Slik blir barn og unge utsatt for seksuelle overgrep på nett

Illustrasjonsbilde av gutt foran pcen med alvorlig uttrykk.

Minst to av ti barn og unge under 18 år opplever uønsket seksuell kontakt på nett i løpet av et år, ifølge en ny NOVA-rapport.  

– Ulike typer seksuelle overgrep på nett er noe mange kan oppleve i løpet av ungdomstiden, sier forsker Lars Roar Frøyland ved OsloMet.  

Han er en av NOVA-forskerne som har kartlagt hva vi vet om seksuelle overgrep mot barn og unge på nett, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (se faktaboks). 

På nett kan personer med seksuell interesse for barn og unge komme i kontakt med potensielle ofre uten at det er like synlig som i den fysiske verden. Digitale medier gjør det også lettere å dele overgrepsbilder og -video av barn og unge.  

Fakta om rapporten

I rapporten kartlegger forskerne eksisterende kunnskap om ulike typer seksuelle overgrep mot barn og unge under 18 år via digitale medier. Rapporten baserer seg på et systematisk søk etter fagfellevurdert litteratur publisert mellom 2010 og 2020 på engelsk, norsk, svensk og dansk.

Forskerne har undersøkt et bredt spekter av ulike seksuelle overgrep digitalt. De har også kartlagt hva vi vet om de som utsettes for slike overgrep, de som utøver handlingene, hvordan det skjer, hvorfor det skjer og hvordan det norske samfunnet håndterer dette.

Kunnskapsoppsummeringen er bestilt og finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

– Vi ser i tillegg at unge selv oftere blir tiltalt i straffesaker hvor seksuelt materiale har blitt spredt uten samtykke, sier Frøyland.  

Ikke tilfeldige ofre 

Kartleggingen viser at det ikke er tilfeldig hvem som blir utsatt for de mest alvorlige overgrepene.  

– Likheten mellom barn og unge som blir utsatt for fysiske og digitale overgrep er slående.  

Det er typisk snakk om barn og unge med en problematisk oppvekst over lengre tid eller barn med mer akutte negative opplevelser slik som at foreldrene skiller seg, mobbing eller konflikter med venner.  

– Vi ser også barn og unge som ikke nødvendigvis har slike problematiske opplevelser, men at de heller er sårbare digitalt.   

Dette kan for eksempel være at de chatter mye med ukjente eller at de er veldig aktive med å utforske egen seksualitet på nett. 

Forskerne beskriver åtte ulike typer seksuelle overgrep på nett. 

1. Deling av seksuelle bilder uten samtykke 

Dette er når barn og unge opplever at seksuelle bilder av dem blir delt uten samtykke. Rundt én av 20 har opplevd et slikt seksuelt overgrep i løpet av ungdomstiden.  

– Jenter opplever oftere enn gutter at bildene deres blir delt, mens gutter oftere enn jenter deler bilder videre, sier Frøyland. 

Deling av slike seksuelle bilder skjer vanligvis i private nettverk. Offentlig deling av bilder er langt mindre vanlig, ifølge forskerne.  

2. Digital blotting 

Digital blotting er når noen får tilsendt nakenbilder av andre på digitale medier uten at de ha bedt om det.  

– Slike bilder kan bestå av grovt seksuelt materiale, og kan være en del av omfattende trakassering av de utsatte, forteller Frøyland.  

Blant norske unge i alderen 13 til 18 år oppgir fire av ti at de har opplevd dette. Ofte er avsenderne ukjente for mottakeren.  

– Som for andre typer seksuelle overgrep via digitale medier rammes jenter noe oftere enn gutter. 

3. Seksuelle henvendelser fra voksne 

Mesteparten av unges seksuelle kommunikasjon digitalt foregår med jevnaldrende. Men rundt én av ti unge har opplevd seksuelle henvendelser fra voksne via digitale medier. 

– Slike erfaringer er mer enn dobbelt så vanlige blant jenter som blant gutter, og er mer vanlig blant eldre ungdom enn blant barn. 

4. Grooming 

Grooming er situasjoner der voksne tar kontakt med barn og unge med mål om å begå et seksuelt overgrep.  

– Det er vanlig å tenke på grooming som en stegvis prosess den voksne over tid tilrettelegger for at et overgrep kan finne sted. 

Det er vanskelig å si noe sikkert om hvor mange unge som utsettes for grooming. 

Utøvere av grooming er for det meste godt voksne menn som opererer med oppdiktede identiteter. 

5. Seksuelle overgrep som startet digitalt 

Dette er seksuelle overgrep som har startet via digitale medier, uten at det nødvendigvis har vært en grooming-prosess i forkant.  

– Overgrepet kan skje fysisk, ved at utøver og utsatt møtes. Eller utøver får den utsatte til å utføre seksuelle handlinger digitalt. 

Blant mindreårige som ble anmeldt for voldtekt i 2016, hadde fem prosent av sakene startet digitalt, viser norsk kriminalstatistikk.   

Overgriperne i denne kategorien er yngre enn de som står bak andre typer seksuallovbrudd.  

6. Seksuell utpressing på digitale medier 

Seksuell utpressing er situasjoner der personlig seksuelt materiale blir brukt til å presse offeret til å gjøre ting.

Det kan for eksempel være å dele flere bilder, utføre grovere seksuelle handlinger, eller å inkludere søsken eller jevnaldrende i overgrepshandlinger.  

– Forsøk på seksuell utpressing på digitale medier rammer trolig rundt én av 20 unge. Opplevelsene er mest vanlig blant jenter fra midten til slutten av tenårene. 

Seksuell utpressing starter som oftest med at den utsatte har delt seksuelle bilder eller video av seg selv, enten frivillig eller på grunn av manipulasjon, tvang eller trusler.  

I mange tilfeller er utpresseren en person den utsatte kjenner fra før. I saker som når domstolene, er imidlertid utøver oftere ukjent og har kontakt med mange utsatte. 

7. Digitalt overgrepsmateriale 

Her er det snakk om digital besittelse og eventuelt deling av bilder og video av seksuelle overgrep.  

– Tilgangen til overgreps­materiale på digitale medier har økt markant de siste to tiårene. 

Klart flest av de beslaglagte bildene er av jenter. Bilder av barn under 12 år er oftest tatt av et familiemedlem eller andre voksne. Bilder av personer over 12 år er som oftest er tatt av den unge selv. 

I selvrapporteringsundersøkelser oppgir rundt fem prosent av voksne å ha sett overgrepsmateriale. Personer som arresteres for besittelse av slikt materiale, er gjennomgående mer veltilpasset enn personer som arresteres for andre seksuallovbrudd. 

8. Direkteoverførte bestillingsovergrep 

En ny type seksuelle overgrep på nett er direkteoverførte bestillingsovergrep. Her betaler, og ofte styrer, personer bosatt i vestlige land overgrep som skjer i andre, gjerne fattigere, land.   

– Dette er et fenomen vi til nå har lite forskningsbasert kunnskap om, men kartlegginger fra politi og interesseorganisasjoner viser at svært unge barn misbrukes og utnyttes i slike bestillingsovergrep. 

Overraskende lite norsk forskning 

Forskerne finner flere hull i norsk forskning om seksuelle overgrep mot barn og unge på nett.  

– Seksuelle overgrep via digitale medier får mye oppmerksomhet i media, men kartleggingen vår viser at det finnes overraskende lite norsk forskning på området. Vi vet for lite om hvordan disse overgrepene skjer, hvem som er involvert og hvor de skjer, sier Frøyland.  

Han og flere forskerkolleger skal nå gjøre noe med dette.  

I et nytt prosjekt fra Justis- og beredskapsdepartementet skal NOVA i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) studere både voksne og unge utøvere av digitale seksuelle overgrep.

De skal også kartlegge hva som kjennetegner unge som utsettes for uønskede seksuelle hendelser på nett. 

Referanse 

Frøyland L. R., Solstad G. M., Andersen, P. L., Tveito S. B., Folstad S. H., Skilbrei M. L. Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering. NOVA-rapport 3/2021 (oda.oslomet.no)

  • Voldsprogrammet

    Forskningsprogrammet handler om å forstå vold i nære relasjoner som fenomen og konsekvensene volden har for de som blir utsatt. Det handler også om tiltakene samfunnet setter i verk for å hjelpe utsatte og for å bekjempe vold.

Kontakt

Laster inn ...
Illustrasjonsbilde av ungdom som fester og drikker.
Seksuelle overgrep på fest: «Jeg var for beruset til å kunne si nei. Det tok han som et ja.»

Studie gir ny kunnskap om hvordan seksuelle overgrep skjer blant ungdom på fest.

Jente sitter på autovernet i landlig strøk og spiser en is.
Overraskende funn om ungdommers liv på bygda

NOVA-forskere har undersøkt hvordan ungdom i distriktene har det.

En mann sitter på en huske med ryggen mot kameraet og ser på solnedgangen.
Forskere har fulgt 40-åringer siden de var i tenårene: Hvem faller utenfor?

NOVA-forskere har fulgt de samme personene i over 28 år. Nå vil de undersøke hvorfor noen havner utenfor samfunnet som voksne.

Publisert: 18.05.2021
Sist oppdatert: 18.05.2021
Tekst: Heidi Ertzeid
Foto: Science Photo Library / Scanpix