Andrespråkspedagogikk 1 (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Videreutdanningen andrespråkspedagogikk gir lærere som jobber i skolen oppdatert og forskningsbasert kompetanse om elever med norsk som andrespråk, enten de går i egne tilbud eller er integrert i ordinære klasser. Studiet kvalifiserer til arbeid med elever med norsk som andrespråk fra 1. til 10. trinn. Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (udir.no) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

  Opptakskrav

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Opptakskrav er godkjent lærerutdanning med minst 30 studiepoeng i norsk. Studenter som får studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å aktivt ta del i undervisning i norsk som andrespråk. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å fullføre lærerutdanningen sin.

  Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se www.nokut.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

  Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no 

 • Hva lærer du?

  Gjennom videreutdanningen i andrespråkspedagogikk vil du få forskningsbasert kunnskap om andrespråkslæring og erfaring med andrespråkspedagogikk. Dette gjelder både for elever som får særskilt språkopplæring i egne grupper og for elever med norsk som andrespråk som er integrert i ordinær undervisning. 

  Emne 1 inneholder grunnleggende temaer innenfor andrespråkspedagogikk, flerspråklighet, språklæring og språkutvikling, herunder utvikling av muntlige ferdigheter og elevaktive læringsformer. Videre vil grunnleggende lese- og skriveopplæring for elever med norsk som andrespråk, estetiske arbeidsformer og bruk av skjønnlitteratur i andrespråksopplæring vektlegges.

  Emne 2 inneholder en videreføring av de grunnleggende temaene i emne 1, samt fokusere på lesing og skriving av fagtekster og ulike digitale ressurser i opplæringen. Organisering og tilrettelegging av opplæringen og kartlegging av elevenes språkferdigheter er også viktige fagområder. Her vil en særlig se på hvilke ressurser elevene har med seg både språklig og kulturelt, og hvordan samarbeid med foreldre kan utvikles. I denne sammenhengen vil demokratiperspektiver på undervisning av flerspråklige elever tematiseres.

  Studieside for Andrespråkspedagogikk (Kompetanse for kvalitet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Samlinger og undervisning

  Videreutdanningen andrespråkspedagogikk er samlingsbasert og går over to semester. Det er tre samlinger á to dager hvert semester.

  Samlingsdager og timeplan publiseres på student.oslomet.no

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer:

  • forelesninger
  • diskusjoner, gruppearbeid og erfaringsdeling
  • veiledning individuelt og i grupper
  • litteraturstudier
  • refleksjonsnotater knyttet til undervisning og egen praksis samt vurdering av elevtekster
  • selvstudium og arbeidskrav

  I tråd med innholdet i LK20 vil estetiske arbeidsformer, praktiske aktiviteter og bruk av digitale verktøy vektlegges. Digital kompetanse er derfor integrert i studiet, både som et eget tema, som redskap i studentenes egen læringsprosess, og i erfaringsdeling og diskusjon knyttet til faglige emner og utforming av læringsaktiviteter for elevene.

  Kartlegging av språkkompetanse er et sentralt tema i opplæring av elever med norsk som andrespråk, og studentene vil bli kjent med ulike kartleggingsverktøy, utprøving av disse og dessuten reflektere og diskutere bruken av tester og kartlegging av språk.

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  "Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det". Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 (regjeringen.no).

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

 • Kostnader

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...