Rektorutdanningen

Videreutdanning

Rektorutdanningen er en forskningsbasert og praksisrettet utdanning for skoleledere som skal bidra til at du utvikler dine lederferdigheter. Studiet er en del av den nasjonale lederopplæringen for skoleledere i grunn- og videregående opplæring som Utdanningsdirektoratet tilbyr.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. mars

  Opptakskrav

  Opptak søkes via Utdanningsdirektoratet.

   

 • Slik søker du

  Søk om deltakelse via Utdanningsdirektoratets søkeportal. Studiet åpner for søknad 1. februar. Søknadsfristen er 1. mars.

  Søkere som tilbys plass på dette studiet, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering fra OsloMet som foretar det endelige opptaket, innen 1. mai.

 • Hva lærer du?

  Rektorutdanningen bygger på det nasjonale rammeverket for skoleledelse og er del av den statlig finansierte, nasjonale rektorutdanningen. Rektorutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus gir en forskningsbasert innføring i skoleledelse med vekt på praksiser som er positivt relatert til elevenes læringsmiljø, elevenes læring og lærerkollegiets profesjonsutvikling.

  Vi vektlegger også samspillet mellom skoleeier og rektor. Studiet vektlegger faglig dybdeinnsikt og praktisk trening i å mestre rektorrollen i dagens og fremtidens skole. Ferdighetstrening står sentralt i studiet, og du får trening i å anvende konkrete verktøy til å mestre skolelederrollen i forskjellige skoletyper. Etter gjennomført opplæring skal studentene kunne anvende kunnskapen og egne erfaringer som grunnlag for å forbedre elevenes læringsresultater.

  Den nasjonale rektorutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus tilbys i samarbeid med Høgskolen i InnlandetStiftelsen IMTEC og Karlstads universitet. OsloMet er kontraktspartner til Utdanningsdirektoratet og akkrediteringsinstitusjon.

  Utdanningen gir innføring i de viktigste temaene for skoleledere:

  • Lov, avtaleverk og læreplanverk.
  • Rektors styringsrett og handlingsrom.
  • Skolen som organisasjon og profesjonelt lærende fellesskap.
  • Elevenes læringsprosesser knyttet til profesjonelle standarder.
  • Ledelse av skolebasert kompetanseutvikling.
  • Endrings- og implementeringsledelse.
  • Personlig utvikling i lederrollen.

  Se programplanen for mer informasjon, eller ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

  Utdypende informasjon om studiet finner du på  Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

  Studieside for Rektorutdanningen

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet går over tre semestre, og består av 7 samlinger av 2 -3 dager i Oslo og på Hamar. En av samlingene er en sommersamling med utenlandsopphold som går over flere dager.

  Aktivitetene på samlingene består av forelesninger, arbeid i læringsgrupper og rene ferdighetsutviklende veiledninger individuelt og i gruppekonstellasjoner. Gruppecoaching utgjør en sentral del av utdanningen. Coachingen har til hensikt å bidra til å tydeliggjøre egen lederrolle og lederidentitet, utvikle trygghet i lederrollen og lede fram til et bredere handlingsrepertoar. 

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  1. semester
 • Kostnader

  Litteratur.
  Reise- og oppholdskostnader i forbindelse med samlingene.

 • Om rektorutdanningen

  Rektorutdanningen er et tilbud til skoleledere i grunnopplæringen og videregående opplæring, og er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb som skoleleder. Skoleledere som har gjennomført rektorutdanning eller tilsvarende lederutdanning, kan søke modulbasert videreutdanning.


  Les mer om rektorutdanningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.