Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling for barnehage, grunnopplæring, fag - og yrkesopplæring og voksenopplæringen

Et partnerskap med OsloMet bidrar til økt kompetanse og bedre kvalitet på arbeidsplassen. Lokale behov danner grunnlaget for kompetanseutvikling.

Partnerskapene mellom praksisfeltet og universitet og høyskoler skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i barnehager, grunnskoler og videregående skoler, i kommuner og fylkeskommuner, og hos universiteter og høyskoler. Gjennom langsiktig samarbeid kan vi skape arena for felles læring og kunnskapsutvikling.  

Vi kan bidra med å: 

Ta kontakt for å se på mulighetene for å utvikle partnerskap med OsloMet.  

 • Forankring og samarbeid

  All aktivitet er forankret i kjennskap til profesjon og praksisfeltene, og til forskningsbasert kompetanse. 

  Vi samarbeider med:  

 • Eksempler på kompetanseutviklingstiltak

  • Samlinger med kombinasjon av faglig innlegg, workshops, veiledning og mellomarbeid ut fra lokale behov. 
  • Kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i lærende nettverk, og profesjonelle læringsfellesskap.
  • Prosessarbeid og prosessveiledning. 
  • Samarbeid om kartlegging, analysearbeid og evaluering.   
  • Systematisk læring og forskning på egen praksis.
  • Tverrprofesjonelt samarbeid.
  • Utarbeiding av langsiktige planer for utviklingsarbeid som bidrar til helhet og sammenheng mellom ulike kompetanseutviklingstiltak.  
 • Tilskuddsordningene omfatter

 • Statlig tilskudd til lokal kompetanseutvikling

  Tilskuddsordningene er en del av modellen for kompetanseutvikling i skolen og blir beskrevet i Stortingsmelding 21 (2016-2017) Lærelyst - Tidlig innsats og kvalitet i skolen, Kapittel 8: Kompetanseutvikling i skolen (regjeringen.no). I barnehage skal kompetanseutviklingen ta utgangspunkt i innhold og intensjoner Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og kompetansestrategien Kompetanse for fremtidens barnehage (regjeringen.no)

  Formålet med tilskuddsordningen er økt kompetanseutvikling i offentlige og private barnehager, skoler, fag- og yrkesopplæringen og voksenopplæring i nært partnerskap universitet og/eller høgskole. Partnerskapet skal også bidra til å videreutvikle lærerutdanningene gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer mellom OsloMet og praksisfeltet.   

 • Koordinering av arbeidet

  OsloMet og Høyskolen i Østfold er regionkoordinator for universitet og høyskoler i region ØST innen etter- og videreutdanning for ansatte i barnehage – og skolesektoren.  

  Regionkoordinatorene skal støtte opp om regionenes helhetlige arbeid med kollektiv og individuell kompetanseutvikling. Dette innbefatter både de statlig initierte videreutdanningene og tilskuddsordningene. I nettverksmøter og årlige fagmøter i nye UH- region ØST skal informasjon, erfaringsdeling og dialog om samhandling, være tema i møtene. I arbeidet med lokal kompetanseutvikling vil det være vekt på likeverdig partnerskap og det doble formålet med ordningen der også lærerutdanningene skal dra faglige synergier av samarbeidet.  

  I 2022 opprettet Udanningsdirektoratet 3 nye UH regioner for koordinering av arbeid med EVU nasjonalt: Region Nord, Region Vest, Region Øst.  

  Prosjektkoordinatorer region Øst: 

  • Morten Skaug fra Høgskolen i Østfold ved fakultet for lærerutdanning og språk
  • Bruna Molin Bruce fra OsloMet – storbyuniversitetet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier