English version

Berekraft

Fasaden på OsloMet sitt bygg på Kjeller, med illustrasjonar og himmelen som speglar seg i vindauga.

Verda står framfor store og komplekse utfordringar, som vi må løyse i fellesskap. I 2015 lanserte FN 17 berekraftsmål (fn.no). På OsloMet er vi opptatt av å gjere vår del av jobben.

Med profesjonsutdanningar, praksisnær forsking, innovasjonsutvikling og program for livslang læring har OsloMet gode føresetnader for å bidra til eit meir berekraftig samfunn regionalt, nasjonalt og globalt.

Alt vi gjer, inkludert drift, formidling og studentmedvernad, skal støtte arbeidet for ei meir berekraftig samfunnsutvikling. OsloMet vil i tida framover involvere tilsette og studentrepresentantar i aktivitetar som vil synleggjere og vidareutvikle våre bidrag til berekraftsmåla. 

OsloMet sin handlingsplan for berekraft (ansatt.oslomet.no)

Berekraftsrådet ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)

Berekraftig utveksling (student.oslomet.no)

Under finn du eksempel på korleis OsloMet jobbar med berekraft i forsking, utdanning og drift.

 • Forsking på berekraft

  Forskarar ved OsloMet har i lang tid arbeidd med utfordringar knytt til ei berekraftig samfunnsutvikling. Her finn du ei oversikt over forsking som byggjer opp om dei globale måla.

  • Forskingsprosjekt

   DigiGen – The Impact of Technological Transformations on the Digital Generation

   DigiGen skal undersøke korleis digitaliseringa påverkar barn og unge sine liv. Prosjektet er finansiert gjennom EU sitt Horisont 2020-program og leia av OsloMet.

   DigiGen si prosjektside

   EUROSHIP – Closing gaps in social citizenship. New tools to foster social resilience in Europe

   Euroship skal undersøke kor effektive velferdspolitiske tiltak er for å redusere fattigdom og sosial ekskludering i Europa. Prosjektet er finansiert gjennom EU sitt Horisont 2020-program og leia av OsloMet.

   EUROSHIP si prosjektside

   Kjøp bærekraftig

   "Kjøp bærekraftig" er eit prosjekt der forskarar og anskaffingsavdelinga i DFØ skal hjelpe offentlege organisasjonar å kjøpe mat og cateringtenester meir berekraftig.

   Kjøp bærekraftig si prosjektside

   LASTING - Berekraft gjennom produktlevetid

   Gjennom å studere klede og tekstilar, møblar og kvitevarer, vil prosjektet undersøke korleis produkt, materialar og ressursar kan brukast lenge. LASTING har ei heilskapleg tilnærming som inkluderer reguleringar og forskrifter, produksjon og design, og forbrukarpraksis. 

   LASTING si prosjektside

   Kunstig intelligens - eit nytt verktøy ved assistert befruktning

   Prosjektet skal utvikle metodar innan kunstig intelligens for å analysere videoar av embryoutviklinga og av korleis sædcellene ser ut og beveger seg. Resultata skal utviklast til eit verktøy for fertilitetsklinikkar, som hjelp til å fatte kliniske avgjerder. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og koordinert av OsloMet.

   Prosjektet si nettside (prosjektbanken.forskningsradet.no) 

   ALMPUB - The ALM-Field, Digitalization, and the Public Sphere

   ALMPUB skal utforske arkiv, bibliotek, museum og media under nye teknologiske og økonomiske føresetnader. Målet er å styrke kunnskapen vår om korleis eit samfunn kan leggje til rette for ein open og opplyst offentleg dialog under endra teknologiske føresetnader. Prosjektet er koordinert av OsloMet og støtta av Forskningsrådet.

   Prosjektet si nettside

   EGREEN + = European Green Mastery

   European Green Mastery er eit samarbeidsprosjekt om ferdigheiter på tvers av sektorar. Prosjektet arbeider for å samanlikne og utvikle ferdigheiter, kunnskap og kompetansar innan blomsterdekoratørfaget, hagearbeid og landskapsarkitektur. 

   Prosjektet si nettside (skillstools.eu)

   GreenGov: Governing the green shift in Oslo, Gothenburg, Copenhagen and Cape Town through leadership of co-creation

   Prosjektet har som mål å svare på følgjande spørsmål: kva leiingsstrategiar og -mekanismar kan på ein effektiv måte støtte samskaping, læring og innovasjon til fordel for det grønne skiftet i Oslo, Gøteborg, København og Cape Town.

   Prosjektet si nettside

   Berekraftige europeiske velferdssamfunn: Nye samanhengar mellom velferds- og klimapolitikk

   Prosjektet ønskjer å finne svar på korleis politikarar og forskarar kan handsame spørsmål om berekraftig velferd, klima og miljø på ein samordna måte, på tvers av politikk- og forskingsområde som vanlegvis er skilde frå kvarandre. Prosjektet er avslutta. Det var koordinert av OsloMet og støtta av Forskningsrådet. 

   Prosjektet si nettside

   Welfare state life courses: Social inequalities in the co-evolution of employment, health and critical life events (WELLIFE)

   Prosjektet skal analysere samanhengen mellom sosiale forhold, helse, deltaking i arbeidslivet og samfunnet. Det er eit nordisk samarbeidsprosjekt støtta av NordForsk og leia av OsloMet.

   Prosjektet si nettside

   Addressing Local Barriers to Inclusive Education for Children with a Disability in the Sahel

   Forskingsprosjektet skal finne løysingar som betrar utdanningssituasjonen til barn med funksjonshemmingar i sårbare land i Sahel. Prosjektet er leia av FAFO med Institutt for sosialfag ved OsloMet som partnar, og er finansiert gjennom Forskningsrådet sitt NORGLOBAL2-program.

   Prosjektet si nettside (prosjektbanken.forskningsradet.no)

   GENPATH

   GENPATH er eit europeisk forskingsprosjekt som fokuserer på sosial ekskludering i eldre år.

   GENPATH si nettside

   Migration for welfare: nurses within three regimes of immigration and integration into the Norwegian welfare state (WELLMIG)

   Prosjektet studerer korleis utanlandske sjukepleiarar bidreg til det norske velferdssamfunnet gjennom si kompetanse og arbeidskraft, samtidig som dei nyttar seg av tenester som samfunnet tilbyr.

   WELLMIG si nettside

   Ungdom i endring

   Korleis utspeler sosial ulikskap seg i ungdomstida? Korleis gir mekanismar som skapar ulikskap utslag gjennom ungdomstida innanfor område som utdanning, helse, fritid, relasjonar og risikoatferd? 

   Ungdom i endring si nettside

   UPMIN – Innvandreres arbeidsmarkedstilknytning i Norge: betydningen av institusjonelle og kontekstuelle faktorer

   Det overordna forskingsspørsmålet for UPMIN-prosjektet er: Kva institusjonelle og kontekstuelle faktorar fremmer integrering av innvandrarar i det norske arbeidslivet?

   UPMIN si nettside

   HIRE? A mixed-method examination of disability and employers inclusive working life practices

   Prosjektet skal bidra til å betre kunnskapen om arbeidsgivarar sine haldningar og praksisar overfor jobbsøkarar med nedsett funksjonsevne.

   HIRE? si nettside

   Ungdata

   Undersøkingane dekker sentrale sider ved dei unges livsstil og livssituasjon. Gjennom Ungdata får vi blant anna vite korleis ungdom har det på fritida si og i skolen, kva fritidsaktiviteter de driv på med og korleis dei opplever foreldra, venene og nærmiljøet sitt. Ungdata kartlegg også helse, rus, kriminalitet, vald og mobbing. Ungdata er godt eigna som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid og kan brukast i det lokale folkehelsearbeidet og førebyggande arbeidet retta mot ungdom.

   Ungdata si nettside

   Making Transparency Possible - Interdisciplinary dialogues

   Dette prosjektet vil medverke til at publikum får innsikt og betre forståing for korleis finansmarknaden fungerer. Det vil styrke kvaliteten på gravande journalistikk gjennom å etablere tverrfagleg dialog mellom gravande journalistar og fagekspertar på områder som økonomi, finans, revisjon, jus, media og journalistikk.

   Prosjektet si nettside (prosjektbanken.forskningsradet.no)

   Demokratisk byutvikling i den digitale tidsalderen, DEMUDIG 

   Prosjektet undersøker omfanget av innbyggjardeltaking gjennom IKT og sosiale medium og kva den har å seie i byutviklingsprosessar.

   DEMUDIG si nettside

   WAGE: Work, labour and greening the economy

   WAGE si nettside (sv.uio.no)

   Kunnskapsstatus om økosystembaserte forvaltningsformer (ØKOSYNT)

   ØKOSYNT si nettside

   Inkluderende forbruk

   Inkluderende forbruk si nettside

   Sustainable Food Platforms: Enabling sustainable food practices through socio-technical innovation

   Prosjektet si nettside (plateforms.oslomet.no)

   FoodProFuture 

   FoodProFuture si nettside (foodprofuture.no)

   CENSU - Climate Change Energy Sustainability

   CENSU er et norsk-tanzaniansk-mosambikansk universitetssamarbeid innen utdanning og forskning som fokuserer på bærekraftig gassutvinning i kontekst av sårbare samfunn og klimaendringer.

   Prosjektets nettside

   Elver som (juridiske) personer: En studie av erfaringer med og implikasjoner av å gi naturen rettigheter

   Prosjektet vil studere eksempler fra New Zealand, Colombia og India der elver har fått status som juridiske personer med rettigheter. Det er et tverrfaglig prosjekt som kombinerer tilnærminger fra sosialantropologi, juss, samfunnsøkonomi og ressursforvaltning.

   Prosjektets nettside

 • Utdanning med berekraftsperspektiv

  Studieprogram

  OsloMet tilbyr ei rekkje studieprogram, enkeltemne og etter- og vidareutdanningar der studentane lærer om berekraftsmåla og kan integrere dei i prosjekta og oppgåvene sine.

  Bachelorstudium

  Masterstudium

  Ph.d.-program

  Enkeltemne

  Her finn du enkeltemne som har berekraftsperspektiv integrert i studiet. Emna høyrer inn under ulike studieprogram, og kan ikkje tas enkeltvis. 

  Etter- og vidareutdanning

  OsloMet ønskjer å bidra til læring gjennom heile livet, også innanfor berekraft. Fleire emne vil komme til etter kvart.

 • Grønt OsloMet

  OsloMet ønskjer å ha miljøbevisste tilsette, og studentar som får kompetanse til å møte miljøutfordringane i framtida med innovative handlingar og berekraftige løysingar. Vi har derfor etablert prosjektet Grønt OsloMet.

  I Strategi 2024 har vi som mål å prioritere infrastrukturløysingar som reduserer det økologiske fotavtrykket vårt. Ta kontakt med oss på grontoslomet@oslomet.no dersom du lurer på noko. 

  Nokre av våre tiltak

  • Reiseverksemd

   Vi har kartlagt OsloMet sitt totale utslepp frå flyreiser, og frå januar til september i 2019 er dette 445 626 kilo CO2. OsloMet innførte våren 2021 ein ny reisepolicy for tilsette.

  • El-tiltak

   OsloMet jobbar systematisk for å fase over til LED-belysning og behovsstyrt lys, og planlegg betre styring av elektrisk varme.

  • Søppelhandtering og kjeldesortering

   OsloMet jobbar aktivt med å auke sorteringsgraden av gjenvinnbart avfall, altså i kor stor grad avfallet er riktig sortert. I 2018 låg sorteringsgraden på 45 prosent. No er vi er på god veg til å nå målet vårt om 60 prosent sorteringsgrad.

  • Miljøvennleg transport

   OsloMet har bytta ut alle fossilbilar med el-bilar og hybridbilar. Vi har seks ladestasjonar for el-bilar på campus Kjeller. Vi ser på moglegheitene for å få på plass fleire ladestasjonar og vurderer stadig å redusere talet på parkeringsplassar. 

   OsloMet legg til rette for at studentar og tilsette kan bruke sykkel. Vi har oppretta utvendige sykkelparkeringar, og eigne innvendige sykkelstallar for tilsette og studentar. Du finn også bysykkelstativ nært universitetet. 

   Det er bygd innandørs vaskestasjon for sykkel i Pilestredet, og pumpe-  og mekkepunkt for sykkel er montert ute på campus både i Pilestredet og på Kjeller.

  • Resirkulering/gjenbruk

   OsloMet er bevisste på gjenbruk av møblar (gis bort), bøker og IT-materiell. Gjenbruksboden til OsloMet finn du i rom L 041 under Pilestredet 44/52.

  • Pantetønner

   OsloMet samarbeider med firmaet Infinitum (infinitum.no) om å plassere ut gule pantetønner rundt på våre campus. Dette bidreg til å redusere mengda plast som potensielt kan forureine omgivnadene. Pengane som kjem inn er øyremerka miljøtiltak for studentar og tilsette.

  • Fornybar oppvarming

   Heile campus Kjeller og nesten heile campus Pilestredet nyttar fjernvarme til oppvarming.

  Les meir om Grønt OsloMet på våre tilsettsider (ansatt.oslomet.no).

Kontaktperson

Laster inn ...
Del av gul OsloMet-logo på en fargerik bygning på studiested Pilestredet.
OsloMet etablerer doktorgrad i innovasjon for bærekraft

Universitetsstyret vedtok 15. september å etablere et nytt doktorgradsprogram i innovasjon for bærekraft.

Kurv med rotfrukter, paprika, salat og tomat.
Hva hindrer kommunene i å gjøre bærekraftige innkjøp av mat og catering?

Flere kommuner som deltar i prosjektet Kjøp bærekraftig mener kontrakter kommunen selv inngår og politikken kommunen selv fører, kan skape barrierer for bærekraftige innkjøp av mat og cateringtjenester.

Fire barn på tur i skogen en solskinnsdag
Hvordan utjevne sosial ulikhet i barn og unges helse?

NIBR-forsker Nora Gotaas studerte hvordan Oslo jobber for å utjevne sosiale helseforskjeller blant barn og unge.

Klart vann helles ut av et rør av en ansatt på renseanlegget.
Avløpsvann kan renses enklere og billigere

– Vi prøver å finne ut om en ny miljøvennlig rensemetode kan gjøres mer effektiv, sier Tiina Komulainen.

to unge jenter på et skolekjøkken
Slik samler du folk du ikke kjenner til et måltid av overskuddsmat

Lag en fest for nabolaget med mat på vei til søpla!

Illustrasjonsfoto: Logo for Vår forskning viser
Hva skjer med velferdsstaten hvis de unge ikke bidrar?

Forsker Tale Hellevik stiller spørsmål om hva som skjer dersom de unge ikke vil være med på skattedugnaden.