English version
Marlene Folkestad Persson

Marlene Folkestad Persson

Kort om

Marlene Persson er forsker ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Hun har PhD i samfunnsvitenskap (2022) fra OsloMet. Persson forsker på ungdom, kjønn og fritid. Doktorgradsavhandlingen handler om hvorfor unge jenter slutter med idrett i større grad enn gutter. Hun har primært arbeidet med kvalitative metoder.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kjønn   Ungdom   Idrett   Kvalitative forskningsmetoder

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Barn og unges fritid i et likestillingsperspektiv

  Prosjektet skal kartlegge forskning fra de siste ti år (2008-2018) som på ulike måter behandler barn og unges fritid i kombinasjon med kjønn og kjønnsstereotyper.

 • Idrettens posisjon i ungdomstida

  Ungdatasenteret ved NOVA/OsloMet og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig forskningssamarbeid for å studere ungdoms idrettsdeltakelse.

 • Idrettsforskning ved Ungdatasenteret

  Prosjektet har som målsetting å oppdatere og utdype kunnskapen vi har om deltakelse i idrett og fysisk aktivitet og opplevelser med idretten blant barn og unge.

 • Inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter i norske lokalsamfunn (ICYVOL)

  Prosjektet undersøker faktorene som utover individuelle og familieressurser genererer ulikheter knyttet til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

 • Ungdata

  Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

Vitenskapelige publikasjoner

Persson, Marlene (2022). Playing without goals: gendered practices in recreational youth football. 17 s. Journal of Youth Studies .

Persson, Marlene; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2020). Fotball som kjønnet mulighetsrom. Hvilken betydning har metafortellingen om kvinnefotball for unge jenters idrettsprosjekt?. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 44.
https://hdl.handle.net/11250/2727038

Persson, Marlene; Espedalen, Lars Erik; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2019). Opting out of youth sports: how can we understand the social processes involved?. 13 s. Sport, Education and Society .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig