Engelsk 2, for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Dette studiet retter seg primært mot lærere på ungdomstrinnet og siste del av barnetrinnet. Studiet er for deg som allerede har 30 studiepoeng i faget. Studiet gir deg formell kompetanse i faget, samtidig som det gir deg økt handlingskompetanse i forhold til det praktiske arbeidet med engelsk i klasserommet. Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

  Opptakskrav

  Opptakskravet til studiet er bestått lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning i skolen. Søkere med bestått førskole-  eller barnehagelærerutdanning må i tillegg ha 60 studiepoeng i PAPS eller GLSM.  I tillegg kreves engelsk 1, trinn 1-7 eller 5-10 (30 studiepoeng) eller engelsk 1 (30 studiepoeng) fra allmennlærerutdanningen. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å få fullført sin lærerutdanning. Studenter som innvilges studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta del i engelskopplæring.

  Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se nettsidene deres for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

  Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for generell studiekompetanse.

  Hvis man søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studieprogrammet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

 • Hva lærer du?

  Studiet bygger på Engelsk 1 og innebærer en fordypning i studiet av det engelske språket og ulike typer tekster. I tillegg fokuserer det på videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene, med spesiell vekt på progresjonen fra 5. til 10. trinn, interkulturell kompetanse, noen varianter av engelsk, tilpasset opplæring og ulike vurderingsformer knyttet til kompetansemålene i engelsk.

  Studentene vil analysere gjeldende læreplan og arbeide med å utvikle en læringsfremmende vurderingspraksis der elever selv kan delta aktivt i formulering av læringsmål. Ikke minst vil ulike grader av måloppnåelse, og ulike sider ved vurdering med karakter bli drøftet. Bevisstgjøring omkring utfordringer ved overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn vil inngå i studiet.

  Oppgavene knytter sammen teori, praktisk lærerarbeid og didaktisk refleksjon. Enkelte oppgaver er individuelle, andre er gruppeoppgaver. Noen av oppgavene forutsetter også en diskusjon over nett i tematiske diskusjonsfora i forkant av eller som oppfølging etter innlevering, der studiets lærere også deltar (opplæring blir gitt).

  Vurdering av elevenes læringsutbytte inngår som en sentral del.

  Studieside for Engelsk 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Samlinger og undervisning

  Samlingsdager og timeplan finnes på student.oslomet.no.

  Engelsk 2 går over ett år og gir til sammen 30 studiepoeng. Den første delen av studiet, emne 1, er lagt til høsten, og emne 2 til vårsemesteret. Det er krav om bestått emne 1 for å kunne starte på emne 2. Begge modulene avsluttes med en eksamen, hver tilsvarende 15 studiepoeng. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er høst- eller vinterferie ved høgskolen og at det derfor kan være det blir lagt opp til undervisning også disse ukene. Dager og datoer for samlingene vil bli publisert så snart det er klart.

  Studiet er nettbasert, men i hvert emne inngår 3 samlinger på OsloMet, som hver går over 2 dager. I emne 2 er første samling lagt til Det norske studiesenteret i York. Studiesenteret har utviklet egne moduler for Engelsk 2. Studieoppholdet i York er ikke obligatorisk, men et verdifullt tilbud om forflyttet undervisning. Studenter som ikke har anledning til å delta må utføre alternative arbeidskrav.

  Opplegget på samlingene består av gjennomgang av sentrale områder i faget og med eksemplarisk bruk av varierte læringsaktiviteter og arbeidsmåter. Arbeidsspråket er engelsk. Studentene får også anledning til erfaringsdeling og diskusjoner og får innføring i et utvalg digitale verktøy. I tillegg til samlingene på høgskolen består studiearbeidet av selvstudium av faglitteratur og innlevering av muntlige og skriftlige tekster til en professional journal , som er en egen elektronisk mappe.

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det. (Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025)

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider.

  Finansiering av studiene
  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider

 • Kostnader

  Semesteravgift: kr. 600,- (student.oslomet.no)

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...