English version
Charlotte Aksland

Charlotte Aksland

Kort om

Charlotte Aksland er førstelektor i naturfagsdidaktikk ved grunnskolelærerutdanningen (GFU) der hun underviser og veileder studenter på bachelor- og master-nivå. Hennes forskningsinteresser er biologididaktikk, naturen som læringsarena, begynneropplæring i naturfag og naturfaglige begreper.

Aksland er utdannet master i naturfagsdidaktikk ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun har lang erfaring som lærer i videregående skole der hun underviste i naturfag, biologi og kjemi ved studieforberedende studieprogramm

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Flipped classroom i naturfag (FiNa)

    Flipped classroom i naturfag (FiNa) har som mål å utvikle og utforsker læringsdesign med hovedvekt på digitalt støttet omvendt undervisning for å fremme studentaktiv læring.

  • Forskningsbasert lærerutdanning i naturfag (TRELIS)

    I prosjektet TRELIS vil vi utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene.

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Eklund, Gunilla Brita Maria; Mestad, Idar; Aksland, Charlotte; Jegstad, Kirsti Marie (2022). Research assignments in teacher education - Norwegian undergraduate student teachers' experiences of the writing process. 21 s. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 16.
https://hdl.handle.net/11250/3057208

Aksland, Charlotte; Jensen, Inger Kristine; Ramton, Aase Marit T. Sørum (2019). Teaching science concepts by using multiple representations in primary science education. Elm, Annika; Morberg, Åsa (Red.). ATEE annual conference 2018 - A Future for All. Teaching for a sustainable society Proceedings. 4. s. 41-52. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.

Aksland, Charlotte; Rundgren, Shu-Nu Chang (2019). 5th–10th-Grade In-service Teachers’ Pedagogical Content Knowledge (PCK) for Sustainable Development in Outdoor Environment. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning .

Aksland, Charlotte; Jensen, Inger Kristine; Ramton, Aase Marit T. Sørum (2018). Begrepslæring i naturfag på småskoletrinnet. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Red.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. 12. s. 269-289. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig