Bilde av to personer som tar hverandre i hånda

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk skal bidra til at alle barn og unge har tilgang til faglig dyktige lærere og andre med spesialpedagogisk kompetanse i alle landets skoler og barnehager.

 • Hva er Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis?

  Tiltak innenfor Kompetanseløftet skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på barna og elevene som har behov for det.  

  Tiltakene skal ta utgangspunkt i lokale forhold og tilpasses kompetansebehovene i den enkelte barnehage og skole, og hos kommunale, fylkeskommunale og private eiere.  

  Kompetansehevingen skal ses i sammenheng med de ulike kompetanse- og videreutdanningsordningene som finnes for barnehager og skoler. 

  Målgruppen er 

  • ansatte i barnehager og skoler 
  • ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene (PP-tjenesten) 
  • ansatte i andre tjenester som jobber i laget rundt barna og elevene 

  Kompetanseløftet består av 

  • tilskudd til kollektiv etterutdanning i form av arbeidsplassbaserte kompetansehevingstiltak 
  • videreutdanningstilbud i spesialpedagogikk 
  • utvikling av nettressurser og kompetansepakker 
  • vurdering for ekstern støtte til kommuner som har særskilte utfordringer med å bygge kompetanse på dette feltet, jf. oppfølgingsordningen

  Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, regional ordning for barnehage og desentralisert ordning for skole skal ses i sammenheng og bidra til kompetanseutvikling i barnehage- og skoler, PPT og andre i laget rundt barna og elevene.

 • Hvordan kan OsloMet bidra i Kompetanseløftet?

  Lærerutdanningene ved OsloMet består av institutter for barnehagelærerutdanning, grunnskole- og faglærerutdanning og yrkesfaglærerutdanning. Vi samarbeider også tett med NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. I partnerskap med barnehage- og skoleeiere kan våre vitenskapelig ansatte veilede og bistå utviklingsprosjekter ute i den enkelte barnehage, skole og PPT og i nettverk av barnehager og skoler. OsloMet bruker erfaringene gjennom partnerskapet til å videreutvikle våre lærerutdanninger.  

  Vi kan bidra med  

  • å vurdere kompetansebehov i barnehage, skole og PPT 
  • å planlegge, gjennomføre og evaluere kompetansetiltak  
  • faglig fordypning innenfor alle rammeplanens og læreplanens fagområder   

  I den første fasen er det viktig at partnerne blir kjent med hverandres faglige og organisatoriske ståsted, og at utviklingsprosjektet forankres i lokale strategier og plandokumenter. I den andre fasen kan vi bistå i å utvikle en prosjektplan med konkrete mål og tiltak for perioden. I gjennomføringsfasen bidrar vi med faglig innhold, veiledning og støtte til utviklingsprosjektet.  

  Prosjektet bør evalueres i et samarbeid mellom eier og OsloMet.   

  Vi har gode erfaringer fra partnerskap med barnehager, skoler og nettverk av skole, barnehage og PPT. Tema for utviklingsprosjektene kan være:  

  • Bygge et reelt tverrfaglig lag rundt barna/elevene 
  • Inspirerende og inkluderende leke- og læringsmiljø  
  • Styrke skole og barnehage med inkluderende praksis 
  • Arbeid med inkluderende praksis i videregående skoler med utgangspunkt i nettverksarbeid for skolene og PPT 
  • Flerspråklighet  
  • PPTs veilederrolle, strukturering og mandat  
  • Etablere strukturer for forebyggende arbeid  
 • Hva er viktig for å lykkes?

  Partnerskapene lykkes best med kompetanseutviklingen når tiltakene er godt forankret i lokale kompetansebehov, og når alle involverte er koblet på fra start. Derfor må eier informere og inkludere de ansatte i beslutningen om å melde behov for støtte til et utviklingsprosjekt.  Det er eier som står for behovsmeldingen, og kompetanseutviklingen skal være godt forankret også på eiernivå.

 • Hvordan melder du behov?

  Det er statsforvalteren i det enkelte fylke som forvalter tilskuddsordningen, og som tildeler midler etter prioritering i samarbeidsforumet. Barnehage- og skoleeier har ansvar for å melde behov for tilskudd til kompetanseutvikling. Behovet skal meldes i partnerskap med universitet eller høyskole.   

  Ønsker dere å samarbeide med OsloMet? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Kontakt oss i god tid før fristen for behovsmelding til statsforvalteren. Vi vil gjerne opprette kontakt før dere begynner arbeidet med behovsmeldingen.

 • Mer om Kompetanseløftet

Kontaktpersoner

Laster inn ...