Utdanning og kompetanseutvikling

I OsloMet sin Strategi 2024 står det følgende:

«OsloMet skal være en ledende leverandør av leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferds-samfunnet».

Aktivitet: Tilpasse tilbudet av etter- og videreutdanning i tråd med arbeidslivets behov.

KAI har som ambisjon å bidra til å styrke arbeidsinkludering som et tema i utdanningsprogrammer på ulike nivåer; både innenfor grunnutdanninger og etter- og videreutdanning.

Etter- og videreutdanning / kompetanseheving

Vi tilbyr praksisnære etter- og videreutdanninger som kobler forskningsbasert kompetanse til behovet i dagens arbeidsmarked. Videre arbeider vi med å utvikle kompetansepakker innen karriereveiledning, arbeidsmarkedskompetanse som kan tilbys NAV-ansatte og andre interessenter, samt lederutvikling.

Etterutdanninger (uten studiepoeng)

Oppdragsstudier for NAV

Videreutdanning i økonomisk rådgivning

Grunnutdanning

KAI skal være en ressurs for arbeidet med å implementere arbeidsinkludering som felles læringsutbytte i alle helse- og sosialfagutdanningene ved OsloMet i tråd med Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2 pkt. 6:

«Kandidaten forstår sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering».

En arbeidsgruppe ved senteret har utviklet et undervisningsopplegg/ digitale ressurser som skal inngå i første semester i alle de gjeldende utdanningene på OsloMet.

I tillegg utvikles det nasjonale retningslinjer for hver enkelt helse- og sosialfagutdanning (RETHOS).