English version
Edmund Henden

Edmund Henden

Kort om

Edmund Henden har doktorgrad i filosofi fra universitetet i Oxford. Han forsker på emner innen anvendt etikk, moralsk psykologi, handlingsteori og vitenskapsteori. For tiden leder han det NFR støttede prosjektet "Autonomy and Manipulation: Enhancing Consent in The Health Care Context". I dette prosjektet arbeider han med problemstillinger knyttet til informert samtykke, autonomi og frivillighet. Henden underviser jevnlig kurs i vitenskapsteori og profesjonsetikk for PhD studentene ved HIOA.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Filosofiske fag

Emner

Etikk   Vitenskapsteori   Handlingsteori

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Henden, Edmund (2023). Addiction and autonomy: Why emotional dysregulation in addiction impairs autonomy and why it matters. Frontiers in Psychology . Vol. 14.

Henden, Edmund (2022). Algoritmer til barnets beste?. 15 s. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 25.

Bærøe, Kristine; Gundersen, Torbjørn; Henden, Edmund; Rommetveit, Kjetil (2022). Can medical algorithms be fair? Three ethical quandaries and one dilemma. BMJ Health & Care Informatics . Vol. 29.

Henden, Edmund (2020). Handling og rasjonalitet. Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (Red.). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. kapittel 3. s. 78-102. Gyldendal Akademisk.

Bærøe, Kristine; Henden, Edmund (2020). Translational Ethics and Challenges Involved in Putting Norms into Practice. American Journal of Bioethics . Vol. 20.

Bærøe, Kristine; Miyata-Sturm, Ainar; Henden, Edmund (2020). How to Achieve Trusthworthy Artificial Intelligence for Health. Bulletin of the World Health Organization .

Johansen, Ayna Beate; Helland, Pål Fylling; Wennesland, Dag Kosòl; Henden, Edmund; Brendryen, Håvar (2019). Exploring online problem gambler's motivation to change. Addictive Behaviors Reports . Vol. 10.
http://hdl.handle.net/10852/75640

Henden, Edmund (2018). Addiction as a Disorder of Self-Control. Pickard, Hanna; Ahmed, Serge (Red.). The Routledge Handbook of Philosophy and Science of Addiction. chapter 4. s. 45-53. Routledge.

Henden, Edmund (2017). Addiction, compulsion, and weakness of the will: A dual-process perspective. Heather, Nick; Segal, Gabriel (Red.). Addiction and Choice. Rethinking the Relationship.. Chapter 7. Oxford University Press.

Henden, Edmund; Gjelsvik, Olav (2016). What is wrong with the brains of addicts?. Neuroethics . Vol. 10.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig