Norwegian version
Merete Havre

Merete Havre

Fields of study

Academic disciplines

Public law   Law

Subject areas

International human rights law   Child, Exceptional   Criminal Justice   Child welfare and social authorities   Asylum seeking minors   Pre-trial detention   Administrative law   Restraint, compulsion

Research projects

Scientific publications

Havre, Merete (2022). Kommentarer til barnevernloven §§ 4-12 - 4-21, og 4-24-4-25, samt kap. 5 og 7. Det er nyskrevet per mai 2022. Norsk Lovkommentar .

Havre, Merete (2022). Utvisning av utlendinger. Øyen Dybvik, Øyvind (Ed.). Lærebok i utlendingsrett. 13. p. 341-373. Universitetsforlaget.

Havre, Merete (2020). Kommentar til barnevernloven §§ 4-12 til 4-21. Norsk Lovkommentar .

Havre, Merete (2018). Legitimt och illegitimt tvång.En kritisk granskning av norska institutioner utifrån ett rãttighetsperspektiv. Enell, Sofia; Gruber, Sabine; Vogel, Maria A (Ed.). Kontrollerade unga. Tvångspraktiker på institituion. 12. p. 255-282. Studentlitteratur AB.

Havre, Merete (2016). Nyanser av grått. Hjemmelskrav for tvangsbruk med omsorgsformål i barneverninstitusjoner. Førde, Reidun; Kjelland, Morten; Stridbeck, Ulf (Ed.). Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Selvstendig artikkel. p. 177-190. Gyldendal Juridisk.

Havre, Merete; Köhler-Olsen, Julia (2015). Kommentar barnevernloven. Norsk Lovkommentar .

Havre, Merete (2015). Kommentar til lov om omskjæring av guttebarn. Norsk Lovkommentar .

Havre, Merete (2015). Domstolens prøving av forvaltningsvedtaks forholdsmessighet i menneskerettslig sammenheng. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift .

Havre, Merete (2015). Varetekt og proporsjonalitet - en balansetest. ISBN: 978-82-02-30384-6. 350 p. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett/20...

Havre, Merete (2014). Effektivitetskravet ved frihetsberøvelser etter EMK art. 5, nr. 3. Andersson, Simon; Lainpelto, Katrin (Ed.). Festskrift till Christian Diesen. Selvstendig artikkel. p. 519-536. Norstedts Juridik AB.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete