Utdanning og kompetanseutvikling

I OsloMets Strategi 2024 står det:

«OsloMet skal være ein leiande leverandør av forskingsbasert kunnskap for velferd-samfunnet».

Aktivitet: Tilpasse tilbodet av etter- og vidareutdanning i tråd med behovet i arbeidslivet.

KAI har som ambisjon å bidra til å styrka arbeidsinkludering som eit tema i utdanningsprogram på ulike nivå; både innanfor grunnutdanningar og etter- og vidareutdanning.

Etter- og vidareutdanning/kompetanseheving

KAI tilbyr praksisnære etter- og vidareutdanningar som koplar forskingsbasert kompetanse til behovet i dagens arbeidsmarknad. Vidare arbeider vi med å utvikla kompetansepakkar innan karriererettleiing, arbeidsmarknadskompetanse som kan tilbydast NAV-tilsette og andre interessentar, og dessutan leiarutvikling.

Etterutdanningar (utan studiepoeng)

Oppdragsstudiar for NAV

Videreutdanning i økonomisk rådgivning

Grunnutdanning

KAI skal vera ein ressurs for arbeidet med å implementera arbeidsinkludering som felles læringsutbytte i alle helse- og sosialfagutdanningane ved OsloMet i tråd med Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningar § 2 pkt. 6:

«Kandidaten forstår samanhengane mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan nytta dette i tenesteutøvinga si, både overfor enkeltpersonar og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering».

Ei arbeidsgruppe ved senteret har utvikla eit undervisningsopplegg/digitale ressursar som skal inngå i første semester i alle dei gjeldande utdanningane på OsloMet.

I tillegg blir det utvikla nasjonale retningslinjer for kvar enkelt helse- og sosialfagutdanning (RETHOS).