Flere trapper ned i jobben før de går av

Eldre kvinnelig professor snakker med to elever

Den tradisjonelle overgangen fra å være fulltids yrkesaktiv den ene dagen til å bli pensjonist på heltid den neste, virker å bli stadig mindre vanlig, viser en fersk rapport fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet.

– I stedet ser det ut til at flere gir slipp på arbeidslivet litt etter litt – ved at de trapper ned yrkesaktiviteten gradvis før de slutter helt, sier Katharina Herlofson, forsker ved seksjon for aldersforskning og boligstudier ved NOVA, og en av forfatterne bak forskningsrapporten Veier ut av arbeidslivet. Senkarrierer og yrkesavgang. 

I denne kommer det også frem at en del ikke forlater arbeidslivet helt, selv om de formelt har gått av.

– De beholder en viss tilknytning, i hvert fall for en periode, forklarer hun.

Spesielt en grunn til endringene

En viktig forklaring på disse endringene, ifølge Herlofson og medforfatter Tale Hellevik, er fleksibiliteten som ligger i det norske pensjonssystemet. Muligheten for å kombinere yrkesinntekt med inntekter fra pensjon fra 62 årsalder, kan gjøre det lettere for folk å ta ting litt som det kommer, påpeker Hellevik. 

– Vi ser at det har blitt mindre vanlig å legge planer for når en skal slutte å jobbe. Vi finner dessuten at de som har lagt planer for når de skal gå av, ofte blir stående i jobben lenger enn de opprinnelig tenkte, sier hun.

Gir fordeler og ulemper

I rapporten viser forskerne særlig til én tydelig konsekvens av at det er blitt vanligere med jobb-nedtrapping før endelig avgang fra arbeidslivet: Overgangen blir stadig strukket ut i tid. 

En ulempe kan være at man da befinner seg mellom to roller i en lengre fase, der man verken er helt det ene eller det andre. 

– Og en slik tvetydig og udefinerbar status kan oppleves som litt krevende, både for den det gjelder og for omgivelsene, antyder Herlofson.

Samtidig kan den gradvise nedtrappingen også gi fordeler. Man får blant annet bedre muligheter til å venne seg til, og tilpasse seg, den nye tilværelsen enn ved den tradisjonelle, mer brå avgangen. 

– En svensk studie har også vist at nedtrapping ser ut til å henge sammen med økt tilfredshet i livet som pensjonist, mens vi i vår studie finner at det øker sannsynligheten for å være fornøyd med avgangstidspunktet, forteller Hellevik.

Lettere å bli lenger i arbeidslivet

Et annet funn forskerne mener er viktig å belyse, er at de som trapper ned før avgang har en noe høyere gjennomsnittlig avgangsalder enn de med et mer tradisjonelt avgangsløp. Forklaringen, ifølge Herlofson, kan være at flere eldre yrkesaktive finner det lettere, eller mer fristende, å fortsette lenger i arbeidslivet dersom de ikke trenger å jobbe fulltid.

– Gitt den demografiske utviklingen i samfunnet bør dette anses som gunstig, istemmer forskerkollega Hellevik. 

Hun mener at funnene deres viser hvor viktig det er å beholde dagens fleksibilitet i pensjonssystemet.

– Den ser ut til å bidra til økt innflytelse over egen avgangsprosess – noe som igjen kan føre til at arbeidstakere bevarer arbeidslysten og arbeidsevnen lenger.

Om prosjektet

  • Analysene er basert på data fra Norsk seniorpolitisk barometer, Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon, og informasjon fra kvalitative dybdeintervjuer med kvinner og menn som nærmere seg yrkesavgang eller nylig har gått av. 
  • Medvirkende i prosjektet: Katharina Herlofson, Tale Hellevik, Axel West Pedersen, Per Erik Solem, Inger Marie Bakke, Liv Johanne Solheim og Rolf Rønning.
  •  Prosjektet er finansiert av Senter for seniorpolitikk.
  • Høgskolen i Innlandet er partner i prosjektet.

Dette mener de arbeidsgiverne må huske

Samtidig påpeker både hun og Herlofson hvor viktig det er at arbeidsgivere ser verdien i å beholde de eldste arbeidstakerne i jobb lenger. 

– En forutsetning for nedtrapping er at arbeidsplassene faktisk er interessert i at seniorene skal fortsette i jobb og at det tilrettelegges for reduserte stillinger. Men det er jo ikke nødvendigvis sånn at dette er like enkelt å gjennomføre for alle virksomheter, bemerker Herlofson og legger til at mulighetene for nedtrapping ser ut til å variere.  

– De med høy utdanning, lederoppgaver og god helse trapper i større grad ned før endelig avgang enn andre. Og nedtrapping er dessuten vanligere blant menn enn blant kvinner.

Forskerne oppfordrer arbeidsgivere til å sikre god kommunikasjon mellom ledere og ansatte som nærmer seg yrkesavgang. 

– Flere av informantene vi snakket med i dette prosjektet uttrykte behov for at ledere gir tilbakemeldinger på prestasjoner og følger opp når det gjelder kompetanseutvikling i senkarrieren. En del uttrykte også at de gjerne ville ha muligheten til å komme med ønsker og behov når det gjelder avgangsprosessen, avslutter Herlofson. 

Referanse

Herlofson, K., Hellevik, T., Pedersen, A.W. og Solem, P.E. (red.) (2022). Veier ut av arbeidslivet. Senkarrierer og yrkesavgang. NOVA Rapport 3/23 (oda.oslomet.no)

Les mer om prosjektet

  • Overgangen mellom arbeid og pensjon

    I dette prosjektet undersøker forskerne hva som kjennetegner overgangen mellom arbeid og pensjon og hvilke forhold som har betydning for når og hvordan den foregår.

Kontakt

Laster inn ...

Relatert forskning

Far og datter sykler i en travel gate.
– Dagens aldersgrense for pensjonering sender uheldige signaler til unge

Pensjonsutvalget frykter at yrkesaktive ser dagens aldersgrenser som naturlige utgangspunkt for å avslutte yrkeskarrieren.

Eldre dame ser på en mobil og har en lap-top foran seg.
Eldre arbeidstakere tilbys sluttpakker

Er det plass for seniorene i norsk arbeidsliv?

Et eldre ektepar på sykkeltur.
Fem myter om alderdommen

Er eldre mer ensomme enn yngre? Blir du lykkeligere i alderdommen hvis du har barn?

Publisert: 10.03.2023
Sist oppdatert: 14.03.2023
Tekst: Christine Gulbrandsen
Foto: colourbox.com