English version
Merete Havre

Merete Havre

Kort om

Merete Havre er cand.jur fra Det juridiske fakultet, UiB, 2001 og PhD i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet, UiO, 2014. Hun har tidligere arbeidet som dommerfullmektig og som advokat, i Bergen fengsel og i kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Hun forsker hovedsakelig på tvangsinngrep overfor individer, både i straffeprosessuell og velferdsrettslig sammenheng. Hun ser på barn i ulike institusjoner, som fengsel, barnevernsinstitusjoner, og psykiatriske institusjoner. Hennes doktoravhandling er om proporsjonalitetsprinsippet i straffeprosessuell sammenheng. Havre har også skrevet en rekke andre artikler innen velferdsrett og straffeprosess, og har lang erfaring som underviser og veileder for juridiske studenter både ved UIO og UiB.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig rett   Rettsvitenskap

Emner

Internasjonale menneskerettigheter   Barn med spesielle behov   Straffeprosess   Barnevern og sosialforvaltning   Mindreårige asylsøkere   Varetekt   Forvaltningsrett   Tvangsbruk

Forskningsprosjekter

  • Barn i enetiltak og rustiltak i barnevernet

    Studien skal undersøke hvordan enetiltak og rustiltak fungerer for ungdom, hvilket tilbud som gis i tiltakene, om tiltakene er forsvarlige, og om de unges rettsikkerhet blir ivaretatt.

Vitenskapelige publikasjoner

Havre, Merete (2022). Kommentarer til barnevernloven §§ 4-12 - 4-21, og 4-24-4-25, samt kap. 5 og 7. Det er nyskrevet per mai 2022. Norsk Lovkommentar .

Havre, Merete (2022). Utvisning av utlendinger. Øyen Dybvik, Øyvind (Red.). Lærebok i utlendingsrett. 13. s. 341-373. Universitetsforlaget.

Havre, Merete (2020). Kommentar til barnevernloven §§ 4-12 til 4-21. Norsk Lovkommentar .

Havre, Merete (2018). Legitimt och illegitimt tvång.En kritisk granskning av norska institutioner utifrån ett rãttighetsperspektiv. Enell, Sofia; Gruber, Sabine; Vogel, Maria A (Red.). Kontrollerade unga. Tvångspraktiker på institituion. 12. s. 255-282. Studentlitteratur AB.

Havre, Merete (2016). Nyanser av grått. Hjemmelskrav for tvangsbruk med omsorgsformål i barneverninstitusjoner. Førde, Reidun; Kjelland, Morten; Stridbeck, Ulf (Red.). Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Selvstendig artikkel. s. 177-190. Gyldendal Juridisk.

Havre, Merete; Köhler-Olsen, Julia (2015). Kommentar barnevernloven. Norsk Lovkommentar .

Havre, Merete (2015). Kommentar til lov om omskjæring av guttebarn. Norsk Lovkommentar .

Havre, Merete (2015). Domstolens prøving av forvaltningsvedtaks forholdsmessighet i menneskerettslig sammenheng. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift .

Havre, Merete (2015). Varetekt og proporsjonalitet - en balansetest. ISBN: 978-82-02-30384-6. 350 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett/20...

Havre, Merete (2014). Effektivitetskravet ved frihetsberøvelser etter EMK art. 5, nr. 3. Andersson, Simon; Lainpelto, Katrin (Red.). Festskrift till Christian Diesen. Selvstendig artikkel. s. 519-536. Norstedts Juridik AB.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig