PPU i drama- og teaterkommunikasjon

Videreutdanning - PPU

Ønsker du å inspirere og veilede neste generasjon til å uttrykke seg gjennom skapende prosesser og bidra til elevenes faglige og sosiale læring og utvikling? Målet for studiet er å utdanne lærere som kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring i grunnskole og videregående skole samt kulturskole, museer, folkehøyskole eller andre formidlings og undervisningsarenaer. Studiet tilbys både på heltid og deltid.

 • Søknadsfrist

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Slik søker du masterstudier og videreutdanninger ved OsloMet.

  Når er søknadsfristen? 

  • 1. mars: Tidlig opptak  
  • 15. april: Ordinær søknadsfrist 

  Når får du svar på søknaden? 

  • 15. mai: Tidlig opptak 
  • 10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Deltidsstudiet har bare opptak annet hvert år. Neste søknadsfrist er i 2021 (med forbehold om endringer).

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning må søker ha  

  -en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, jf. forskrift 23. juni 2006 nr 724 til opplæringsloven kapittel 14  

  eller 

  -en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag,  

  eller  

  -en bachelorgrad på minimum 180 studiepoeng med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag*, hvorav ett av fagene må ha et omfang på minimum 120 studiepoeng. Øvrige fag må ha et omfang på minimum 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra denne bachelorgraden. 
   
  *Dette gjelder faglig fordypning innen dramapedagogikk, teaterkunnskap og sceniske og skapende uttrykk innen drama og teaterkommunikasjon.

  Det gis tilleggspoeng for pedagogisk yrkespraksis som lærer.

  Se alle opptakskrav på siden for PPU-opptak.

  Politiattest

  Du må legge fram en politiattest når du har fått opptak (student.oslomet.no).

  Skikkethetsvurdering

  OsloMet foretar en løpende skikkethetsvurdering av deg som student (student.oslomet.no).

  Medisinsk testing

  Du må være bevisst din smittestatus når det gjelder tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) (student.oslomet.no).

 • Hva lærer du?

  Hovedområdene i utdanningen er pedagogikk (30 stp.) og fagdidaktikk (30 stp.).

  PPU i drama- og teaterkommunikasjon retter seg mot studenter som ønsker å kvalifisere seg for undervisningsarbeid i grunnskole, videregående skole, kulturskole, museer, folkehøyskole elle andre formidlings og undervisningsarenaer.

  Du lærer blant annet å planlegge, gjennomføre, tilpasse og reflektere over skapende dramapedagogiske undervisningsprosesser og teaterproduksjoner med barn, ungdom og voksne.

  Arbeidsmåtene varierer mellom forelesninger, individuelt studium, gruppearbeid, prosjektarbeid, feltarbeid, ekskursjoner, teaterforestillinger, drama, film, video og lignende.

 • Praksis

  Nærhet til læreryrket er viktig og praksisopplæringen har derfor en sentral plass i studiet.

  Det er til sammen tolv ukers praksisopplæring.

  Praksisopplæringen foregår primært i grunnskole, videregående skole og folkehøgskole med veiledning av utdanningens praksislærere.

 • Karrieremuligheter

  PPU i drama- og teaterkommunikasjon retter seg mot studenter som ønsker å kvalifisere seg for undervisningsarbeid i grunnskole og videregående skole i tråd med de til enhver tid gjeldende læreplanverk og andre arenaer som kulturskoler, folkehøgskoler og museer..

  Drama- og teaterkommunikasjon er både et kunstfag, en arbeidsform og et kommunikasjonsfag. Gjennom undervisning skal faglæreren bidra til at elevene utvikler hele personligheten og den teaterfaglige kompetansen.

  Det er viktig at faglæreren har bred dramafaglig og teaterfaglig kompetanse og mestrer forskjellige teknikker og arbeidsmåter, og at han eller hun kan gi elevene tillit til egne evner og muligheter.

 • Semesteroversikt og programplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om heltidsstudiet (student.oslomet.no).

  Besøk studentportalen for mer informasjon om deltidsstudiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

   

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

 • Om deltidsstudiet

  Informasjon om deltidsstudiene PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon

  Deltidsstudiet baserer seg på samlinger på campus, samt kommunikasjon via nett. Deltagelse på samlinger er obligatorisk. Det legges opp til tre samlinger hvert semester med undervisning hovedsakelig på dagtid. Samlingene kan variere i antall dager (3-5), men vil i hovedsak være onsdag til fredag i samlingsuker. Deler av undervisningen på samlingene er felles for PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon. Deler av undervisningen kan være felles med PPU heltid. Eksamen, herunder også skoleeksamen kommer i tillegg til samlingene. Deltidsstudiet kan kombineres med jobb, men i praksisperiodene må det påregnes ekstra fri for å gjennomføre praksis.

  Mellom samlinger forventes studentene å arbeide selvstendig med pensum, delta i gruppeoppgaver over nett, studere/arbeide med tilgjengelig digitalt materiell osv. Obligatorisk arbeid vil fremkomme av detaljerte undervisningsplaner for hvert enkelt emne. For hvert emne skal arbeidskrav besvares og godkjennes. Arbeidskrav gjøres både individuelt og i grupper (se emneplaner for detaljer). Det arbeides med arbeidskrav mellom samlinger. Det gis veiledning/eventuelt seminar på arbeidskrav, hovedsakelig via nett. Arbeidskrav skal leveres til fastsatte frister. Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å gå opp til eksamen i emnet.

  OsloMet bruker Adobe Connect til sine web-konferanser. Det blir gitt opplæring i bruk av Adobe Connect under første samling. I forbindelse med gruppearbeid osv. kan andre løsninger som Skype, Google Hangouts og appear.in også være aktuelt å bruke.

Faglig kontakt

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema