Mangfoldskompetanse for profesjonsutøvere

Videreutdanning

Studiet er utviklet for deg som er profesjonsutøver og jobber i et flerkulturelt miljø. Studiet gir innsikt i kompleksiteten i prosesser som er med på å forme tilhørighet og identitet i det flerkulturelle samfunns- og arbeidsliv. Det blir lagt betydelig vekt på studentenes personlige og yrkesmessige erfaring.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Minimum tre års relevant høyere utdanning og to års relevant yrkeserfaring.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Studiet er preget av tverrfaglighet. Teori og empiri, det generelle og det fagspesifikke er integrert til en helhetlig forståelse av flerkulturelle spørsmål. Det vil bli lagt betydelig vekt på studentenes personlige og yrkesmessige erfaring.

  Identitetshåndtering i et flerkulturelt samfunn drøftes gjennom følgende begrep:

  • Kultur, identitet og etnisitet
  • Individ og kollektiv
  • Status, rolle og kjønn
  • Minoritet og majoritet
  • Dikotomisering og stereotypisering
  • Fremmedfrykt og fordommer

  Mobilitet og globale endringsprosesser drøftes gjennom følgende begrep:

  • Migrasjon
  • Stat, nasjon og samfunn
  • Kolonialisme
  • Imperialisme
  • Orientalisme
  • Postkolonialisme
  • Integrering, assimilering og segregering
  • Kompleks tilhørighet
  • Diaspora
  • Tansnasjonalitet

  Kommunikative utfordringer og integrasjon drøftes gjennom følgende aspekter:

  • Konstruksjon av diskursive systemer i forhold til kjønn, generasjon og status
  • Diskurser om ”De Andre”

  og gjennom følgende begrep:

  • Etnosentrisme og kulturrelativisme
  • Postmodernisme og nasjonalisme

  Sosialisering og profesjonsvirksomhet drøftes gjennom følgende aspekter:

  • Danningsprosesser
  • Medbrakt og ervervet kompetanse
  • Formell og uformell kompetanse
  • Profesjonenes og profesjonsutøvernes syn på egen og andres kompetanse

  Mål for studiet er at studenten skal kunne relatere dette til egen yrkespraksis eller til annet personlig samfunnsengasjement. Studiet vektlegger forholdet mellom individ, samfunn og kultur.

  Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer.

  Studieside for Mangfoldskompetanse for profesjonsutøvere

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema