English version
Ulla Lundqvist

Ulla Lundqvist

Kort om

Jeg har en ph.d. fra Københavns Universitet (Danmark). Jeg har tidligere jobbet som lektor ved Gøteborgs Universitet (Sverige) og Københavns Profesjonshøgskole (Danmark). Jeg har vært aktiv med grund-, etter- og videreutdannelse av lærere i mange år og er konvener for nettverket Teaching and Teacher Education i Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning (NERA).

Jeg er særlig interessert i identitet i utdanning. Forskningen min har undersøkt sosiale, pedagogiske og samfunnsmessige aspekter av identitet i utdanning, mer spesifikt 1) sammenhenge mellom elevers sosiale identiteter, deltakelse og læring på skolen, 2) språk- og skriftspråkspedagogikk i sosialt, språklig og kulturelt mangfoldige klasserom og 3) lærerprofesjonalitet, inklusiv profesjonell læreridentitet på tvers av nordiske land. 

Gjennom mine publikasjoner forsøker jeg generelt å bidra til å forme en kunnskapsbase for å informere diskusjonen om hvorfor og hvordan utdanning bør ha som mål å skape like muligheter for deltakelse (som en rettighet og en plikt) for alle elever på skolen og studenter i lærerutdanningen.

ORCID 0000-0001-5418-8158

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Lundqvist, Ulla ; Kolstrup, Kirsten (2023). Lost in translanguaging? Er 'stance' den oversete dimension i den danske 'oversættelse' af translanguaging-begrebet til sprogpædagogisk praksis i folkeskolen?. Sprogforum.

Lundberg, Osa; Lundqvist, Ulla ; Åkerblom, Annika; Risenfors, Signild (2023). 'Can you teach me a little Urdu?' Educators navigating linguistic diversity in pedagogic practice in Swedish preschools. Global Studies of Childhood. Vol. 13.
https://doi.org/10.1177/20436106231176964

Rinne, Ilona; Lundqvist, Ulla ; Johannsen, Bjørn Friis; Yildirim, Ali (2023). “When you get out there, you don't have a toolbox”. A comparative study of student teacher's identity development in Swedish and Danish teacher education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 122.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103958

Lundqvist, Ulla (2022). At blive en dygtig elev: Social identitet i skolens klassefællesskaber. Cepra-striben - tidsskrift for Evaluering i Praksis. Vol. 30.
https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n30.469

Lundqvist, Ulla (2019). Smart, smarter, smartest: Competition and linked identities in a Danish school. Anthropology & Education Quarterly. Vol. 50.
https://doi.org/10.1111/aeq.12289

Lundqvist, Ulla (2019). The burden of smartness: Teacher's pet and classmates' teasing in a Danish classroom. 8 s. Linguistics and Education. Vol. 52.
https://doi.org/10.1016/j.linged.2019.05.005

Lundqvist, Ulla (2017). Becoming a “smart student”: The emergence and unexpected implications of one child's social identification. Madsen, Lian Malai; Karrebæk, Martha Sif; Møller, Janus Spindler (Red.). Everyday languaging: collaborative research on the language use of children and youth. s. 121-144. Mouton de Gruyter.
https://doi.org/https://doi.org/10.1515/9781614514

Karrebæk, Martha Sif; Ag, Astrid; Dreier, Birte; Ghandchi, Narges; Hyttel-Sørensen, Liva; Lundqvist, Ulla ; Madsen, Lian Malai; Møller, Janus Spindler; Nørreby, Thomas; Stæhr, Andreas (2015). Hverdagssprogning og sprogideologier: Om betydningen af minoritetssprog hos skolebørn i København. Gregersen, Frans; Kristiansen, Tore (Red.). s. 127-150. Sprogforandringscentret, Københavns Universitet.

Lundqvist, Ulla (2015). Etnografi och skriftspråkstillägnande: Undersökande skriftspråkspraktiker i den första skriv- och läsundervisningen. Laursen, Helle Pia (Red.). s. 285-303. Studentlitteratur.

Lundqvist, Ulla (2015). Processbeskrivning och nominalisering: Läsande och skrivande i NO på lågstadiet. Laursen, Helle Pia (Red.). s. 221-236. Studentlitteratur.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig