English version
Julia Köhler-Olsen

Julia Köhler-Olsen

Kort om

Julia Köhler-Olsen er professor i rettsvitenskap ved Institutt for sosialfag, bachelor i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet. Köhler-Olsen avla sin PhD i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo i 2012 om barns rett til tros- og livssynsfrihet. Hun avsluttet sin utdanning som cand.jur. på samme universitet i 2003.

Hennes forskning omhandler følgende temaer: 1) Spørsmål knyttet til implementering av økonomiske og sosiale menneskerettigheter, herunder forholdet mellom juss og politikk 2) Barns menneskerettigheter og rettsstilling i norsk rett 3) Diskrimineringsrett og likebehandling og 4) Digitalisert offentlig forvaltning og rettssikkerhet.

Köhler-Olsen underviser i menneskerettigheter og velferdsrett (barnerett, trygde- og sosialrett, helserett) både på bachelor- og masternivå. I tillegg veileder hun masterstudenter og er sensor ved Det juridiske fakultet, UiO, samt bidrar som ekstern sensor for andre utdanningsinstitusjoner.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig rett

Emner

Jus

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Köhler-Olsen, Julia (2023). Samarbeidet mellom barnevern og NAV. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Red.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. s. 497-512. Universitetsforlaget.

Köhler-Olsen, Julia (2023). Barnevern over landegrensene. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Red.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. s. 552-565. Universitetsforlaget.

Köhler-Olsen, Julia (2023). The European Court of Human Rights and Transnational Relations in Child Welfare Cases against Norway. Ikdahl, Ingunn; Sandberg, Kirsten; Stewart, Julie; Strand, Vibeke Blaker; Wærstad, Tone Linn (Red.). Hellums metode. Festskrift til Anne Hellum 70 år. s. 154-164. Gyldendal Akademisk.

Köhler-Olsen, Julia (2022). Med mål om et bedre barnevern - Lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern (barnevernsloven). 21 s. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. Vol. 20.
https://doi.org/10.18261/fab.20.4.2

Bjørnsen, Ragnhild; Köhler-Olsen, Julia ; Fauske, Halvor; Fadnes, Jan (2022). Invisible children, untouchable cases? States’ legal obligation to protect diplomat children. Child and Family Law Quarterly. Vol. 34.

Köhler-Olsen, Julia (2022). For mye av det gode – Anvendelse av forholdsmessighetsprinsippet når barnevernet skal hjelpe. Nordisk socialrättslig tidskrift.
https://doi.org/10.53292/7a2068ae.59896a82

Köhler-Olsen, Julia ; Rasmussen, Erik Børve ; Johannessen, Lars E. F. ; Haldar, Marit (2021). Deltakelse og verdighet - et kritisk-konstruktivt perspektiv på medborgerskap og personvern i nærværsteknologiens tid. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 38.

Köhler-Olsen, Julia (2020). Den digitale rettighetshaveren : Når tilgang til økonomiske og sosiale rettigheter går via pc-en. Schütz, Sigrid Eskeland; Aarli, Ragna; Aasen, Henriette Sinding (Red.). Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. s. 93-108. Gyldendal Juridisk.

Köhler-Olsen, Julia (2019). "Et eple om dagen..." Barnets rett til høyest oppnåelig helsestandard og behandlingstilbud. Kipperberg, Elise; Köhler-Olsen, Julia; Pedersen, Eivind (Red.). Barnekonvensjonen i praksis. Fra barnets behov til barnets rettigheter. s. 223-242. Fagbokforlaget.

Köhler-Olsen, Julia (2019). Rekkevidden av statens menneskerettslige plikt til å bekjempe økonomisk og sosial ulikhet. 26 s. Nordisk socialrättslig tidskrift.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig