Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

Videreutdanning

Vil du jobbe med å forebygge og behandle psykiske lidelser, rus og avhengighet, og bidra til å rehabilitere mennesker i en utsatt situasjon?

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha bachelorgrad eller tilsvarende i barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie.

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensene

  • 2,78 på heltid
  • 2,92 på deltid 

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 1210 for heltid og 215 1220 for deltid.

  Søknadsfristen er 1. mars. 

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Utdanningen er forskningsbasert, praksisbasert og erfaringsbasert, og skal møte samfunnets krav om likeverdige og kunnskapsbaserte tjenester.

  Videreutdanningen er tverrfaglig og gir deg kompetanse i kommunikasjon og samhandling med mennesker med psykiske helse-, rus- og/eller avhengighetsproblemer og deres pårørende. Studiet har et perspektiv som tar utgangspunkt i enkeltmenneskene, deres familie og nettverk og deres livssituasjoner, opplevelser og ressurser, og der enkeltmenneskets språklige og kulturelle bakgrunn vektlegges.

  Utdanningen gir deg et faglig fundament til å forstå hvordan individuelle psykiske helse-, rus- og avhengighetsproblemer inngår i en samfunnsmessig sammenheng. Gjennom studiet opparbeider du ferdigheter som kan bidra til økt livskvalitet og bedring på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

  Du vil kunne legge til rette for relasjoner som fremmer hjelp og støtte, og være en viktig bidragsyter, koordinator og leder for samarbeidende og tverrfaglige tjenester.

  Du vil kunne sette deg inn i relevant forskning og bli i stand til å ta selvstendige faglige vurderinger og beslutninger i samhandling med personen det gjelder, pårørende, nettverk og andre involverte i helse-, sosial- og velferdstjenestene.

  Videre skal du kunne bidra til å ivareta menneskerettigheter og god etisk praksis, deltagelse og utviklingsmuligheter i samfunnet, og fremme god psykisk og fysisk helse for mennesker med psykisk helse-, rus- og/eller avhengighetsproblemer og deres pårørende.

  For mer informasjon se Forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid (lovdata.no).

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Videreutdanningen på heltid går over ett år, mens deltidsstudiet tar to år.

  Vi benytter flere varierte og studentaktive læringsformer. Forelesninger blir som regel benyttet for å introdusere nytt fagstoff. I seminarundervisning er det dialog og diskusjon mellom faglærere og studenter.

  Du vil i løpet av studiet bruke flere former for digitale læringsressurser. Seminarer og forelesninger kan også være digitale. Skriftlige oppgaver og veiledning står sentralt i alle deler av studiet. Du må være forberedt på høy grad av egenaktivitet og selvstudier som innebærer både individuelt arbeid og samarbeid med medstudenter.

  Det er obligatorisk tilstedeværelse på seminarer og studiegrupper, og du må levere inn arbeidskrav underveis i studieløpet.

 • Studiets oppbygging

  Programplan 2023 Heltid

  Programplan 2023 Deltid

  Emneoversikt:

 • Praksis

  I utdanningen er det seks ukers praksis innen psykisk helse-, rus- eller avhengighetsarbeid.

  Gjennom praksisstudiene får du relevant erfaring med aktuelle målgrupper og problemstillinger innen psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.

  Praksis knyttes til læringsutbyttene og bidrar til å utvikle studentens praktiske, analytiske og kritiske kompetanse.

  Praksis er veiledet og inneholder ferdighetstrening og veiledningsgrupper.

 • Utveksling

  Det er mulig å reise på utveksling i 3 måneder i 2. (heltid) eller 4. semester (deltid) i forbindelse med praksisstudier.

  Utvekslingsmuligheter heltid (student.oslomet.no)

  Utvekslingsmuligheter deltid (student.oslomet.no)

 • Videre på master?

  Etter du har fullført denne videreutdanningen, kan du søke deg direkte inn i 3. studieåret på masterstudiet i psykisk helsearbeid ved OsloMet.

 • Hva kan du jobbe som?

  Etter endt utdanning vil du kunne bidra til tjenesteutvikling, planarbeid og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

  Videreutdanningen gir deg kompetanse til å jobbe med forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid innen kommunale helse-, sosial- og velferdstjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) i spesialisthelsetjenesten.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema