English version

UngVold 2023

I 2023 vil NOVA gjennomføre en ny datainnsamling i spørreundersøkelsen UngVold, som kartlegger erfaringer med vold og overgrep i oppveksten blant norske barn og unge.

De tidligere UngVold-studiene har vist at den milde volden fra foreldre er redusert over tid, samtidig som nivået av grov vold opprettholdes. Nivået av seksuell vold i ungdomstiden er stabilt, til tross for økt oppmerksomhet og tiltak for å forebygge (Mossige & Stefansen, 2016 (oda.oslomet.no)).

Vi vil i den nye undersøkelsen utforske spørsmål som: Fortsetter nedgangen i den milde foreldrevolden? Ser vi endringer i den grove volden? Er volden fortsatt koplet til andre problemer i familien? Fortsetter det høye nivået av seksuell vold blant ungdom? Endres typen av seksuell vold de unge rapporterer om? Hvordan er den sosiodemografiske profilen for utsatte grupper – stabil eller i endring?

UngVold er gjennomført to ganger tidligere, i 2007 og 2015. Ved hjelp av UngVold 2023 vil vi kunne studere utvikling i voldsutsatthet over en periode på 16 år blant norske barn og unge.

Tidligere har utvalget vært elever i tredje trinn på videregående skole, mens det denne gangen vil være alle tre trinnene. Til sammen kartlegger dermed UngVold og UEVO-studien fra NKVTS voldsutsatthet i aldersgruppen fra 12 til 19 år.

Kunnskap om hvordan utviklingen i voldsutsatthet ser ut over tid gir viktige føringer for framtidig politikkutforming om tematikken.

Prosjektet er en del av NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner (Voldsprogrammet) (uni.oslomet.no)

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...