Tospråktesten

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. OsloMet tilbyr testing to ganger i året over hele Norge.

På Min side kan du søke på Tospråktesten, melde interesse for språk og melde deg på kurs (oslomet.enovateas.com).

Du må logge inn med BankID og opprette en profil første gang du logger inn.

Mulig streik fra fredag 24. mai

Hvis staten og fagforeningene ikke blir enige før 24. mai, kan det bli streik.

OsloMet-ansatte kan bli tatt ut i streik fra og med fredag 24. mai. En streik kan påvirke testtilbudet.

Du får beskjed hvis din prøve blir rammet av streiken.

Dersom du ikke får annen informasjon, skal du forholde deg som vanlig og møte opp som planlagt.

Følg med i mediene og på oslomet.no for informasjon om streiken.

Språktilbud høsten 2024

Vi åpner for søknader mandag 10. juni.

Søknadsfrist: 15. august 2024

Når blir Tospråktesten høsten 2024?

Testen blir avholdt fra september til november.

Vi sender ut informasjon om påmelding og betaling i siste halvdel av august.

Forbehold høsten 2024

Gjennomføring av test forutsetter at OsloMet mottar nok søknader og at det er mulig å skaffe sensorer.

Kommende testtilbud

Du må logge inn med BankID og opprette en profil første gang du logger inn.

Når du har meldt fra, får du beskjed fra oss når det blir Tospråktesten i det språket du er interessert i.

Endringer i språkplanen for Tospråktesten

Det er endringer i språkplanen for Tospråktesten for 2024 og 2025. Les om endringene og hva de betyr på nettsidene til språkplanen.

Om Tospråktesten

 • Hva er Tospråktesten?

  Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. Det er samfunnets tolkebehov som påvirker hvilke språk det blir test i.

  Tospråktesten er også opptakskrav til studiene tolking i offentlig sektor (bachelor) og innføring i tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng) ved OsloMet, og til tolking i offentleg sektor (30 studiepoeng) ved Høgskulen på Vestlandet.

  Testen vurderer evnen din til å oppfatte og huske innholdet i en sekvens (en til to setninger) og gjengi meningen i sekvensen fra et språk til et annet. Ordforråd, uttale, grammatikk og språkføring blir også vurdert. 

  Tospråktesten er ikke en test i tolkeferdigheter. Den avdekker om du har de nødvendige språkferdighetene på begge språk til å kunne kvalifisere deg videre som tolk. 

  Oppnår du tilfredsstillende resultat på testen, får du tilbud om innføringskurset Tolkens ansvarsområde (TAO). Består du testen og gjennomfører kurset, kan du søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no) i kategori E.

 • Hvordan dokumenterer jeg norskkunnskaper?

  For å søke om å ta Tospråktesten må du kunne dokumentere norskkunnskaper tilsvarende norskkravet i generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).

  Du må dokumentere norskkunnskaper på én av disse måtene:

  • Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
  • Norskprøven for voksne innvandrere fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) med minst B2 i alle fire ferdigheter
  • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
  • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
  • Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten), skriftlig og muntlig med resultat "Bestått" på begge prøver. Har du tatt den skriftlige testen før høsten 2009, må du ha minst 450 poeng. Har du tatt den muntlige testen før høsten 2009, må du ha minst 500 poeng. Har du bare tatt den skriftlige prøven, må du melde deg opp til B2 muntlig prøve ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) for å oppfylle norskkravet

  Andre måter du kan fylle norskkravet på: 

  • norsk bevilling som statsautorisert tolk
  • norsk bevilling som statsautorisert translatør
  • bestått studium i tolking i offentlig sektor fra Norge (minst 30 studiepoeng)
  • oppføring i Nasjonalt tolkeregister
  • fullført norskspråklig studium (høyere utdanning) i Norge
 • Hvor og når kan jeg ta Tospråktesten, og hva koster det?

  Hvor?

  Du kan ta testen på OsloMet i Oslo. I tillegg tilbyr vi test via Zoom i Alta, Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ålesund. 

