært ph.d.-workshop med Michael Lipsky, Evelin Z. Brodkin, Flemming Larsen og Dorte Caswell, sentrale folk innen forskning på såkalte bakkebyråkratier («street level bureaucracy»). Dette nivået er viktig fordi det er her borgeren og staten faktisk møtes. 

Hva er drømmeprosjektet ditt?

Kanskje et internasjonalt komparativt prosjekt om implementering av manualer («kokebokoppskrifter») i velferdstjenester?

Knut Jørgen Vie (29)

Tilknyttet prosjektet: PRINTEGER - Promoting Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research

Fagdisiplin: Filosofi og etikk

Tidsramme: I sluttspurten nå

Les Knut Jørgens kronikker i Dagbladet her.

Knut Jørgen Vie - stipendiat ved AFI

Knut Jørgen Vie Foto: K. Ziesler

Hva kan man gjøre for å bli en god person?

Fortell litt om prosjektet ditt!

Forskningen min tar for seg integritet i forskning og forskningsjuks, altså forskere som forfalsker forskning og bedriver andre tvilsomme praksiser. Jeg studerer dette fra litt forskjellige perspektiver, men først og fremst er jeg interessert i hvordan forskere tar etiske og uetiske valg, og hvordan valgene de tar påvirkes av konteksten de befinner seg i. 

Hva lurer du aller mest på for tiden?

Det jeg lurer mest på er hva man kan gjøre for å bli en god person, om det i det hele tatt er noe man kan gjøre noe med.

Hva fikk deg til å velge å ta doktorgrad?

Å ta doktorgrad er en unik mulighet til å lære masse og utvikle seg selv. 

Hva er bra med å være stipendiat ved Arbeidsforskningsinstituttet?

På AFI har man et veldig tverrfaglig miljø, som gjør at man har tilgang på støtte og hjelp fra personer som kjenner til mange forskjellige perspektiver og metoder. I tillegg er fagmiljøet sosialt og åpent der det skapes nye samarbeid hele tiden.

Hva er drømmeprosjektet ditt?

Det finnes mange teorier om hva man kan gjøre for å hjelpe folk med å ta bedre og mer etiske valg. Å eksperimentere med disse i større organisasjoner slik at vi kan finne ut om noen av de faktisk fungerer hadde vært interessant.

Jannike Gottschalk Ballo (34)

Tilknyttet prosjektet: Sites of access: Innganger til arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelse

Fagdisiplin: Sosiologi

Tidsramme: Beregnet ferdig i 2021.

Jannike G. Ballo - stipendiat på AFI

Jannike Gottschalk Ballo Foto: K. Ziesler

Føles ikke som et soloprosjekt

Fortell litt om prosjektet ditt!

Prosjektet handler overordnet om funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. Jeg utforsker kjønnsforskjeller i jobbdeltakelse blant funksjonshemmede og viktigheten av utdanning. I tillegg ser jeg på hvordan funksjonshemmede fordeler seg på næringer og yrker. Målet er å avdekke hvor potensialet for jobbdeltakelse for funksjonshemmede er størst, og hvilke faktorer som påvirker karriereløp.

Hva fikk deg til å velge å ta doktorgrad?

 Jeg trives så godt med den langsiktige og selvstendige måten å jobbe på. I tillegg til at forskning på samfunnsutfordringer føles meningsfylt og viktig.

Hva er bra med å være stipendiat ved Arbeidsforskningsinstituttet?

Arbeidsmiljøet! Jeg opplever at både forskere og administrasjonen jobber tett sammen for å lykkes med prosjekter. Til tross for at et doktorgradsprosjekt i stor grad er et soloprosjekt, føles det ikke sånn på AFI. 

Høydepunktet i doktorløpet så langt?

Å innse at jeg faktisk får til å skrive artikler.

Hva er drømmeprosjektet ditt?

Det må være et prosjekt som forsøker å forklare hvorfor vi fortsatt har så kjønnssegregerte arbeidsmarkeder i Skandinavia, og hvilke forutsetninger og tiltak som må til for å oppnå bedre likestilling. Aller helst med registerdata fra Norge, Sverige og Danmark. Kjønnssegregering er interessant og viktig fordi det påvirker forhold som arbeidsvilkår, lønnsdannelse, karrieremuligheter, sykefravær, samt forståelsen av kjønnsroller. Selv om det har vært forsket mye på dette før, er vi ikke ferdig før full likestilling er oppnådd.  

Ønsker du å bli stipendiat hos oss?

Vi lyser ut ledige stillinger på https://oslomet.mynetworkglobal.com/no/ når de dukker opp. 

Gå til AFIs enhetsside her og lær mer om oss.