Rektorutdanningen

Videreutdanning

Vil du bli en bedre skoleleder? Rektorutdanningen er utviklingsorientert og praksisnær, og skal bidra til at du utvikler et godt profesjonsfaglig samarbeid, god pedagogisk praksis og positiv utvikling for elevene. Studiet legger vekt på din rolle som skoleleder i grunn- eller videregående opplæring.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. mars

  Opptakskrav

  Opptakskrav er minst tre års høyere utdanning tilsvarende 180 studiepoeng.
  Søkere som ikke oppfyller kravet om 180 studiepoeng, men som er valgt ut av Utdanningsdirektoratet til å gå på rektorutdanningen ved OsloMet, kan tas opp på bakgrunn av individuell vurdering.

  Opptak søkes via Utdanningsdirektoratet (udir.no).

 • Slik søker du

  Søk om deltakelse via Utdanningsdirektoratets søkeportal (udir.no). Studiet åpner for søknad 1. februar. Søknadsfristen er 1. mars.

  Søkere som tilbys plass på dette studiet, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering fra OsloMet som foretar det endelige opptaket, innen 1. mai.

 • Hva lærer du?

  Rektorutdanningen integrerer kompetanseområdene styring og administrasjon, utvikling og endring, profesjonsfellesskap og samarbeid, lederrollen og elevers læringsmiljø. Innenfor hvert av de fem kompetanseområdene vil det arbeides med mål om å styrke deg som skoleleder på alle tre kompetansedimensjonene: holdningsdimensjonen, kunnskapsdimensjonen og ferdighetsdimensjonen og din kapasitet til å utøve rollen som skoleleder. 

  Hva lærer du innen de ulike kompetanseområdene?

  Kompetanseområdet styring og administrasjon gir deg kunnskap om hvordan skolen styres både gjennom hierarki og nettverksrelasjoner, hvordan det kan skapes institusjonell tillit mellom partene i skolen, og hvordan økt rettsliggjøring får betydning for skoleledelse. Du vil bli trenet i å møte spenninger som oppstår i møte mellom statlig og kommunal styring og hvordan etablere et funksjonelt trepartssamarbeid. 
  Et annet sentralt tema vil være juss. Arbeidet med dette temaet gir deg kunnskap om sentrale juridiske problemstillinger du vil kunne møte i din hverdag som skoleleder.

  Området utvikling og endring gir deg kunnskap om ulike forståelser for hvordan skoleutvikling og endringer skjer gjennom ulike faser i skoleutvikling. Gjennom arbeid med et eget utviklingsprosjekt vil du trene på å identifisere skolens utviklings- og endringsbehov og å kvalitetssikre og forankre disse i skolens praksis gjennom en historisk og empirisk analyse. Arbeidet med pedagogisk analyse vil gi deg ferdigheter i å bruke kartleggingsverktøy som grunnlag for analyse og utvikling av tiltak som til sammen bygger oppunder utviklingsområdet.

  Området profesjonsfellesskap og samarbeid gir deg kunnskap om hva et profesjonelt fellesskap er, hva det betyr innenfor en skolekontekst og hvilke lederutfordringer som kan oppstå i slike fellesskap. Du vil få praktisk trening i konkret design av læringsarenaer, utvikling av team, metoder for gjennomføring og oppfølging av læringssentrerte møter, metoder for å lede diskusjoner i det profesjonelle læringsfellesskapet, metoder for å utvikle pedagogisk analysekapasitet i kollegier, og metoder for observasjon av praksis

  Området lederrollen gir deg kunnskap om hvordan du kan utvikle din rolleforståelse og en lederidentitet. Gjennom gruppecoaching, som er en sentral metode, vil du kunne styrke din mestringsopplevelse, motstandsdyktighet, selvbevissthet og dømmekraft for å kunne respondere på emosjonelle krav og ta etiske beslutninger, og for å analysere kompliserte ledelsessituasjoner i egen skolekontekst. Videre vil du få trening i ulike former for dialogbaserte ferdigheter i forhold til enkeltindivider så vel som grupper.

  I arbeidet med temaet elevers læring vil det rettes fokus mot skolens lærings- og læreplanarbeid og tilsvarende ferdigheter i å lede konkret forbedring og endring på den enkelte skole.  Et annet sentralt tema vil være utvikling av et godt og inkluderende skolemiljø som kan bidra til en positiv læring og utvikling for den enkelte elev. Arbeidet med temaet innbefatter også kunnskap om og bruk av metoder for å avdekke ulike sider ved skolekulturen som kan gi informert kunnskap om utvikling av elevenes skole- og læringsmiljø. 

  Interessert i rektorutdanning?

  Se kort informasjonsfilm her (film.oslomet.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Samlinger og undervisning

  Studiet er samlingsbasert og går over tre semestre, med 7 samlinger av 3 dager i hovedsakelig i Oslo-området. Sommersamlingen i juni tilbringer vi sammen på hotell. Du finner oversikt over samlinger og timeplan på student.oslomet.no

  Samlingsdatoer for 2024-2025

  • 04.-06.09.24
  • 13-15.11.24
  • 05.-07.02.25
  • 02.-04.04.25
  • 04.-06.06.25
  • 03.-05.09.25
  • 05.-07.11.25
  • 09.-10.12.25 Muntlig eksamen

  Arbeidsformer

  Studiet benytter varierte og utforskende arbeidsformer som forelesninger, diskusjoner, arbeid i læringsgrupper, observasjoner og presentasjoner. Undervisningen er i stor grad problembasert, og på samlingene introduseres du for og arbeider med praksisnær forskning, nasjonale styringsdokumenter, autentiske og realistiske caser fra praksisfeltet. I løpet av utdanningsforløpet planlegger og leder du et skoleutviklingsprosjekt i egen skole, der valg av tema gjøres i samråd med overordnet ledelse (rektor/skoleeier) og er innenfor skolens satsingsområde. Det forventes at du medvirker aktivt gjennom hele studieløpet ved å undersøke og drøfte faglige utfordringer i din egen arbeidssituasjon og kommunisere egne behov for kompetanseutvikling.

  Arbeidskrav

  Koblingen mellom utdanningen og egen praksiskontekst sikres ved at du mellom samlingene arbeider med til sammen seks arbeidskrav som innebærer å gjøre praktiske utprøvinger og planarbeid på egen arbeidsplass. Arbeidskravene omfatter utprøving av avgrensede aksjoner knyttet til ulike faser i utviklingsprosjektet. Det praktiske arbeidet ses i lys av relevant teori og forskning, og du utfordres til å reflektere over teori-praksis-dimensjonen. Arbeidskravene er individuelle, men arbeidet med kravene skjer i en prosess med medstudenter i læringsgruppa og prosessveiledere.

  Læringsgrupper, veiledning og gruppecoaching

  Ved studiestart blir du deltager i en læringsgruppe som arbeider sammen både på, og mellom samlingene. Dere trener på ulike ferdigheter, gir hverandre tilbakemelding på arbeid med skoleutviklingsprosjektet og deler erfaringer og faglig kompetanse, slik at mangfold og variasjon i deres fagbakgrunn og erfaringer utnyttes og blir ressurser for gjensidig læring. I arbeidet med skoleutviklingsprosjektet og de obligatoriske arbeidskravene får du faglig veiledning av en prosessveileder. Veiledningen gis både skriftlig og muntlig, individuelt og i gruppe, og den vil være konstruktiv, konkret og kriteriebasert og bygge på de faglige målene i studiet. Som studenter vil dere også oppfordres til å veilede hverandre både i arbeid som foregår på samlingene og mellom samlingene. 

  Gruppecoaching utgjør en sentral del av Rektorutdanningen ved OsloMet. Som student blir du coachet av en gruppecoach og medstudentene i læringsgruppen din. Det betyr at du og dine medstudenter opptrer som medcoacher for hverandre sammen med en erfaren gruppecoach. Du møter gruppecoacher som fortrinnsvis både har en forskningsmessig akademisk bakgrunn og erfaring som skoleleder. Coachingen handler om at du utvikler din rolleforståelse og egen identitet som skoleleder, og at du tilegner deg et bredere handlingsrepertoar i egen rolleutøvelse. 

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  3. semester
 • Om nasjonal rektorutdanning for skoleledere

  Rektorutdanningen er et tilbud til skoleledere i grunnopplæringen og videregående opplæring, og er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb som skoleleder. Studiet er en del av den nasjonale lederopplæringen for skoleledere som Utdanningsdirektoratet tilbyr. 
  Som student på rektorutdanningen ved OsloMet blir du involvert i et fagmiljø med noen av de fremste forskerne på feltet. Fagmiljøet utgjør et team bestående av medlemmer med en variert og sjelden kombinasjon av akademisk bakgrunn og praktisk arbeidserfaringer. De fleste har omfattende erfaring fra utdanningssektoren og er medlemmer av forskergruppen Utdanningsledelse ved OsloMet.

  Les mer om rektorutdanningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

 • Modulbasert videreutdanning for ledere i barnehage og skole

 • Kostnader

  Litteratur.
  Reise- og oppholdskostnader i forbindelse med samlingene.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...