Naturfag 1 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Ønsker du å stimulere elevenes nysgjerrighet, undring og egne spørsmål i naturfag? I videreutdanningen får du prøve ut praktiske og utforskende ideer, sammen med andre lærere. Undervisningen foregår både ute i naturen og i spesialrom. Studiet er for lærere som ikke har studert naturfag tidligere eller har mindre enn 30 studiepoeng i faget. Vi har ledige studieplasser uten stipend- eller vikarordning fra Utdanningsdirektoratet. Du kan søke fra 5. juni kl. 09.00.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (udir.no) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

  Opptakskrav

  Opptakskrav er bestått lærerutdanning innrettet for undervisning i grunnskolen. Søkere med bestått førskole- eller barnehagelærerutdanning må i tillegg dokumentere PAPS 1+2 eller GLSM 60 studiepoeng. Søkere med kun GLSM 30 studiepoeng eller PAPS 1 må i tillegg dokumentere 30 studiepoeng i matematikk eller norsk rettet mot barnetrinnet.
  Studenter som får studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta aktivt del i naturfagundervisning. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å fullføre lærerutdanningen sin.

  Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av NOKUT. Se NOKUTs nettsider (nokut.no) for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

  Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Hva lærer du?

  I videreutdanningen lærer studenten å tilrettelegge naturfaget for de yngste elevene, med spesielt fokus på elevenes nysgjerrighet, undring og egne spørsmål i det utforskende naturfaget. Undervisningen skjer både ute i naturen og på spesialrom tilpasset lærerutdanning. Gjennom arbeidskrav vil studentene prøve ut det praktiske og utforskende naturfaget med egne elever, og dele dette med kollegaer på egen arbeidsplass.  

  Studietilbudet ser naturfaget som en helhet og legger vekt på at studentene ser sammenhenger i og forstår naturfaglige fenomener.  Overordnet mål for begge emnene er å gi studentene en god forståelse for naturfaget i LK20 og gjøre dem i stand til å implementere læreplanen i naturfagundervisningen på sin arbeidsplass. 

  Studieside for Naturfag 1 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon, samlinger og timeplan for dette studiet (student.oslomet.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

  Andre videreutdanninger i naturfag

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Samlinger og undervisning

  Studiet er samlingsbasert og går over to semester. Undervisningen er fordelt på tre samlinger hvert semester som går over tre hele dager. Du finner oversikt over samlinger og timeplan på studentportalen (student.oslomet.no).

  Studiet er delt i to emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. Emne 2 bygger på emne 1 og det er derfor krav om fullført og bestått eksamen i emne 1 for å kunne ta eksamen i emne 2. 

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer. I tillegg til samlingene består studiearbeidet av selvstudium med innlevering av arbeidskrav. Arbeidsformen inkluderer erfaringsdeling av egne praksiserfaringer fra arbeid i skolen og utprøving av faglig innhold i skolen. Det gis også en innføring i bruk av digitale læringsressurser tilpasset innholdet i studiet. 

  Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring gjennom diskusjoner, framlegg, kollokvier og ved fortløpende vurdering av egen læringsprosess. Samlingene er obligatoriske.

  Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet, og at det derfor kan bli lagt opp til undervisning også i disse ukene. Samlingsdager og timeplan finnes på student.oslomet.no

 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  "Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det". Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 (regjeringen.no).

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...