English version
Håvard Aaslund

Håvard Aaslund

Kort om

Sosionom med mastergrad i sosialt arbeid og Ph.d i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Min undervisningserfaring og forskningsinteresse knytter seg til temaene sosiale bevegelser, bostedsløshet, samfunnsarbeid, boligsosialt arbeid, kritisk pedagogikk, aksjonsforskning, egenorganisering, medvirkning og veiledning. Jeg er også spesielt interessert i sosialt arbeids profesjonsutøvelse i et internasjonalt perspektiv, og i møte med nye utfordringer som pandemi, protestbevegelser og endringer i velferdsstaten. Jeg underviser i emnene Sosialfaglige perspektiver (SSA4000), Arbeid, helse og bolig (SOS2130) og Praksisstudium (SOS1160).

Forskningsprosjekter

  • Challenges of Participation (CHAPAR)

    Målet er utvikle metoder som fremmer medvirkning for sårbare grupper i tett samarbeid med brukere og fagpersoner. De sårbare gruppene i prosjektet er personer med demens, rusproblemer, flyktninger, personer med psykisk utviklingshemming og barn i lavinntektsfamilier.