Om NorLAG-studien

NorLAG er forkortelsen til Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon. Dette er en tverrfaglig og longitudinell studie der vi følger kvinner og menn over tid fra 40-års alderen og oppover.

Studien belyser viktige livsområder som blant annet arbeid, familie, bolig, omsorg og livskvalitet.  

Så langt er det gjennomført tre runder med innsamling av surveydata (2002, 2007 og 2017). Innsamlingene består av telefonintervju og selvutfyllingsskjema som kobles til årlige registerdata. Utvalget i de tre første rundene utgjør til sammen 11028 personer. En fjerde runde med data samles inn i 2024.

NorLAG-studiens store utvalg og brede fokus på ulike livsområder, samt kombinasjonen av ulike datakilder, gir mangfoldige forskningsmuligheter. Dataene gjør det mulig å studere aldring som prosess, voksne og eldre mennesker som grupper i samfunnet, og midtlivet og alderdommen som ulike faser av livet. 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet har ansvar for studien.

Finn ut mer på studiens hovedside.

 • Datainnsamlinger og utvalg

  NorLAG er basert på et nasjonalt representativt og stratifisert utvalg av kvinner og menn i alderen 40 år og eldre. Statistisk sentralbyrå er ansvarlig for utvalgstrekking og datainnsamling.

  NorLAG1

  Deltakerne i den første runden ble trukket fra befolkningen født i perioden 1922–1962 (som var i alderen 40–79 år på intervjutidspunktet), bosatt i 30 kommuner og bydeler rundt om i landet. Innenfor hver kommune/bydel ble utvalget stratifisert etter kjønn og alder. Datainnsamlingen fant sted i løpet av 2002 og 2003 (N=5 555, svarprosent 67).

  NorLAG2

  Den andre runden av NorLAG (NorLAG2) ble gjennomført i 2007–2008. Utvalget inkluderte bruttoutvalget fra NorLAG1, samt et stort påfyll fra hele Norge (født 1922–1962). I tillegg ble det lagt til et nytt utvalg av aldersgruppen 40–44 år (født 1962–1966). Utvalget ble stratifisert etter kjønn, alder, geografisk region og kommunesentralitet (mest sentrale – minst sentrale kommuner) (N=9 238, svarprosent 61).​  

  NorLAG2 inkluderte også aldersgruppen 18–39 år (født 1967–1989). Årsaken til dette var at NorLAG i denne runden ble koblet med den norske Generations and Gender Survey. Datainnsamlingen omtales derfor alternativt som LOGG (Life course, Generations and Gender). Deltakere født 1967–1983 vil bli invitert til å delta i NorLAG4.

  NorLAG3

  Den tredje runden av NorLAG (NorLAG 3) fant sted i 2017 og omfattet alle tidligere NorLAG respondenter som deltok i NorLAG1 og/eller NorLAG2. I 2017 var deltakerne mellom 50 og 95 år (født 1922–1966; N=6 099, svarprosent 68).

  NorLAG4

  Høsten 2024 gjennomføres en ny runde med innsamling av surveydata. Utvalget vil bestå av tidligere deltakere født 1922–1983, dvs. kohorter som er 40 år og eldre i intervjuåret.

  Gjennomføring av intervju

  Deltakere blir først kontaktet for et telefonintervju (CATI). Etter å fullført intervjuet får de et intervjuskjema til selvutfylling. I NorLAG1 og NorLAG2 fikk alle tilsendt et postalt spørreskjema. I NorLAG3 kunne respondentene velge mellom postalt og web-basert skjema. Det samme vil også gjelde i NorLAG4. 

 • Dokumentasjonsrapporter

  Dokumentasjonsartikkel

  Dokumentasjonsartikkel for de tre første rundene av NorLAG-studien, «Cohort Profile: The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG)», gir en grundig oversikt over studiens innsamlingsmetoder, utvalg, frafall, survey-spørsmål og registervariabler, samt ulike eksempler på forskningstemaer og muligheter for forskning. Kohortprofilen er publisert i tidsskriftet International Journal of Epidemiology.  

  Veenstra, M., Herlofson, K., Aartsen, M., Hansen, T., Hellevik, T., Henriksen, G., Løset, G. K. & Vangen, H. (2021). Cohort Profile: The Norwegian life course, ageing and generation study (NorLAG). International Journal of Epidemiology, 50(3): 728–729i (academic.oup.com).   

  Brukere av NorLAG-data bes om å referere til dokumentasjonsartikkelen i publikasjoner.

  Dokumentasjonsrapport for NorLAG

  Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon. En beskrivelse av studien, forskningsinstrumenter og variabler (oda.oslomet.no) er en norskspråklig rapport som gir en oversikt over bakgrunnen for studien, utvalgene i de tre foreliggende rundene med datainnsamling, forskningsinstrumentene som brukes, og de årlige registerdataene.  

  SSBs dokumentasjonsrapporter for datainnsamlingene

  NorLAG1 (PDF) (ssb.no)

  NorLAG2 (LOGG) (PDF) (ssb.no) 

  NorLAG3 (ssb.no)

 • Spørreskjema

  Spørreskjemaene for de tre første rundene av NorLAG finner du ved å klikke på lenkene nedenfor.

  Merk at spørsmålsnummereringen i de tre rundene er ulik. Variablene i NorLAG-portalen har av den grunn fått nye harmoniserte navn.

  NorLAG1

  Telefonskjema (CATI) (PDF)

  Selvutfyllingsskjema (PDF)

  NorLAG2

  Telefonskjema (CATI) (PDF)

  Selvutfyllingsskjema (PDF)

  NorLAG3

  Telefonskjema (CATI) (PDF)

  Selvutfyllingsskjema* (PDF)

  *Merk at selvutfyllingsskjemaet i NorLAG3 også kunne fylles ut digitalt.

   

 • Finansiering

  NorLAGs datainnsamlinger har blitt gjennomført med støtte fra Norges forskningsråd, fire departementer (HOD, AID, BLD, KMD), Helsedirektoratet, Husbanken, Statistisk sentralbyrå og NOVA. 

  NorLAG-data inngår i ACCESS Life Course infrastruktur, finansiert gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur ved Norges forskningsråd (prosjektnr. 195403 og 269920). 

 • ACCESS infrastruktur

  Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere og studenter tilgang til oppdaterte longitudinelle livsløpsdata for mer enn 11 000 kvinner og menn i Norge.

  Les mer om ACCESS-prosjektet.

 • Kontaktinformasjon

  Kontakt

  Dersom du har spørsmål om NorLAG-dataene, send en e-post til access@oslomet.no.

  Ansvarlige

  ​Ansvarlige ved NOVA:

  Prosjektleder

  Laster inn ...

  Prosjektmedarbeidere

  Prosjektleder ACCESS Upgrade i infrastrukturen:

  Laster inn ...

  Øvrige prosjektmedarbeidere:

  Laster inn ...

  Data

  Datainnsamlingene gjennomføres av Statistisk sentralbyrå.

  Data arkiveres og gjøres tilgjengelige gjennom Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (norlag.nsd.no).

  For spørsmål omkring tilgang og bestilling, se brukerveiledning hos Sikt (norlag.nsd.no).