Psykisk helsearbeid – Pilestredet

Videreutdanning

I denne videreutdanningen får du kompetanse til å møte mennesker som har, eller står i fare for å få psykiske lidelser.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende i helse- og sosialfag, og minimum to års relevant yrkespraksis (direkte pasient-/brukerarbeid) etter fullført utdanning.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her 

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.   

  Relevant yrkespraksis er direkte pasient-/brukerarbeid. Relevant utdanning er all høyere utdanning.

  Poenggrense ved siste opptak

  Heltid: 1,92 

  Deltid: 2,8

   

  Politiattest

  Du må legge fram en politiattest når du har fått opptak (student.oslomet.no).

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 
  •    1. mars: Ordinær søknadsfrist  
     
  Når får du svar på søknaden? 
  •    1. mai: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

 • Hva lærer du?

  Psykisk helsearbeid er en flervitenskapelig og tverrfaglig videreutdanning. Gjennom studiet lærer du deg å identifisere og endre forhold som skaper psykiske helseproblemer for enkeltindivider, familier og grupper.

  Du opparbeider deg også kunnskap om hva som skal til for å hindre stigmatisering og sosial utstøting av individer og grupper. Studiet gir deg kunnskap om menneskets biologiske, psykiske og sosiale dimensjoner knyttet til psykisk helse og psykisk lidelse. Det legges vekt på å utvikle relasjons- og omsorgskompetanse.

  Studiet kombinerer et høyt teoretisk nivå med en praksisnær tilnærming hvor kritisk og etisk refleksjon er sentralt.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Videreutdanningen på heltid går over 1 år, mens deltidsstudiet tar 2 år.

  På heltidsstudiet tar du fire obligatoriske emner i løpet av ett år. På deltidsstudiet tar du to obligatoriske emner 1. studieår og  to obligatoriske emner 2. studieår.

  Arbeids- og undervisningsformene legger til rette for at kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse kan overføres til profesjonell yrkesutøvelse. Arbeidsformene veksler derfor mellom teoretiske og praktiske studier:

  • Forelesninger
  • Studiegrupper
  • Seminarer
  • Faglig veiledning
  • Selvstudier
  • Praksis

  Det er obligatorisk tilstedeværelse på seminarer og studiegrupper, og du må levere inn arbeidskrav underveis i studieløpet.

 • Studiets oppbygging

  Programplan 2020 Heltid

  Programplan 2020 Deltid

  Emneoversikt:

 • Praksis

  Praksis er en naturlig og viktig del av dette studiet. OsloMet samarbeider med landets fremste arbeidsplasser innen fagområdet, slik at du skal få en lærerik og spennende praksistid.

  Praksis er obligatorisk og på heltid. Det gjelder også deltidsstudiet. 

  Nærmere beskrivelser av praksisperiodene finner du i programplan og emneplaner.

 • Utveksling

  Det er først og fremst i forbindelse med praksisperiodene at det er mulig å utveksle.
  Kontakt oss for å sjekke mulighetene: international-hv@oslomet.no

 • Videre på master?

  Etter du har fullført denne videreutdanningen, kan du søke deg direkte inn i 3. studieåret på masterstudiet i psykisk helsearbeid ved OsloMet.

 • Karriere

  Med tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid vil du stå bedre rustet til å bistå mennesker i en svært utsatt situasjon. Studiet passer for ansatte i kommunal helse- og sosialtjeneste, i spesialisthelsetjenesten, foruten skole, kirke og politi. Etter endt utdanning vil du kunne bli en viktig ressurs for ditt arbeidssted i utfordringene med å møte og bistå mennesker med psykiske lidelser.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema