Tre studenter jobber sammen og har en oppslått bok og en Mac foran seg.

Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, master i helsevitenskap

Masterprogram

Vil du jobbe med forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid innenfor kommunale helse-, sosial- og velferdstjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)? Da kan denne spesialiseringen ved masterstudiet i helsevitenskap være noe for deg.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad eller tilsvarende i barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie
  • minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 3,2.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6259.

  Søknadsfristen er 1. mars. 

  Mer om å søke på master.

  Hvordan søke om innpassing av videreutdanning i psykisk helsearbeid og direkte opptak til 3. studieår?

 • Hva lærer du?

  Spesialiseringen lærer deg å kommunisere og samhandle med mennesker med psykiske helse-, rusmiddel- og/eller avhengighetsproblemer.

  Når du har fullført utdanningen, skal du kunne legge til rette for relasjoner som gir hjelp og støtte. I tillegg lærer du å bidra, koordinere og lede tverrfaglige tjenester. 

  Utdanningen gir deg forståelse for hvordan individuelle psykiske helse-, rusmiddel- og avhengighetsproblemer inngår i en samfunnsmessig kontekst.

  I tillegg lærer du å samarbeide i den komplekse livssituasjonen som mange mennesker lever i. Gjennom arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå lærer du hvordan du bidrar til økt livskvalitet og bedring.

  Gjennom studiet lærer du å tilnærme deg enkeltmennesker, familier og nettverk gjennom å vektlegge livssituasjonene, opplevelsene og ressursene deres. I tillegg lærer du å ivareta enkeltmenneskers språklige og kulturelle bakgrunn.

  Etter endt utdanning kan du bidra i tjenesteutvikling, planarbeid og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i kommune- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg kan du sette deg inn i forskning innen fagfeltene.

  Du lærer også å ta selvstendige faglige vurderinger og beslutninger sammen med den det i hovedsak gjelder, samt personens familie, nettverk og andre involverte i helse-, sosial- og velferdstjenester. 

  Spesialiseringen lærer deg å ivareta menneskerettigheter og god etisk praksis. Du lærer også hvordan du kan bidra til deltagelse og utviklingsmuligheter i samfunnet.

  I tillegg skal du kunne fremme god psykisk og fysisk helse for mennesker med psykisk helse-, rusmiddel- og/eller avhengighetsproblemer. 

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  4. studieår

  7. semester
  8. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom studiet vil du følge flere fellesemner som gjelder for alle spesialiseringene i master i helsevitenskap. I tillegg skal du fordype deg innen din valgte spesialisering.

  Gjennom studiet benyttes flere varierte og studentaktive læringsformer.

  Forelesninger blir som regel benyttet for å introdusere nytt fagstoff. I seminarundervisning er det fokus på dialog og diskusjon mellom faglærere og studenter.

  Du vil i løpet av studiet bruke flere former for digitale læringsressurser. Seminarer og forelesninger kan også være digitale.

  Skriftlige oppgaver, veiledning og oppøving i ferdigheter i akademisk skriving står sentralt i alle deler av studiet.

  Du må være forberedte på høy grad av egenaktivitet og selvstudier som innebærer både individuelt arbeid og samarbeid med medstudenter.

  Undervisning i fellesemnene kan foregå ved begge studiesteder.

  Praksis inngår i spesialiseringen.

 • Praksis

  I utdanningen er det seks ukers praksis innen psykisk helse-, rus- eller avhengighetsarbeid.

  Gjennom praksisstudiene får du relevant erfaring med aktuelle målgrupper og problemstillinger innen psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.

  Praksis knyttes til læringsutbyttene og bidrar til å utvikle studentens praktiske, analytiske og kritiske kompetanse.

  Praksis er veiledet og inneholder ferdighetstrening og veiledningsgrupper.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Etter endt utdanning vil du kunne bidra til tjenesteutvikling, planarbeid og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

  Du får også kompetanse til å jobbe med forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid innen kommunale helse-, sosial- og velferdstjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) i spesialisthelsetjenesten.

  Med mastergrad får du i tillegg en styrket metodisk kompetanse og kan jobbe med innovasjon i helsetjenesten. Du vil også få muligheten til å fortsette videre med en doktorgrad (ph.d.).

 • Utveksling

  Det er mulig å reise på utveksling i tre måneder i fjerde semester i forbindelse med praksisstudier.

  Det er også aktuelt å gjennomføre arbeidet med hele eller deler av masteroppgaven ved læresteder eller forskningsinstitusjoner der det er etablert internasjonalt samarbeid.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?

Studenthistorier

Helsevitenskap-student i hvit uniform snakker og ler med en eldre kvinne.
Om master i helsevitenskap

OsloMet tilbyr mastergrad i helsevitenskap med 13 studiespesialiseringer innenfor ulike helsefaglige områder.