  Dersom du velger å ta prøven via Zoom, må du møte opp hos en av de regionale samarbeidspartnerne våre. Du kan ikke ta testen hjemmefra.

  Når?

  Tospråktesten blir arrangert to ganger i året i utvalgte språk. Søknadsfristene er 15. februar og 15. august hvert år.

  Vi åpner for søknader i desember og juni hvert år. Selve testingen foregår hovedsakelig i mars–mai og oktober–november. 

  Pris?

  Du må betale en egenandel på 500 kroner for å kunne gå opp til Tospråktesten. Egenandelen er et administrasjonsgebyr og blir ikke refundert. 

 • Hvordan foregår Tospråktesten?

  Tospråktesten består av to deler. 

  Du skal først oversette en tekst fra norsk til tolkespråket. Norsksensoren leser opp én og én sekvens (en til to setninger), og du skal gjengi innholdet i sekvensene så nøyaktig som mulig på det andre språket. 

  Så skal du oversette en tekst fra tolkespråket til norsk. Tolkespråkssensoren leser opp én og én sekvens (en til to setninger), og du skal gjengi innholdet i sekvensene så nøyaktig som mulig på norsk. 

  Hver del består av i alt 13 sekvenser, og tekstene handler om allmenne temaer innenfor samfunn og helse.

  Du kan be om gjentakelse av hver sekvens én gang uten at det påvirker vurderingen. Dersom du ber om gjentakelse, får du gjentatt hele sekvensen og ikke deler av den.

  Du har ikke lov til å notere eller bruke noen form for hjelpemidler. Det er satt av 30 minutter til gjennomføringen av prøven. 

 • Hvordan forbereder jeg meg til Tospråktesten?

  Se filmen om Tospråktesten (film.oslomet.no). Den viser i detalj hvordan prøven foregår.

  Jobb med ordforrådet ditt

  Du bør jobbe aktivt med språket for å utvide ordforrådet ditt, for eksempel ved å lese aviser og nettsider på norsk og på tolkespråket. 

  Tekstene som blir brukt på Tospråktesten, handler som regel om allmenne temaer innenfor samfunn og helse. Derfor bør du holde deg oppdatert på ord og begreper fra områdene helse, sosialforvaltning, utdanning, rettsvesen og arbeidsliv.

  Bruk en venn

  Du kan øve deg ved å la en partner lese opp en tekst på norsk, setning for setning, mens du gjengir innholdet på tolkespråket. Deretter gjør du det samme fra tolkespråket til norsk. Tren på å oppfatte og gjengi innholdet i det som blir sagt så nøyaktig du kan.

  Bruk tilgjengelige medier

  Du kan bruke programmer fra radio, TV eller klipp fra YouTube som du strømmer og setter på pause, mens du gjengir ordlyden på norsk eller på tolkespråket. 

  Gruer du deg? 

  Det er naturlig å være nervøs for å ta Tospråktesten. Hvis du forbereder deg godt og har satt deg inn i hvordan prøven foregår, blir det mindre skummelt.

  • Eksempel på oppgave til Tospråktesten

   Teksten handler om et forskingsprosjekt som undersøkte sammenhengen mellom livsstil og helse.

   Norsksensoren leser opp teksten, og du oversetter den til tolkespråket, sekvens for sekvens.

   1. En gruppe leger gjennomførte i fjor et omfattende forskingsprosjekt der de undersøkte folks livsstil og helse.
   2. Personene som deltok i undersøkelsen, var mellom 45 og 79 år gamle, og de kom fra ulike sosiale lag.
   3. Deltakerne var friske, og ingen hadde kreft, hjertesykdom eller andre alvorlige helseplager da studien startet.
   4. Studien så på hvordan røyking, alkoholinntak, fysisk aktivitet og inntak av frukt og grønt påvirket helsen.
   5. Legene fant ut at selv små endringer i livsstilen gav god helsegevinst.
   6. Det har lenge vært kjent at røyking og trening påvirker hvor lenge du lever, men dette er første gang alle faktorene er blitt sett på i sammenheng.
   7. Forskerne fant at såkalt kroppsmasseindeks, eller BMI, som er et uttrykk for vekt i forhold til høyde, ikke hadde noe å si for resultatene.
   8. Det samme gjaldt sosial status.
   9. Derimot kunne legene påvise en klar sammenheng mellom livsstil og kreftdødsfall.
   10. De av deltakerne som levde usunt, kom også dårlig ut når det gjaldt hjerte- og karsykdommer.
   11. Det viser seg at mange kan oppnå store helsegevinster gjennom små forandringer i livsstilen.
   12. Hvis du trener, spiser rikelig med frukt og grønt, er forsiktig med alkohol og kutter ut sigarettene, kan du forlenge livet med opptil 14 år.
   13. I tillegg kom det fram at overvektige har like gode resultater av å endre livsstil som de som er slanke, uten å gå drastisk ned i vekt.
 • Hvordan blir Tospråktesten vurdert?

  Resultatet på Tospråktesten bedømmes som enten "Tilfredsstillende" eller "Ikke tilfredsstillende". For å få tilfredsstillende resultat må du oppnå minst 80 prosent på begge deler av prøven.

  Sensorene vurderer oversettelsen av hver sekvens etter denne skalaen: 

  1. svært god oversettelse med nyanser intakt (6 poeng)
  2. få og små unøyaktigheter i oversettelsen (5 poeng)
  3. større og/eller flere unøyaktigheter i oversettelsen (3 poeng)
  4. meningen ble delvis borte / kandidaten klarte ikke oversette alt (1 poeng)
  5. meningen ble helt borte / kandidaten klarte ikke å oversette sekvensen (0 poeng)

  Sensorene vurderer i tillegg uttale, grammatikk og språkføring etter denne skalaen:

  1. svært god /morsmålsaktig (90, 95 eller 100 prosent)
  2. godt forståelig, men tydelig aksent / enkelte grammatiske feil (75, 80 eller 85 prosent)
  3. forstyrrende aksent eller forstyrrende grammatiske feil (55, 60, 65 eller 70 prosent)

  Poengsummen fra oversettelsen av sekvensene blir regnet om til prosent og teller dobbelt så mye som vurderingen av uttale og grammatikk. 

Kurs og retningslinjer

 • Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO)

  Oppnår du tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, får du tilbud om Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO).

 • Retningslinjer for Tospråktesten ved OsloMet – storbyuniversitetet

  1. Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker som tester kandidatens tospråklige ferdigheter i norsk og et tolkespråk.
  2. Målgruppen for Tospråktesten er personer som ønsker å kvalifisere seg til oppføring i Nasjonalt tolkeregister og til tolkeutdanning.
  3. For å ta Tospråktesten må kandidaten være myndig eller fylle 18 år det året prøven avlegges.
  4. Søkere må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse.
  5. Det betales en egenandel for å ta Tospråktesten. Påmeldingen er bindende, og egenandelen blir ikke refundert. 
  6. Søknad om testing tas imot i søknadssystemet i den perioden påmeldingen for det aktuelle tolkespråket er åpen.
  7. Ved sykdom må det framlegges legeerklæring som omfatter prøvedagen for at fraværet skal være gyldig og gi rett til utsatt prøve. OsloMet må ha mottatt legeerklæringen senest én uke etter prøvedagen. Om kandidaten trekker seg under testen, regnes det som ett forsøk. Om kandidaten ikke møter til testen, regnes det som ett forsøk. 
  8. Det må gå ett år, eller minst to prøverunder, mellom hver gang man tar Tospråktesten i samme prøvespråk. Dette for at kandidaten skal ha tilstrekkelig tid til å forbedre sine språkferdigheter. 
  9. Resultatet på Tospråktesten vurderes som Tilfredsstillende eller Ikke tilfredsstillende. Det kreves minst 80 prosent skår i begge språkretninger for å oppnå tilfredsstillende resultat. 
  10. Tospråktesten er ikke en selvstendig kvalifikasjon eller eksamen og det utstedes ikke testbevis eller diplom. 
  11. Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, får tilbud om å delta på kurs i tolkens ansvarsområde (TAO-kurs).
  12. Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten og gjennomført TAO-kurs kvalifiserer til oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori E. Registeret driftes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
  13. Resultatet på Tospråktesten er gyldig i 5 år som opptakskrav til studiene innføring i tolking i offentlig sektor (30 sp) og bachelor i tolking i offentlig sektor (180 sp) ved OsloMet etter gjeldende regler for opptak, samt studiet tolking i offentleg sektor ved Høgskulen på Vestlandet. 
  14. Valg av språk gjøres på grunnlag av tolkebehovet i offentlig sektor og i samråd med IMDi. OsloMet og HVL har utviklet en langsiktig språkplan som gir oversikt over kommende kvalifiseringstilbud.
  15. Tospråktesten avholdes ved fysisk oppmøte i OsloMets lokaler i Oslo. Prøven kan også gjennomføres via Zoom hos en av våre regionale samarbeidspartnere. 
  16. Tospråktesten omfattes av lov om universiteter og høgskoler (lovdata.no). Som muntlig prestasjon som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke resultatet påklages, jf. paragraf 5-3 (5), men kandidaten kan be om begrunnelse, jf. paragraf 5-3 (1 til 3). Skriftlig ønske om begrunnelse må sendes OsloMet innen én uke etter utsendt resultat.
  17. Det gjøres et lydopptak av prøven for at sensorene skal kunne støtte seg på det i sensureringen. Lydopptaket blir slettet etter gjennomført prøvedag og kan ikke benyttes som grunnlag for ny vurdering.
  18. Personer som har vært involvert i Tospråktesten som sensor, tekstrevisor, eller en annen rolle, kan ikke ta Tospråktesten i samme prøverunde hvor en er involvert. Det er obligatorisk å melde fra om du har vært involvert i Tospråktesten før du melder deg til test ved en annen anledning. Testen kan bli annullert hvis vi ikke får beskjed.  
 • Tilrettelegging, sykdom, klage og begrunnelse

  Tilrettelegging

  Hvis du trenger tilrettelegging på Tospråktesten av medisinske grunner, må du fylle ut skjemaet under og laste opp legeerklæring. Vi må ha mottatt søknaden seinest 14 dager før du skal ta testen.

  Fyll ut skjema og last opp legeerklæring her (nettskjema.no) (bokmål).
  Fyll ut skjema og last opp legeerklæring her (nettskjema.no) (nynorsk).

  Sykdom

  Dersom du er syk eller forhindret fra å møte til Tospråktesten, må du gi oss beskjed med en gang. Du melder fra ved å logge inn på Min Side og melde fravær (oslomet.enovateas.com).

  For å få godkjent fraværet må du kunne legge fram legeerklæring som omfatter prøvedagen. Vi må ha mottatt legeerklæringen senest én uke etter prøvedatoen.

  Vi gjør oppmerksom på at det bare arrangeres én utsatt prøve ved dokumentert gyldig fravær. Hvis du ikke møter til den utsatte prøven, må du vente til neste gang prøven tilbys på ditt tolkespråk. Du må da melde deg på og betale på nytt.

  Fyll ut skjema og last opp legeerklæring her (nettskjema.no) (bokmål).
  Fyll ut skjema og last opp legeerklæring her (nettskjema.no) (nynorsk).

  Klage og begrunnelse

  Det er ikke mulig å klage på resultatet på Tospråktesten, men du kan be om en begrunnelse. Skriftlig ønske om begrunnelse må være sendt til oss innen én uke etter at resultatet er sendt ut. 

Kontaktinformasjon 

E-post: tospraktesten@oslomet.no

Laster inn ...

Personvernerklæring for Tospråktesten, TAO og autorisasjonsprøven i tolking

Oversikt over kvalifiseringstilbudet for tolker ved OsloMet

OsloMet er medlem av ALTE - the Association of Language Testers in Europe (alte.org).

Følg Tospråktesten på Facebook (facebook.com)