Samlingsbilde av seks smilende personer. De er lærere og studenter ved rektorutdanningen ved OsloMet.

Ledelse av lærings- og læreplanarbeid (modulbasert videreutdanning for skoleledere)

Videreutdanning

Det nye læreplanverket skal gjøre barn og unge bedre i stand til å møte fremtidens utfordringer i et samfunn preget av større kompleksitet, stort mangfold og rask endring. Denne videreutdanningen gir kunnskap og ferdigheter du trenger for å kunne løse konkrete utfordringer ved implementering av et nytt læreplanverk og ledelse av læreplanarbeid.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  ​​​​1. ​​​april

  Opptakskrav

  Opptakskrav er minst tre års høyere utdanning tilsvarende 180 studiepoeng, og i tillegg bestått Nasjonal rektorutdanning (30 studiepoeng) eller minimum 30 studiepoeng i skoleledelse eller utdanningsledelse. Kvalifiserte søkere må være ansatt som rektor, assisterende rektor eller skoleleder i studieperioden. Ansettelsesforholdet må dokumenteres med oppdatert informasjon fra skoleeier.

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb.
  1. Logg på via ID-porten
  2. Velg "Ny søknad"
  3. Velg "Pedagogiske og internasjonale fag"
  4. Velg "Etterutdanning og oppdrag - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Termin høst 2020"
  5. Velg i rullegardinlisten 3393 LEDL6000 Ledelse av lærings- og læreplanarbeid
  6. Lagre søknaden din
  Om du trenger å laste opp dokumentasjon, kan du gjøre dette på Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".

 • Hva lærer du?

  Det nye læreplanverket skal gjøre barn og unge bedre i stand til å møte fremtidens utfordringer, i et samfunn preget av større kompleksitet, stort mangfold og rask endring.

  Studiet vektlegger fordypning i form av kunnskaper i lærings- og læreplanarbeid og tilsvarende ferdigheter i å lede konkret forbedring og endring på den enkelte skole. Det nye læreplanverket introduserer et nytt kompetansebegrep som forutsetter aktive elever som tar ansvar for egen læring gjennom blant annet å fordype seg i utvalgte læringstemaer. Tilsvarende vil ideene i det nye læreplanverket utfordre lærerrollen. I arbeidet med lærings- og læreplanarbeidet vil rektor derfor måtte utvikle og lede skolens profesjonsfellesskap på en måte som skaper motivasjon og endringsvilje gjennom erfaringsdeling og erfaringslæring.

  En kritisk fase i arbeid med læreplananalyse er at samtalene om læreplanen blir på et abstrakt nivå og ikke fører til ny praksis. For å kunne lede lokalt læreplanarbeid må derfor skoleledere kjenne til og identifisere de ulike læreplannivåene; ideenes læreplan, den formelle læreplan, den oppfattede læreplan, den operasjonaliserte læreplan, og den erfarte læreplan. Disse læreplannivåene eller læreplanens ulike ansikter gir en god analytisk tilnærming til læreplanarbeidet. Det understreker at en læreplan er noe langt mer enn et dokument.

  Studiet er forskningsbasert og praksisrettet og bygges opp rundt følgende fem temaer: 

  • Tolke og forstå læreplanverket. 
  • Skape en felles forståelse på skolen av sentrale begreper og prinsipper i læreplanverket. 
  • Bruke læreplanverket til å lede ansattes lærings- og utviklingsarbeid. 
  • Utvikle og lede profesjonsfellesskapet ved skolen. 
  • Ferdigheter i distribuert ledelse. 

  Studiet skal forberede studentene på å gjennomføre intervensjoner i egen organisasjon med formål å gjøre erfaringer med implementering av et nytt læreplanverk. 

  Innpass i mastergrad

  Ledelse av lærings- og læreplanarbeid er en videreutdanning på mastergradsnivå. Etter bestått eksamen kan studietilbudet inngå som del av en masterutdanning i utdanningsledelse. Kandidater som ønsker at studiet skal kunne inngå som del av et slikt masterstudium, må søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskriterier som gjelder for det aktuelle masterstudiet (inkludert karakterkrav). Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av masterstudiet på grunnlag av gjennomført og bestått studium i ledelse av lærings- og læreplanarbeid. Det er opp til den enkelte institusjon å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

  Interessert i rektorutdanning?

  Se kort informasjonsfilm her (film.oslomet.no).

 • Samlinger og undervisning

  Studiet er samlingsbasert og går over to semestre med 5 samlinger pluss eksamen. Noen av samlingene er lagt til Oslo og noen til Hamar. Du finner oversikt over samlinger og timeplan på student.oslomet.no

  Arbeidsformer
  Innholdet i samlingene er problembasert og rettet mot skolenes praksisutvikling. Læringsaktivitetene i samlingene er varierte og omfatter både forelesninger, diskusjoner, arbeid i læringsgrupper, observasjoner og presentasjoner. Gjennom studiet planlegger du og leder et utprøvingstiltak i egen skole. Temaet velges i samråd med overordnet ledelse (rektor/skoleeier) og er innenfor skolens satsingsområder. Studiet legger vekt på aktiv studentdeltakelse, og det forventes at du medvirker til å undersøke og drøfte utfordringer i arbeidssituasjonen din både i skolen og på studiet.

  Arbeidskrav
  Mellom samlingene arbeider du med arbeidskrav som innebærer at du både får erfaringer med praktisk planarbeid og utprøving på egen arbeidsplass. Arbeidskravene er knyttet til ulike faser i utprøvingstiltaket og sees i lys av relevant teori og forskning der du utfordres til å reflektere over teori-praksis-dimensjonen. Arbeidskravene er individuelle, men arbeidet med dem skjer i en prosess med medstudenter i læringsgruppa og prosessveiledere.

  Læringsgrupper, veiledning og gruppecoaching 
  Som student blir du ved studiestart deltager i en læringsgruppe. I læringsgruppen arbeider du med dine medstudenter både på og mellom samlingene. Dere trenger på ulike ferdigheter, gir hverandre tilbakemeldinger på arbeid med skoleutviklingsprosjektet og deler erfaringer og faglig kompetanse med hverandre, slik at mangfold og variasjon i deres fagbakgrunn og erfaringer utnyttes og blir ressurser for gjensidig læring. For å forsterke kvaliteten på den erfaringsdelingen som pågår på samlingene, vil læringsgruppene bli styrket av gruppeveiledere. I arbeidet med utviklingstiltak og obligatoriske arbeidskrav får du faglig veiledning av en prosessveileder. Veiledningen gis både skriftlig og muntlig, individuelt og i gruppe, og den vil være konstruktiv, konkret og kriteriebasert og bygge på de faglige målene i studiet. Som studenter vil dere også oppfordres til å veilede hverandre både i arbeid som forgår på samlingene og mellom samlingene.

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).  

  I tillegg kommer utgifter til litteratur, samt reise- og oppholdskostnader i forbindelse med samlingene.

 • Om modulbaserte videreutdanninger for skoleledere

  Skoleledere som har gjennomført rektorutdanning eller tilsvarende lederutdanning, kan søke på modulbaserte videreutdanninger for skoleledere. Videreutdanningene er et tilbud til skoleledere i grunn- og videregående opplæring, og er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb som skoleleder. Studiet er en del av den nasjonale lederopplæringen for skoleledere som Utdanningsdirektoratet tilbyr.

  Som student på skoleledermodulene ved OsloMet blir du involvert i et fagmiljø med noen av de fremste forskerne på feltet. Fagmiljøet utgjør et team bestående av medlemmer med en variert og sjelden kombinasjon av akademisk bakgrunn og praktisk arbeidserfaringer. De fleste har omfattende erfaring fra utdanningssektoren og er medlemmer av forskergruppen Utdanningsledelse ved OsloMet

  Les mer om rektorutdanningen og de modulbaserte videreutdanningene på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...