Mangel på personell og kompetanse truer eldreomsorgen

Sykepleier på sykehjem snakker med eldre dame som sitter i stol og ser lei seg ut.

– Tilbudet av sykepleiere, spesialsykepleiere og kompetanseheving i tjenestene har ikke holdt tritt med de økte behovene, sier forsker ved NOVA og OsloMet, Heidi Gautun. 

Hun har akkurat levert en kunnskapsstatus om ressurssituasjonen i norske sykehjem og hjemmesykepleien. Ved hjelp av en omfattende gjennomgang av tilgjengelig statistikk og nyere forskning på området tegner hun et ganske dystert bilde av situasjonen.

Kort oppsummert viser Gautun sin studie at det er en stor og økende mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere og helsefagarbeidere i sykehjem og hjemmesykepleietjenestene.

Tjenestene har store problemer med å beholde og rekruttere nyutdannede sykepleiere, og mange ønsker å slutte i jobben – spesielt de unge.

Den viser videre at sykepleiernes arbeidsbelastning er stor, at sykefraværet er høyt, og at andelen av ufaglærte i disse tjenestene øker. Samlet sett gir dette grunn til bekymring for kvaliteten på tjenestene i dag og framover. 

Om prosjektet

Våren 2020 fikk NOVA i oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) å gjennomføre et prosjekt som sammenfatter forskning og statistikk om bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmesykepleien. Resultatet er publisert i en rapport som gir en oversikt over mangel på sykepleiere og kompetanse samt presenterer forskning som har undersøkt konsekvenser av sykepleiermangel. Forsker Heidi Gautun foreslår også strategier for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien.

Kvaliteten svekkes

Ifølge forskeren viser flere undersøkelser at mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere og kompetanse går ut over kvaliteten på tjenestene. 

Hun trekker fram samarbeidet tjenestene har med sykehusene om utskriving av eldre pasienter og tjenestetilbudet som eldre mottar etter innleggelse i sykehus som eksempel på et særlig kritisk område. 

– Kombinasjonen av stadig kortere liggetid ved sykehusene og det omfattende omsorgsbehovet mange eldre har, stiller høye krav til både kompetanse og kapasitet, noe ikke alle kommuner kan tilby. Det går ut over kvaliteten på hjelpen som gis, sier Gautun. 

Ifølge Gautun gir mangelen på sykepleiere grobunn til en negativ spiral.

Økt arbeidsbelastning

– Det at man er få på jobben, gjør at færre hender må gjøre flere oppgaver. Over tid fører dette til en økt arbeidsbelastning både fysisk og psykisk, som igjen for mange ender opp i en sykemelding, eller at man rett og slett slutter, forteller Gautun.

Dette bekreftes i denne studien som viser at sykefraværet for sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien er på hele 12 prosent.

Samtidig viser en undersøkelse utført av NOVA at halvparten av 4945 sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien i 2016 ønsket å slutte eller var usikre på om de ville fortsette i jobben. Det var særlig de yngre sykepleierne som ga uttrykk for dette.

Det at man er få på jobb, gjør at færre hender må gjøre flere oppgaver. Over tid fører dette til sykemeldinger, eller at man rett og slett slutter i jobben. – Forsker Heidi Gautun, NOVA
Portrettfoto av Heidi Gautun, forsker ved NOVA, OsloMet.

Sliter med rekruttering

I tillegg til å ha problemer med å holde på de ansatte viser Gautun sin kartlegging at disse tjenestene sliter med å rekruttere nyutdannede sykepleiere. Det bekreftes gjennom NSF Student sine avgangsundersøkelser (2014, 2017, 2018) som viser at kun om lag to av ti nyutdannede sykepleiere har sykehjem eller hjemmesykepleien som førsteprioritet.

Må gjøre tøffere prioriteringer

Studien viser videre at for få på jobb også fører til at sykepleierne må gjøre stadig tøffere prioriteringer mellom hvem som skal få hjelp, hvor mye tid som skal brukes på den enkelte bruker og pasient, og hvilket innhold omsorgen og behandlingen skal ha.

Sykepleiere gir uttrykk for at de opplever det som belastende å ta denne typen valg når tiden ikke strekker til, uten at det er klart hvilke føringer som gjelder.

Andelen ufaglærte øker

En landsomfattende kartlegging i 2019 viste at en av fem planlagte sykepleiervakter (vakter som var satt opp i turnus) manglet sykepleiere. Mange av vaktene ble bemannet med ufaglærte assistenter. 

– Det er et tankekors at om lag fire av ti ufaglærte som jobber i disse tjenestene, har utdanningsnivå på ungdomsskole eller lavere. Dette i en situasjon der det som følge av Samhandlingsreformen skrives ut flere alvorlige syke fra sykehusene enn noen gang før, og hvor behovet for kompetanse er sterkt økende, sier Gautun. 

Fem tiltak som kan bidra til å rekruttere og beholde sykepleiere.

1. Grunnbemanningen må styrkes

Det må bevilges mer ressurser til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Samtidig må kommunene velge å prioritere denne sektoren. Dersom man skal klare å rekruttere og beholde sykepleiere, må sykepleierbemanningen, og også bemanningen med andre personellgrupper som helsefagarbeidere, heves. 

2. Kompetanseheving

Med flere på jobb vil arbeidsbelastninger bli redusert og kvaliteten på tjenestene bli bedre. Flere på jobb vil gi bedre rom for å bruke sykepleiernes kompetanse, og kompetanseheving for de ansatte. 

3. Høyere lønn

Undersøkelser som er blitt gjennomført blant nyutdannede sykepleiere og sykepleiere som jobber i sykehjem og hjemmesykepleien, tyder på at høyere lønn også kan gjøre det lettere å rekruttere og beholde sykepleiere. 

4. Politikerne må på banen

Videre kan man for å redusere belastninger, i stedet for å dytte ansvaret for å ta vanskelige prioriteringsvalg ned på den enkelte tjenesteutøver, løfte valgene opp på politisk nivå. Ansatte i tjenestene må også bli gjort kjent med kriteriene, og veiledet i hvordan disse skal anvendes.

5. Bedre utnyttelse 

En måte å håndtere dagen og framtidens bemanningsutfordringer i helsetjenestene på er ifølge Gautun å mobilisere mer av den arbeidskraften som allerede er i tjenestene. Hun trekker fram tre viktige innsatsområder man må jobbe med:

  1. redusere sykefraværet 
  2. øke stillingsprosenten blant ansatte i deltidsstillinger
  3. øke pensjonsalderen for sykepleiere

– Så langt har bestrebelser på disse områdene ikke lyktes, og det er vanskelig å se for seg at det er mulig å gjøre noe med dette om ikke tjenestene tilføres mer ressurser, og at bemanningen generelt, og blant sykepleiere spesielt, økes i tjenestene, sier Gautun. 

– Arbeidsbelastningen må reduseres dersom man skal få ned sykefraværet, øke antallet sykepleiere som klarer å arbeide heltid, og forhindre at tjenestene mister sykepleiere flere år før oppnådd pensjonsalder, avslutter hun.

Last ned og les rapporten:

Gautun, H. (2020). En utvikling som må snus. Bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmesykepleien. NOVA Rapport 14/20 (oda.oslomet.no)

Dette er bakgrunnen

Det har over lengre tid funnet sted en sterk vekst i antall brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Parallelt har tjenestene endret seg, på grunn av kortere liggetid i sykehus, til å måtte utføre oppgaver som krever høyere kompetanse.

Tilbudet av sykepleiere, spesialsykepleiere, og kompetanseheving i tjenestene har imidlertid ikke holdt tritt med de økte behovene.

Dette viser kartleggingen

Kontakt

Laster inn ...

Relatert forskning

Eldre kvinne sitter alene inne og ser ut av et vindu.
Forsker bekymret for eldre i korona-isolasjon: – Frykter de blir mer ensomme

Heldigvis finnes det noen lyspunkter i forskningen.

Gamle hender som hekler
Kan sensorer og dingser gi eldre verdige liv?

Det blir stadig flere eldre i Norge, og hvordan skal vi ta vare på dem? Forsker er kritisk til troen på at teknologi kan løse utfordringene innen eldreomsorgen.

Et eldre ektepar står foran et hus med ryggen mot kameraet
Økt flytting blant eldre de siste ti årene

Stadig flere eldre velger å flytte til mer hensiktsmessige boliger. Dette bidrar til å redusere utgifter til omsorgstjenester, hevder forskere bak en ny rapport.

Publisert: 23.10.2020
Sist oppdatert: 19.10.2022
Tekst: Halvard Dyb
Foto: Gorm Kallestad / NTB