Forskere: Plan- og bygningsloven bør endres

Ariktekt som jobber med en plantegning

Ti år etter at Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) ble vedtatt i 2008, er planleggingsdelen av loven blitt evaluert.

20 forskere fra en rekke universiteter og forskingsmiljøer over hele landet har de siste fire årene arbeidet med evalueringen. Arbeidet har vært ledet av seniorforsker Gro Sandkjær Hanssen ved By- og regionsforskningsinstituttet NIBR, OsloMet.

Flere funn

Forskerne har gjennom både juridiske og samfunnsfaglige studier belyst hvordan loven fungerer og kommer med en rekke forslag til endringer. Forskerne finner blant annet at:

Bør bli bedre på klima, naturmangfold og sosial bærekraft

I lovens formålsparagraf heter det at «loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.» Videre heter det at det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og at loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver.

– Loven bør endres for å gi oss et bedre verktøy for å nå vedtatte ambisiøse politiske mål knyttet til klima, naturmangfold og sosiale utfordringer, sier Hanssen.

Resultatene er nå samlet i to bøker som gis ut på Universitetsforlaget. Hovedkonklusjonen fra evalueringen er at loven fungerer godt og har høy legitimitet, men forskerne anbefaler likevel flere endringer for å bedre ivareta viktige mål som politikerne satte for loven da den ble vedtatt i sin tid.

– Plan- og bygningsloven har et potensial for å bli en felles arena for samfunnsutvikling og et viktig redskap for å realisere det grønne skiftet, mener Nils Aarsæther ved Norut. Aarsæther er tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved UiT, og har sammen med Hanssen vært redaktør på de to bøkene.

Portrett Gro Sandkjær Hansen

Om evalueringen

Den forskningsbaserte evalueringen har vært ledet av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet i samarbeid med:

Universitetet i Tromsø

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Høgskolen i Innlandet

Forsknings- og innovasjonsselskapet NORUT

Transportøkonomisk institutt (TØI).

Oppdragsgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilget 12,5 millioner til prosjektet som ble lyst ut gjennom Forskningsrådets DEMOSREG II-program.

Resultatene er nå samlet i to bøker som gis ut på Universitetsforlaget. Hovedkonklusjonen fra evalueringen er at loven fungerer godt og har høy legitimitet, men forskerne anbefaler likevel flere endringer for å bedre ivareta viktige mål som politikerne satte for loven da den ble vedtatt i sin tid.

– Plan- og bygningsloven har et potensial for å bli en felles arena for samfunnsutvikling og et viktig redskap for å realisere det grønne skiftet, mener Nils Aarsæther ved Norut. Aarsæther er tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved UiT, og har sammen med Hanssen vært redaktør på de to bøkene.

Samordningen bør styrkes

Forskerne finner også at lovens koblinger til konseptvalgutredninger, sykehuslokaliseringer og tiltak etter energiloven er mangelfulle.

Det er et problem at enkelte sektorlover ikke er tilstrekkelig koordinert med plan- og bygningsloven, og at disse sektorene nærmest har kunnet operere utenfor lovens rammer, mener jurist og førsteamanuensis Nikolai K. Winge ved Institutt for offentlig rett, UiO, og peker blant annet på energi- og petroleumsnæringen.

At lokaliseringen av nye sykehus har kunnet bli både utredet og vedtatt ute i helseforetakene før planprosessene og balanseringen av ulike hensyn begynner har skapt mye støy og har vært et demokratisk problem, argumenterer Hanssen.

Videre mener forskerne at loven har et behov for å inkludere prinsipper og systemer for å beregne - og fordele - planskapte verdier, for i større grad å sikre økonomisk bærekraftig utvikling. De mener også at det kreves flere verktøy eller ordninger for at kommunene som folkevalgte organ skal kunne ta strategiske grep i planleggingen.

De argumenterer også for at de nye fylkene bør få en større koordinerende rolle gjennom regionale planlegging, og at regionale planer bør bli juridisk bindende for kommunene som forplikter seg til slike.

En godt likt lov

Loven nyter høy legitimitet, og er godt balansert med hensyn til rammer for nøkkelaktører. Videre finner forskerne at loven er tuftet på en tung arv fra arealplanleggingen, men at samfunnsplanleggingen er blitt styrket de senere årene - både i loven og i praksis.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) mottok evalueringsrapportene på vegne av oppdragsgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som i sin tid bevilget 12,5 millioner til prosjektet som ble lyst ut gjennom Forskningsrådets DEMOSREG II-program.

– Vi vil bruke tid på oppfølgingen av evalueringen, og grundig vurdere behovet for endringer. Men konklusjonen vår er at plandelen av loven i hovedsak fungerer etter hensikten, og vi ser ikke et behov for noen full revisjon av loven, sa Hiim.

Hiim påpeker at evalueringen avdekker at planpraksis i kommunene kan bli bedre. Mange kommuner mangler plankompetanse, og det å styrke den kompetansen er en viktig begrunnelse for Regjeringen i forbindelse med kommunereformen.

Referanser

Hanssen, Gro S. og Aarsæther, Nils (red.): Plan- og bygningsloven 2008 - Fungerer loven etter intensjonene?, Universitetsforlaget, 2018

Hanssen, Gro S. og Aarsæther, Nils (red.): Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?, Universitetsforlaget, 2018 (kommer høsten 2018)

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 06.09.18
Sist oppdatert: 02.01.19
Tekst: Jan-Tore Berghei
Foto: Daniel McCullough, Unsplash
Ariktekt som jobber med en plantegning
Forskere: Plan- og bygningsloven bør endres

De mener loven bør endres for å bedre svare på utfordringer.

Skjærebrett med tomater som noen kutter med kniv samt agurkskiver
Vi spiser ikke mindre kjøtt for miljøets skyld

Svært få av oss er villige til å legge om livsstilen for miljøets skyld.

Illustrasjonsbilde
Så mye koster barna deg

Det koster fort over 20 000 kroner i måneden å drifte en familie på to voksne og to barn.

Bygårdsfasader med vinduer og balkonger
Levekårsproblemene hoper seg opp hos innvandrere

Tre ganger så mange innvandrere har økonomiske problemer og dårlige boforhold sammenliknet med befolkningen ellers.

Ungdom som tar selfie
Jo flere selfies, desto mer kjøper du

Gjennom selfies påvirker ungdom hverandre til å kjøpe enda mer.

Lærer som korrigerer notatene til en elev
Hvorfor er det viktig at lærere og andre profesjoner skal kunne ytre seg fritt?

Hva skjer med styringen av profesjonene og i hvilken grad tør man å uttale seg overfor makten i dagens norske arbeidsliv?