Målrettede tiltak i kommunene kan få flere flyktninger i jobb

Illustrasjonsfoto: Målrettede tiltak i kommunene kan få flere flyktninger i jobb

Forskere ved OsloMet har nylig gjennomført et større evalueringsoppdrag for IMDi. I prosjektet har de gått gjennom tiltak i åtte kommuner, der nye integreringstiltak har blitt prosessevaluert. Forskerne har fulgt tiltakene gjennom det første året siden de startet opp, og de fleste av de åtte prosjektene kan vise til foreløpige resultater som peker i positiv retning.

Samlet er målet at disse prosjektene skal gi positive effekter på deltakelse i sysselsetting, utdanning og annet samfunnsliv blant flyktninger i norske kommuner. Prosessevalueringen har fulgt prosjektene gjennom deres første år, og har vært designet for å legge til rette for en senere effektevaluering.

– Det er derfor vanskelig å si noe sikkert om resultater, men de fleste prosjektene har foreløpige resultater som peker i positiv retning. Det forteller prosjektleder Susanne Søholt, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet.

Om prosjektet

I dette prosjektet har forskere ved OsloMet prosessevaluert åtte integreringstiltak i norske kommuner. Forskerne Susanne Søholt, Tone Liodden, Mariann Stærkebye Leirvik, Berit Aasen, Ira Malmberg-Heimonen Anne Balke Staver, Anne Grete Tøge og Sigridur Vilhjalmsdottir har gjennomført prosjektet, som er utført på vegne av IMDi. Resultatene er publisert i tre rapporter (se referanser).

Forskerne har avdekket flere positive tendenser

Evalueringen har hatt to formål. For det første skulle forskerne vurdere om de utprøvde tiltakene har potensiale for å bedre den generelle kvaliteten i kommunenes integreringsarbeid.

Dernest skulle forskerne gjennom denne evalueringen vurdere om det var metodisk grunnlag for systematisk utprøving og effektevaluering av ett eller flere av de åtte tiltakene i en større skala.

For å styrke kunnskapsgrunnlaget i prosessevalueringene av de åtte tiltakene har forskerne også gjennomført tematiske kunnskapsoppsummeringer på integreringsfeltet.

Forsker Susanne Søholt, NIBR, OsloMet

Nasjonal interesse og overføringsverdi til andre kommuner 

– IMDi valgte ut prosjekter for evalueringen som de antok hadde integreringspolitisk potensiale utover den enkelte kommune, forteller Søholt.

– Med grunnlag i våre prosessevalueringer mener vi at alle prosjektene vi har fulgt kan ha interesse for andre kommuner og/eller bydeler i deres arbeid for å øke kvaliteten på det kommunale integreringsarbeidet, fortsetter hun. 

Søholt mener at prosjektene er interessante for andre kommuner og bydeler på to måter: 

Forskerne mener at dette tyder på at iverksetterne opplever at disse måtene å jobbe på gir resultater, og at det er sannsynlig at de seks elementene også kan påvirke iverksettingen av andre integreringstiltak overfor samme målgruppe. Dette til dels uavhengig av hvilket problem de skal løse og hva slags tiltak som velges for å løse problemet.

Pandemien har også påvirket integreringsarbeidet. Koronapandemien og de påfølgende smitteverntiltakene våren 2020 tydeliggjorde nødvendigheten av deltakernes digitale kompetanse. Flere tiltak opprettholdt kontakt med deltakerne, og fortsatte undervisningen ved hjelp av digitale verktøy. Dette er kunnskap og erfaringer som fremtidige integreringstiltak kan bygge videre på.

Anbefaler videre utprøving

Det andre formålet med evalueringen å vurdere om ett til tre av de evaluerte tiltakene kan egne seg for en grundigere systematisk utprøving og effektevaluering. I vurderingen har forskerne lagt vekt på integreringspolitisk relevans og metodisk egnethet.

De anbefaler spesielt to av tiltakene for videre pilotering og systematisk utprøving. Forslag og begrunnelser for anbefalingene er dokumentert i rapporten «Fra prosessevaluering til pilotering», delrapport 3, NIBR-rapport 2020:15.

Kontakt

Laster inn ...

Referanser