Jeffrey Allan Lugowe

Jeffrey Allan Lugowe

Kort om

Jeg har det overordnede ansvaret for tilbudet OsloMet har til alumni og ivaretar kommunikasjon i alle kanaler med denne målgruppen. Jeg samarbeider med utdanningene om alt som er alumnirelatert.

Fra januar 2019 er jeg ansatt i 60% stilling i Avdeling SK for å lede arbeidet med å utvikle og implementere nye engelske nettsider for OsloMet.

Utover mine kjerneoppgaver deltar jeg i arbeidsgruppen på OsloMet som planlegger og gjennomfører ulike tiltak i regi av Oslo Pride.