English version
Julia Köhler-Olsen

Julia Köhler-Olsen

Kort om

Julia Köhler-Olsen er professor i rettsvitenskap ved Institutt for sosialfag, bachelor i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet. Köhler-Olsen avla sin PhD i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo i 2012 om barns rett til tros- og livssynsfrihet. Hun avsluttet sin utdanning som cand.jur. på samme universitet i 2003.

Hennes forskning omhandler følgende temaer: 1) Spørsmål knyttet til implementering av økonomiske og sosiale menneskerettigheter, herunder forholdet mellom juss og politikk 2) Barns menneskerettigheter og rettsstilling i norsk rett 3) Diskrimineringsrett og likebehandling og 4) Digitalisert offentlig forvaltning og rettssikkerhet.

Köhler-Olsen underviser i menneskerettigheter og velferdsrett (barnerett, trygde- og sosialrett, helserett) både på bachelor- og masternivå. I tillegg veileder hun masterstudenter og er sensor ved Det juridiske fakultet, UiO, samt bidrar som ekstern sensor for andre utdanningsinstitusjoner.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig rett

Emner

Jus

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørnsen, Ragnhild; Köhler-Olsen, Julia; Fauske, Halvor; Fadnes, Jan (2023). Invisible children, untouchable cases? States’ legal obligation to protect diplomat children. Child and Family Law Quarterly . Vol. 34.

Köhler-Olsen, Julia (2022). Med mål om et bedre barnevern - Lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern (barnevernsloven). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål . Vol. 20.

Köhler-Olsen, Julia (2022). For mye av det gode – Anvendelse av forholdsmessighetsprinsippet når barnevernet skal hjelpe. Nordisk socialrättslig tidskrift .

Köhler-Olsen, Julia; Rasmussen, Erik Børve; Johannessen, Lars E. F.; Haldar, Marit (2021). Deltakelse og verdighet - et kritisk-konstruktivt perspektiv på medborgerskap og personvern i nærværsteknologiens tid. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 38.

Köhler-Olsen, Julia (2020). Den digitale rettighetshaveren : Når tilgang til økonomiske og sosiale rettigheter går via pc-en. Schütz, Sigrid Eskeland; Aarli, Ragna; Aasen, Henriette Sinding (Red.). Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Bokkapittel. s. 93-108. Gyldendal Juridisk.

Köhler-Olsen, Julia (2019). Growing up in families with low income - the state's legal obligation to recognize the child's right to adequate standard of living. Pellissery, Sony; Mathew, Babu; Govindjee, Avinash; Narrain, Arvind (Red.). Transformative Law and Public Policy. Chapter 8. Routledge.

Köhler-Olsen, Julia; Pedersen, Eivind (2019). Kampen for bedre livsvilkår. Kipperberg, Elise; Köhler-Olsen, Julia; Pedersen, Eivind (Red.). Barnekonvensjonen i praksis. Fra barnets behov til barnets rettigheter. Kapittel 12. s. 243-259. Fagbokforlaget.

Köhler-Olsen, Julia (2019). "Et eple om dagen..." Barnets rett til høyest oppnåelig helsestandard og behandlingstilbud. Kipperberg, Elise; Köhler-Olsen, Julia; Pedersen, Eivind (Red.). Barnekonvensjonen i praksis. Fra barnets behov til barnets rettigheter. Kapittel 11. s. 223-242. Fagbokforlaget.

Köhler-Olsen, Julia (2019). Rettigheter + skole = sant Barnets rett til utdanning. Kipperberg, Elise; Köhler-Olsen, Julia; Pedersen, Eivind (Red.). Barnekonvensjonen i praksis. Fra barnets behov til barnets rettigheter. Kapittel 10. s. 201-221. Fagbokforlaget.

Köhler-Olsen, Julia (2019). Artikkel 6 Barnets rett til liv, overlevelse og utvikling. Kipperberg, Elise; Köhler-Olsen, Julia; Pedersen, Eivind (Red.). Barnekonvensjonen i praksis. Fra barnets behov til barnets rettigheter. Kapittel 5. s. 97-118. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig