Jeffrey Allan Lugowe

Jeffrey Allan Lugowe

Kort om

Jeg har det overordnede ansvaret for tilbudet OsloMet har til alumni og ivaretar kommunikasjon i alle kanaler med denne målgruppen. Jeg samarbeider med utdanningene om alt som er alumnirelatert.

Fra januar 2019 er jeg ansatt i 60% stilling i avdelingen for samfunnskontakt og kommunikasjon, hvor jeg leder arbeidet med å utvikle innhold, lage en struktur og sørge for implementeringen av nye engelske nettsider for OsloMet.

Utover mine kjerneoppgaver deltar jeg i arbeidsgruppen på OsloMet som planlegger og gjennomfører ulike tiltak i regi av Oslo Pride.