Læring i arbeidslivet - Bedriftspedagogikk

Videreutdanning

Arbeidsplassen er et sted for kompetanseutvikling og livslang læring. Gjennom studiet vil du få kompetanse i å styrke læring på arbeidsplassen og utvikle en lærende organisasjon.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. august.

  Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

  Opptakskrav

  • Opptakskrav  er generell studiekompetanse (GSK) eller realkompetanse.
  • Opptakskrav til emne Bedriftspedagogikk BEPE7200 er fullført og bestått emne BEPE7100.
  • Opptakskrav til emne Bedriftspedagogikk BEPE7301 er fullført og bestått emne BEPE7200.

  Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Slike søkere må i tillegg dokumentere ett av følgende:

  • Fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant (fulltids) yrkespraksis 
  • Minimum fem års relevant yrkespraksis og tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende. Faget norsk (eller annet nordisk språk) skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. Alternativt kan kravet til norsk dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

  Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.

  Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

 • Slik søker du

  1.    Registrer deg som søker i Søknadsweb. Du finner studiet under Pedagogiske- og internasjonale fag og videre under Etterutdanning og oppdrag - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.
  2.    Dokumentasjon på kvalifiserende utdanning må være lastet opp innen søknadsfristen går ut.
  3.    Arbeidsadresse: Du må skrive navn og adresse på din arbeidsgiver i merknadsfeltet i Søknadsweb.

 • Hva lærer du?

  Studiet gir deg et teoretisk og praktisk grunnlag for å løse ulike yrkespedagogiske oppgaver og funksjoner i arbeidslivet. 

  I studietiden vil du møte studenter fra ulike bedrifter, profesjoner og yrker, både i privat og offentlig sektor. Gjennom møter med studenter fra håndverksbedrifter, barnehager, ulike bransjer og enkeltbedrifter kan du lære noe om hvordan andre virksomheter organiserer læring og utvikling.

  Målgruppen for studiet er personer med opplærings- og veiledningsfunksjoner i bedrifter og virksomheter som utøver yrkespedagogisk arbeid: 
  •    Ansatte som har ansvar for lærlinger, opplæring, veiledning og coaching av medarbeidere
  •    Ansatte som analyserer behov for læring og kompetanseutvikling
  •    Ansatte innen opplærings-, personal-, kvalitets- eller HMS-arbeid
  •    Tillitsvalgte

  Vi ønsker å bli bedre på den opplæringa vi gir og vi ønsker å tenke mer helhetlig på opplæringskonseptene våre sier en opplæringsansvarlig til Yrkesfagpodden. Hør hvorfor bedriften ønsker styrket pedagogisk kompetanse om grunnleggende metodikk i kommunikasjon og opplæring for sine ansatte.

  BEPE 7100: Grunnleggende metodikk for kommunikasjon og opplæring, 15 studiepoeng
  Emnet handler om grunnleggende yrkespedagogikk og didaktikk for læring av praktiske arbeidsoppgaver. I dette inngår utvikling av ferdigheter i formidling.

  BEPE 7200: Kompetanse, planlegging og utvikling, 15 studiepoeng
  Innhold og læringsaktiviteter i emnet er knyttet til analyse av kompetansebehov, organisering av kompetansekartlegging samt planlegging og gjennomføring av opplæring og læringstiltak.

  BEPE 7301: Lærings- og utviklingsprosjekt om læring i arbeidslivet, 30 studiepoeng
  Innhold og læringsaktiviteter gjennom hele emnet er knyttet til å planlegge, gjennomføre, evaluere, dokumentere og presentere et praktisk prosjektarbeid. Prosjektet skal handle om reelle yrkespedagogiske utviklingsoppgaver og problemstillinger på fortrinnsvis egen arbeidsplass.

  Emnene bygger på hverandre, og vanlig studieprogresjon er å ta ett emne om gangen. Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

  Studiet tilbys både som betalingsstudium for enkeltstudenter og studiet kan skreddersys for arbeidsgivere som ønsker å kjøpe hele eller deler av studiet.

  Studieside for Læring i arbeidslivet - Bedriftspedagogikk

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Semesteroversikt og emneplan

 • Samlinger og undervisning

  Bedriftspedagogikk er et samlingsbasert deltidsstudium som kan kombineres med jobb. De to første emnene går over ett semester og består av fire samlinger á to dager. Det siste emnet går over to semestre og består av åtte samlinger á to dager.

  Samlingsdager og timeplan finnes på student.oslomet.no

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer:
  •    forelesninger
  •    gruppearbeid, framlegg og drøftinger i plenum. 
  •    praktiske øvelser i å undervise, lære, observere og gi tilbakemelding
  •    refleksjonsnotat og logg

  Det forventes stor egenaktivitet fra studentene gjennom hele studiet, både individuelt og i grupper. Dette innebærer aktiv deltakelse i de ulike pedagogiske arbeidsformene. Mellom samlinger løses oppgaver knyttet til egen læring og utvikling på egen arbeidsplass.

 • Kostnader

  Semesteravgift: 600 kroner.
  Emne 7100: 23.000 kroner.
  Emne 7200: 23.000 kroner.
  Emne 7301: 46.000 kroner.

  Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...