PPU i drama- og teaterkommunikasjon

Videreutdanning - PPU

Ønsker du å inspirere og veilede neste generasjon til å uttrykke seg gjennom skapende og estetiske prosesser?

På studiet lærer du å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring i grunnskole og videregående skole samt kulturskole, museer, folkehøyskole eller andre formidlings- og undervisningsarenaer. Vi tilbyr studiet både på heltid og deltid.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning må søker ha  

  - en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise*, jf. forskrift 23. juni 2006 nr 724 til opplæringsloven kapittel 14  

  eller 

  - en bachelorgrad i  utøvende eller skapende kunstfag*  

  eller  

  - en bachelorgrad på minimum 180 studiepoeng med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag*, hvorav ett av fagene må ha et omfang på minimum 120 studiepoeng. Øvrige fag må ha et omfang på minimum 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra denne bachelorgraden. 
   
  *Dette gjelder faglig fordypning innen dramapedagogikk, teaterkunnskap, og sceniske og skapende uttrykk innen drama og teaterkommunikasjon.

  NB: Fra 2025 vil det bli krav om mastergrad til PPU med fagdidaktikk 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader

  Det gis tilleggspoeng for pedagogisk yrkespraksis som lærer.

  Politiattest

  Du må legge fram en politiattest når du har fått opptak (student.oslomet.no).

  Skikkethetsvurdering

  OsloMet foretar en løpende skikkethetsvurdering av deg som student (student.oslomet.no).

  Medisinsk testing

  Du må være bevisst din smittestatus når det gjelder tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) (student.oslomet.no).

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 1470 for heltid og 1471 for deltid.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke PPU.

  Deltidsstudiet har bare opptak annet hvert år. Neste opptak er i 2025 (med forbehold om endringer).

 • Hva lærer du?

  Emner i utdanningen er pedagogikk (30 stp.), fagdidaktikk (30 stp.) og praksis. Du lærer blant annet å:

  • planlegge, gjennomføre og reflektere over skapende dramapedagogiske prosesser og teaterproduksjoner med barn, ungdom og voksne
  • legge til rette for ulike arbeidsformer der elevene kan utfolde seg med skaperglede, engasjement og utforskertrang
  • ta i bruk varierte og relevante metoder i undervisningen
  • se muligheter og omsette ideer til handling, samt formidle kunnskaper om fagets utviklingspotensial opp mot samfunnets ulike arbeidsfelt og inn i et livsløpsperspektiv
  • utvikle evnen til å utforske aktuelle og faglige temaer, samt reflektere over og utvikle egen profesjonsutøvelse
 • Praksis

  Nærhet til læreryrket er viktig og praksisopplæringen har derfor en sentral plass i studiet.

  Det er til sammen tolv ukers praksisopplæring.

  Praksisopplæringen foregår primært i grunnskole, videregående skole og folkehøgskole med veiledning av utdanningens praksislærere.

 • Karrieremuligheter

  PPU i drama- og teaterkommunikasjon retter seg mot studenter som ønsker å kvalifisere seg for undervisningsarbeid i grunnskole og videregående skole i tråd med de til enhver tid gjeldende læreplanverk og andre arenaer som kulturskoler, folkehøgskoler og museer.

  Drama- og teaterkommunikasjon er både et kunstfag, en arbeidsform og et kommunikasjonsfag. Gjennom undervisning skal læreren bidra til at elevene utvikler seg både personlig og får drama- og teaterfaglig kompetanse.

  Det er viktig at læreren har bred dramafaglig og teaterfaglig kompetanse, mestrer forskjellige arbeidsmåter og kan bidra til at elevene utvikler tillit til egne evner og muligheter.

 • Semesteroversikt og programplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om heltidsstudiet (student.oslomet.no)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om deltidsstudiet (student.oslomet.no)

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

   

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

 • Om deltidsstudiet

  Informasjon om deltidsstudiene PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon:

  Deltidsstudiet baserer seg på samlinger på campus. Deltagelse på samlinger er obligatorisk. Oppfølging mellom samlingene skjer hovedsakelig ved bruk av digitale læringsplattformer, men det kan også gjennomføres nettmøter og veiledning ved bruk av digitale verktøy.

  Det legges opp til tre samlinger hvert semester med undervisning hovedsakelig på dagtid. Samlingene kan variere i antall dager (3-5), men vil i hovedsak være tirsdag til fredag i samlingsukene. 

  Deler av undervisningen på samlingene er felles for PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon. Deler av undervisningen kan være felles med PPU heltid. Eksamen kommer i tillegg til samlingene. Deltidsstudiet kan kombineres med jobb, men i praksisperiodene må en regne med å ta ekstra fri for å gjennomføre praksis i sin helhet.

  Mellom samlinger forventes det at studentene arbeider selvstendig med pensum, deltar i gruppeoppgaver over nett, studerer/arbeider med tilgjengelig digitalt materiell osv. Obligatorisk arbeid vil vises i detaljerte undervisningsplaner for hvert enkelt emne.

  For hvert emne skal arbeidskrav besvares og godkjennes. Arbeidskrav gjøres både individuelt og i grupper (se emneplaner for detaljer). Det arbeides med arbeidskravene mellom samlinger og de skal leveres til fastsatte frister. Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å gå opp til eksamen i emnet.

Administrativ kontakt

Laster inn ...

Faglig kontakt for heltidsstudiet

Laster inn ...

Faglig kontakt for deltidsstudiet

Laster inn ...

Studenthistorier

Rikke foran en legovegg. Det står tre barn med ryggen til og bygger med lego.
Praksis gir innsikt og erfaring

Leone, Rikke og Karen tar PPU i drama- og teaterkommunikasjon og i design, kunst og håndverk. Nå har de gjennomført sin andre praksisperiode, på ulike steder. Studiet har nemlig et stort utvalg praksisplasser.