Bilde av OsloMet logo på bygning på campus Pilestredet

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling for barnehage, grunnopplæring, fag - og yrkesopplæring og voksenopplæringen

Et partnerskap med OsloMet bidrar til økt kompetanse og bedre kvalitet på arbeidsplassen. Lokale behov danner grunnlaget for kompetanseutvikling.

Kompetanseheving for alle ansatte 

Målet for tilskuddsordningene er økt kvalitet gjennom kompetanseheving for alle ansatte i barnehager, skoler, skolefritidsordninger (SFO)/aktivitetsskoler (AKS), fag- og yrkesopplæring og voksenopplæring. 

Kompetansetiltakene skal ta utgangspunkt i lokale behov, og organiseres som partnerskap med universitet, høgskole og/eller nasjonale kunnskapssentre.   

Partnerskapene mellom praksisfeltet og utdanningsinstitusjonene skal bidra til å styrke lærerutdanningene. 

 • Hva kan tilskuddet brukes til?

  Tiltaket kan benyttes på flere måter

  Vurdere kompetansebehov: 

  • Bruke nok tid på å vurdere virksomhetens kompetansebehov
  • UH skal delta i vurderingen av kompetansebehovet 
  • Etablere eierskap til tiltaket hos ansatte i virksomheten 

  Utvikle og planlegge kompetanseutviklingstiltak: 

  • Sørge for at det er det lokale kompetanseutviklingsbehovet som skal ivaretas 
  • Tiltaket gjennomføres parallelt med alle andre arbeidsoppgaver i barnehage- og skolehverdagen 
  • Avklare forventninger, behov og ønsker om innhold, oppgaver, ansvar, deltakelse, aktiviteter, gjennomføring mm 

  Gjennomføre og vurdere kompetanseutviklingstiltak: 

  • Følge opp planer og avtaler som er gjort for tiltaket 
  • Gjøre evalueringer underveis og gjør nødvendige justeringer ved behov 
  • Forvente aktiv deltakelse fra alle involverte parter – det er nødvendig for å nå målsettingene med tiltaket 

  Som eier kan du melde behov om tilskudd i en eller flere av følgende kompetanseordninger: 

  • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen 
  • Desentralisert ordningen for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole 
  • Tilskuddsordning for kompetanseutvikling for fag- og yrkesopplæring
  • Desentralisert ordning for voksenopplæring 
  • Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
 • Velg tilskuddsordning her

 • Hvordan kan OsloMet bidra?

  OsloMet er opptatt av samarbeidet med barnehage og skoleeiere og ønsker å bidra med kvalitet og forskningsbasert i partnerskapet. Vi kan bidra med: 

  • å være samtalepartner før behovsmelding skrives 
  • gi innspill og kan være med å vurdere barnehagens/skolens kompetansebehov 
  • å utvikle og planlegge kompetansetiltakene 
  • å være prosessveileder i gjennomføring av tiltaket 
  • gjennomføring og vurdering av utviklingsprosjektet