English version

Akutt / kritisk syke og skadde

Pasientsikkerhet i den akuttmedisinske redningskjeden, både pre- og inhospitalt, er av særlig stor betydning. Forskningsgruppens mål er å bidra til en robust og adaptiv tilnærming til akutte endringer i pasientens tilstand og omgivelser i den akuttmedisinske redningskjeden, med pasient, pårørende og behandler som primærfokus.

Vår visjon er å sikre likeverdige og gode akuttmedisinske pasientforløp ved å øke kunnskapsgrunnlaget til bruk i utdanning av akuttmedisinsk helsepersonell (paramedisinere og videreutdannete sykepleiere).

Hovedmålet er å bidra til systematiske- og helhetlige helsetjenester i den akuttmedisinske tjenesten. Forskningen foregår i hele den akuttmedisinske redningskjeden fra Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral får melding om en hendelse til pasienten er skrevet ut fra intensiv- og/eller postoperativ avdeling, eller spesialavdeling med overvåkning.

Brukerinvolvering i forskning, utvikling og evaluering av kliniske intervensjoner er høyt prioritert. Kompetansen i gruppen er bred, og består av sykepleiere, paramedisinere og leger - alle med lang, klinisk akuttmedisinsk erfaring.

Medlemmene i forskningsgruppen er tilknyttet utdanninger som retter seg mot akutt/kritisk syke og skadde (akuttsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, kardiologisk sykepleie, operasjonssykepleie og paramedisinere).

Gruppen har totalt sett et utstrakt nasjonalt- og internasjonalt nettverk.

Forskningsmetodene som benyttes er basert på både kvalitative, kvantitative og miksede metoder, samt bruk av registerdata. Gruppen behersker også arbeid med systematiske oversikter.

Forskningsgruppeleder og nestleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Forskningsgruppen har organisert prosjektene og arbeidet i to hovedområder:

  Akutt syke og skadde pasienter utenfor sykehus

  Innen dette området jobber vi med å sikre likeverdige og gode akuttmedisinske pasientforløp ved å øke kunnskapsgrunnlaget til bruk i utdanning av akuttmedisinsk helsepersonell som skal jobbe utenfor sykehus og i akuttmottak (paramedisinere og sykepleiere).

  Hovedmålene innen dette feltet er:

  1. Sikre økt kunnskapsgrunnlag innen triagering av pasienter i den akuttmedisinske kjeden
  2. Sikre økt kunnskapsgrunnlag innen kvalitetsindikatorer til bruk i den akuttmedisinske tjenesten
  3. Sikre pasienter med hjerneslag et likeverdig og godt akuttmedisinsk pasientforløp 
  4. Sikre pasienter med psykiske lidelser og rusutfordringer et likeverdig og godt akuttmedisinsk pasientforløp utenfor sykehus, gjennom intensivering av forskning på samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
  5. Sikre aldrende pasienter et likeverdig og godt pasientforløp utenfor sykehus gjennom intensivering av forskning på samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

  Akutt syke og skadde pasienter i sykehus

  I Norge topper skader knyttet til kirurgi Helsedirektoratets statistikk for alvorlige pasientskader (Helsedirektoratet, 2019b). Akutt/kritisk syke og skadde pasienter er spesielt utsatt. Det estimeres at 30-50 % av de uønskede hendelsene kunne vært unngått (Jha et al., 2010). Forskningsgruppen vil være en viktig bidragsyter med forskning og kompetanseheving knyttet til områder hvor pasientsikkerheten er truet.

 • Prosjekter

  • Akutt syke og skadde hjerneslagpasienter - Identifisering og screening i AMK og ambulansetjeneste
  • Akutt syke og skadde barn - Prehospital smertelindring: Systematisk oversiktsartikkel
  • Akutt skadde pasienter - Førstehjelp via videoveiledning på AMK
  • Akutt syke eldre med demensutvikling - Pårørende som ressurs
  • Bruk av tvang i ambulansetjenesten 
  • Studentenes sikkerhet og livskvalitet under pandemiens første og andre bølge