English version
Håvard Aaslund

Håvard Aaslund

Kort om

Sosionom med mastergrad i sosialt arbeid og Ph.d i sosialt arbeid og sosialpolitikk.
Min undervisningserfaring og forskningsinteresse knytter seg til temaene sosiale bevegelser, bostedsløshet, samfunnsarbeid, boligsosialt arbeid, kritisk pedagogikk, aksjonsforskning, egenorganisering, medvirkning og veiledning. Jeg er også spesielt interessert i sosialt arbeids profesjonsutøvelse i et internasjonalt perspektiv, og i møte med nye utfordringer som pandemi, protestbevegelser og endringer i velferdsstaten.
Jeg underviser i masteremnet Sosialfaglige perspektiver (SSA4000) og bacheloremnet Praksisstudium (SOS1160).

Forskningsprosjekter

  • Challenges of Participation (CHAPAR)

    Målet er utvikle metoder som fremmer medvirkning for sårbare grupper i tett samarbeid med brukere og fagpersoner. De sårbare gruppene i prosjektet er personer med demens, rusproblemer, flyktninger, personer med psykisk utviklingshemming og barn i lavinntektsfamilier.

Vitenskapelige publikasjoner

Selseng, Lillian Bruland; Follevåg, Brit Marie; Aaslund, Håvard (2021). How People with Lived Experiences of Substance Use Understand and Experience User Involvement in Substance Use Care: A Synthesis of Qualitative Studies. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 18:10219.
https://hdl.handle.net/11250/2787420

Aaslund, Håvard; Pruim, Eelke (2020). Two tales of community work Social workers’ experiences of role changes in the Netherlands and Norway Håvard Aaslund, Eelke Pruim. Journal of Comparative Social Work . Vol. 15.

Aaslund, Håvard; Woll, Katrine Mauseth (2020). Resident participation as learning and action–a participatory action learning project in social work education. Social Work Education .

Aaslund, Håvard; Chear, Charles (2020). Marginalised groups protest against social welfare and public health: conceptualising the challenge for social workers. European Journal of Social Work .
https://hdl.handle.net/11250/2681678

Aaslund, Håvard (2020). Egenorganisering og frivillige organisasjoners rolle i kampen mot bostedsløshet – et deltakende aksjonsforskningsprosjekt. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 3.

Aaslund, Håvard; Seim, Sissel (2020). ‘The Long and Winding Road’ — Collective action among people experiencing homelessness. International Journal of Action Research . Vol. 16.
https://hdl.handle.net/11250/2681687

Aaslund, Håvard (2019). Fra «Brukermedvirkning» til «Demokrati» – språkets betydning i deltakende aksjonsforskning. Askheim, Ole Petter; Lid, Inger Marie; Østensjø, Sigrid (Red.). Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. 6. s. 111-129. Universitetsforlaget.
https://hdl.handle.net/11250/2640966

Aaslund, Håvard (2015). Inclusion and Universality. A Social Constructionist View of Marginalization in Norway. Dhakal, Prakash; Madew, Melinda; Schulz, Claudia (Red.). Discourses in Social Cohesion : Difference, Diversity, Body, Mind and Soul. B. Politics, Economics and Social Structure. s. 85-103.

Aaslund, Håvard; Stjernø, Steinar (2009). Tilfreds med livet, men fattig og isolert?. Fontene forskning .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig