Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen

Videreutdanning

Barnehagen skal legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk. I videreutdanningen lærer du å stimulere til nysgjerrighet, utvide forståelse og bidra til undring og eksperimentering.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud til barnehagelærere med søknadsfrist 1. mars.

  Opptakskrav

  Opptakskravet er bachelorgrad innen barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå, jfr. Barnehagelovens bestemmelser §§ 24 og 25. Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre oppgaver og arbeidskrav som tar utgangspunkt i refleksjon, og kunnskapsdeling i profesjonsfellesskap, og utprøving på eget arbeidssted. Det er derfor et krav at studenten er i arbeid tilknyttet barnehagefeltet under hele studiet. Dette dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver. 

  Med tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå menes følgende utdanninger i kombinasjon med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng): 

  • Grunnskolelærer for trinn 1–7 eller tidligere allmennlærerutdanning 
  • Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn) 
  • Spesialpedagog, barnevernspedagog eller kateket 
  • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk eller Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk 

  Veiledet praksisopplæring knyttet til arbeid med barn må inngå som en integrert del av utdanningen. 

  For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, eller tilsvarende kompetanse fra utdanning fra utlandet. 

  Språkkrav og godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).  

  Barnehage- eller lærerutdanning fra utlandet må være godkjent som «Styrer og pedagogisk leder i barnehage» eller «Lærer i grunnopplæring og/eller morsmålslærer» enten av Utdanningsdirektoratet, NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Slik søker du

  Studieplassene på denne videreutdanningen er forbeholdt søkere som blir godkjent for plass gjennom Utdanningsdirektoratets ordning Videreutdanning for barnehagelærere.

  Søknadsprosessen er todelt: 

  1. Søk om deltakelse via Utdanningsdirektoratets søkeportal (udir.no). Søknadsfristen er 1. mars.
  2. Søkere som blir prioritert av Utdanningsdirektoratet for opptak, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering ved OsloMet som foretar det endelige opptaket.
 • Hva lærer du?

  Hva lærer du?

  Videreutdanningen har som mål å styrke det tverrfaglige praktiske og estetiske arbeidet i barnehagen slik at barna får delta i og erfare kunstneriske og kulturelle inntrykk og uttrykk.

  Gjennom innføring og utprøving av ulike praktiske, estetiske og digitale teknikker, bevegelser, verktøy, materialer, auditive ressurser og barnelitteratur, vil du få mulighet til å jobbe deltakende, utforskende og eksperimenterende, og få reflektere over og utvikle egen praksis i barnehagen. 

  Innhold

  • Rammeplananalyse med fokus på kapittel 9
  • Lek, og spill, drama, musikk, litteratur og språk, film, arkitektur og design, materielle og digitale ressurser som grunnlag for kvalitetsutvikling.
  • Bruk av kunst, kultur og estetiske uttrykksformer som bilder og filosofiske samtaler i barnehagen.
  • Barns møter med digitale verktøy og bruken av disse.
  • Inkluderende praksis der barn lærer å ta hensyn til andre, utvikle og vise empati og invitere andre barn inn i et fellesskap.
  • Sosial og kulturell bærekraft.
  • Utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.

  Innpass i mastergrad

  Fullført utdanning kan gjennom søknad innpasses som del av masterprogrammet i barnehagekunnskap eller som del av masterprogrammet Estetiske fag ved OsloMet. Merk at du må være tatt opp som student på masterprogrammet før du kan søke om innpassing.  

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Undervisning og samlinger

  Videreutdanningen er nett- og samlingsbasert med seks undervisningsdager hvert semester. Fire undervisningsdager i løpet av studieåret er digitale.

  Som student skal du jobbe med utviklingsarbeid på egen arbeidsplass og erfaringene vil danne grunnlag for diskusjoner og refleksjon i læringsaktivitetene på studiet.

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike læringsarenaer og digitale plattformer:

  • forelesninger, seminar og workshop på samlinger og på nett
  • dialog og refleksjon knyttet til teori og praksis
  • presentasjon og vurdering verktøy, modeller og redskaper
  • arbeidskrav og utviklingsprosjekt
  • selvstudium
 • Strategien "Kompetanse for framtidens barnehage"

  Videreutdanningen inngår som et av kompetanseutviklingstiltakene i regjeringens «Kompetanse for fremtidens barnehage» - Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2023–2025 (regjeringen.no).

  Strategien har tiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagen og har som mål å bidra til at det blir flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen, og at det blir flere barnehagelærere med utdanning på masternivå. Den har også som mål å sikre at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet. 

  Videreutdanningstilbudene for barnehagelærere skal bidra til at en økende andel barnehagelærere
  utvikler kompetanse på mastergradsnivå, i tråd med prioriterte områder i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Studiet skal styrke barnehagelæreres kompetanse i planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeid.

  Barnehageeier kan motta midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om tilretteleggingsmidler og hvordan disse kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettside (udir.no)

 • Hva koster det?

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...