Læring i arbeidslivet - Bedriftspedagogikk

Videreutdanning

Arbeidsplassen er et sted for kompetanseutvikling og livslang læring. Gjennom studiet vil din bedrift få kompetanse i å styrke læring på arbeidsplassen og utvikle en lærende organisasjon. Studiet kan bestilles av bedrifter.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Etter avtale.

  Opptakskrav

  • Opptakskrav  er generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse.
  • Opptakskrav til emne Bedriftspedagogikk BEPE7200 er fullført og bestått emne BEPE7100.
  • Opptakskrav til emne Bedriftspedagogikk BEPE7301 er fullført og bestått emne BEPE7200.

  Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Slike søkere må i tillegg dokumentere ett av følgende:

  • Minimum fem års relevant yrkespraksis og tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende. Faget norsk (eller annet nordisk språk) skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. 
  • Du kan også dokumentere dine ferdigheter i norsk med en attest fra arbeidsgiver. Den må beskrive hvordan du på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av ditt arbeid.
  •  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

  Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.

  Les mer om realkompetanse på nettsidene til Samordna opptak (samordnaopptak.no).

  Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

   

 • Hva lærer du?

  Studiet gir deg et teoretisk og praktisk grunnlag for å løse ulike yrkespedagogiske oppgaver og funksjoner i arbeidslivet. 

  I studietiden vil du møte studenter fra ulike bedrifter, profesjoner og yrker, både i privat og offentlig sektor. Gjennom møter med studenter fra håndverksbedrifter, barnehager, ulike bransjer og enkeltbedrifter kan du lære noe om hvordan andre virksomheter organiserer læring og utvikling.

  Målgruppen for studiet er personer med opplærings- og veiledningsfunksjoner i bedrifter og virksomheter som utøver yrkespedagogisk arbeid: 

  • ansatte som har ansvar for lærlinger, opplæring, veiledning og coaching av medarbeidere
  • ansatte som analyserer behov for læring og kompetanseutvikling
  • ansatte innen opplærings-, personal-, kvalitets- eller HMS-arbeid
  • tillitsvalgte

  "Vi ønsker å bli bedre på den opplæringa vi gir og vi ønsker å tenke mer helhetlig på opplæringskonseptene våre sier en opplæringsansvarlig til Yrkesfagpodden" (ksy.oslomet.no). Hør hvorfor bedriften ønsker styrket pedagogisk kompetanse om grunnleggende metodikk i kommunikasjon og opplæring for sine ansatte.

  BEPE 7100: Grunnleggende metodikk for kommunikasjon og opplæring, 15 studiepoeng

  Emnet handler om grunnleggende yrkespedagogikk og didaktikk for læring av praktiske arbeidsoppgaver. I dette inngår utvikling av ferdigheter i formidling.

  BEPE 7200: Kompetanse, planlegging og utvikling, 15 studiepoeng

  Innhold og læringsaktiviteter i emnet er knyttet til analyse av kompetansebehov, organisering av kompetansekartlegging samt planlegging og gjennomføring av opplæring og læringstiltak.

  BEPE 7301: Lærings- og utviklingsprosjekt om læring i arbeidslivet, 30 studiepoeng

  Innhold og læringsaktiviteter gjennom hele emnet er knyttet til å planlegge, gjennomføre, evaluere, dokumentere og presentere et praktisk prosjektarbeid. Prosjektet skal handle om reelle yrkespedagogiske utviklingsoppgaver og problemstillinger på fortrinnsvis egen arbeidsplass.

  Emnene bygger på hverandre, og vanlig studieprogresjon er å ta ett emne om gangen. Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

  Studiet tilbys både som betalingsstudium for enkeltstudenter og studiet kan skreddersys for arbeidsgivere som ønsker å kjøpe hele eller deler av studiet.

  Studieside for Læring i arbeidslivet - Bedriftspedagogikk

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Samlinger og undervisning

  Bedriftspedagogikk er et samlingsbasert deltidsstudium som kan kombineres med jobb. De to første emnene går over ett semester og består av fire samlinger á to dager. Det siste emnet går over to semestre og består av åtte samlinger á to dager.

  Samlingsdager og timeplan finnes på student.oslomet.no

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer:

  • forelesninger
  • gruppearbeid, framlegg og drøftinger i plenum
  • praktiske øvelser i å undervise, lære, observere og gi tilbakemelding
  • refleksjonsnotat og logg

  Det forventes stor egenaktivitet fra studentene gjennom hele studiet, både individuelt og i grupper. Dette innebærer aktiv deltakelse i de ulike pedagogiske arbeidsformene. Mellom samlinger løses oppgaver knyttet til egen læring og utvikling på egen arbeidsplass.

 • Kostnader

  Semesteravgift kr. 600,-  (student.oslomet.no)

  Emne 7100: 23.000 kroner.
  Emne 7200: 23.000 kroner.
  Emne 7301: 46.000 kroner.

  Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

 • Ofte stilte spørsmål om studiet

  Hvordan kan jeg logge meg på Søknadsweb?

  Du skal logge deg på OsloMets Søknadsweb (fsweb.no). Vi anbefaler at du logger deg på med elektronisk ID (ID-porten). I tilfelle dette ikke går an, kan du bruke «Register ny bruker» under «Pålogging med fødselsnr og PIN».

  Hvor finner jeg informasjon om studiestart?

  Informasjon om studiestart vil bli publisert på nettsidene til studiene så snart det er klart. Se lenke på nettsiden til studietilbudet, evt. kan du søke opp studiet ditt her (student.oslomet.no)

  Hvordan søker jeg studieplass til senere semestre?

  På dette studiet søker du for ett semester om gangen. Studiene for høstsemesteret publiseres på nettsidene i februar/mars. Studiene for vårsemesteret publiseres i oktober/november. 

  Når er søknadsfristen?

  Søknadsfrist for høstsemesteret er rundt medio juni, og for vårsemesteret medio november. Følg med på nettsiden for eksakt dato.

  Studieavgiften min skal betales av andre (arbeidsgiver, NAV). Kan dere sende fakturaen direkte til dem?

  Nei. Fakturaen opprettes på ditt navn i Studentweb. OsloMet kan ikke sende den til andre. Når andre skal betale studieavgiften din, må du selv gå inn i Studentweb og hente den, og levere den til den som skal betale. Vi anbefaler deg å gjøre dette så snart du har takket ja til studieplassen. Da slipper du stress og forsinkelser ved studiestart.

  Starter alle emnene opp hvert semester?

  Nei. Studiet består av tre emner som tas i følgende rekkefølge:

  1. Grunnleggende metodikk i kommunikasjon og opplæring, BEPE7100, 15 stp.
  2. Kompetanse, planlegging og utvikling, BEPE7200, 15 stp.
  3. Lærings- og utviklingsprosjekt om læring i arbeidslivet, BEPE7301, 30 stp.

  Ved tilstrekkelig antall søkere starter vi opp BEPE7100 i høstsemesteret, deretter BEPE7200 i vårsemesteret, og BEPE7301 påfølgende høstsemester. Følg med på nettsiden for studiet for å se hvilket emne som settes opp.

  Hvordan kan jeg kombinere studiet med jobb?

  60 studiepoeng tilsvarer ett års studier på fulltid. Dette studiet er delt opp i emner på 15 og 30 studiepoeng, og er lagt opp slik at du skal kunne gjennomføre det ved siden av full jobb. 
  Studiet har fire samlinger per semester. Hver samling er på to påfølgende dager, fra 09.00-15.00. Disse dagene er det obligatorisk oppmøte.

  Fraværsgrense

  For å få godkjent studiet må du ha minst 80 prosent oppmøte på samlingene.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Intervju med fagansvarlig

Hendene til en murer holder et vater over en mursteinsblokk. I bakgrunnen ser vi beina til en student.
Arbeidsplassen som læringsarena

– I dette studiet lærer studentene å tilrettelegge for andres læring, forteller universitetslektor Anders Grydeland.