Norwegian version
Sigmund Ongstad

Sigmund Ongstad

Fields of study

Academic disciplines

Applied linguistics   Subject didactics   Nordic languages

Subject areas

Theory of Science   Classroom research   Theories of communication   Mathematics education   Mother tongue didactics   Theory of knowledge   Disciplinary didaktik   Applied linguistics   Semiotics   Curriculum studies   Research methods in education   Text theory   Biosemiotics

Countries

Denmark   Norway

Collaborations

AILA: http://www.aila.info/commissions/index.htm International Mother Tongue Education Network http://www.lu.hio.no/imen

Scientific publications

Ongstad, Sigmund (2022). Simple Utterances but Complex Understanding? Meta-studying the Fuzzy Mismatch between Animal Semantic Capacities in Varied Contexts. Biosemiotics .

Ongstad, Sigmund (2021). Genre Constituents in “Reflections on Genre as Social Action”? A Search in Light of Four 1980s Key Texts. Discourse and Writing/Rédactologie (DW/R) .

Ongstad, Sigmund (2021). Education as language and communication (L & C). A blindness in didactics and curriculum theory. Krogh, Ellen; Qvortrup, Ane; Graf, Stefan Ting (Ed.). Didaktik and Curriculum in Ongoing Dialogue. Kapittel. p. 234-253. Routledge.
https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10....

Ongstad, Sigmund (2021). Can Animals Refer? Meta-Positioning Studies of Animal Semantics. Biosemiotics . Vol. 14.

Ongstad, Sigmund (2020). Curricular L1 Disciplinarities: Between Norwegianness and Internationality. Green, Bill; Erixon, Per Olof (Ed.). Rethinking L1 Education in a Global Era. Kapittel. p. 83-112.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-55997-7

Ongstad, Sigmund (2019). A Conceptual Framework for Studying Evolutionary Origins of Life-Genres. Biosemiotics .
https://doi.org/10.1007/s12304-019-09358-8

Ongstad, Sigmund (2018). Fagdidaktisk forskning i Norden. Christensen, Torben; Elf, Nikolaj; Hobel, Peter; Qvortrup, Ane; Troelsen, Solveig (Ed.). Didaktik i udvikling. Kapittel. p. 44-58. Klim.

Ongstad, Sigmund (2015). Competing disciplinarities in curricular L1. A Norwegian case. L1-Educational Studies in Language and Literature . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/10642/3033

Ongstad, Sigmund (2014). The Blindness of Focusing. Pragmatic theories of communication and the challenge of validation. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/10642/2247

Ongstad, Sigmund (2014). Fem bidrag innen sammenlignende fagdidaktikk. Forsøk på å se noen begrepsmessige sammenhenger. Cursiv [publisher: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK] .

Ongstad, Sigmund (2014). Disciplinarity and/as Communication. Discursive and semiotic perspectives on education. ISBN: 9788293208624. 244 p.

Ongstad, Sigmund (2014). Kommunikasjon og/som kunnskapsutvikling. Språklige og semiotiske perspektiver på utdanning. ISBN: 9788293208617. 334 p.

Ongstad, Sigmund (2014). Driften i literacy-begrepet - en utfordring for lærerutdanningers fagdidaktikk?. Kleve, Bodil; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (Ed.). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. Kapittel. p. 197-224. Novus Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/2236

Ongstad, Sigmund (2014). Om faglighet og språklighet i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) i lys av generell læreplan for grunnutdanning (1-13). Kleve, Bodil; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (Ed.). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. Kapittel. p. 174-196. Novus Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/2235

Ongstad, Sigmund (2013). Relasjonen estetikk – epistemologi – etikk og fagdidaktikk. Et semiotisk-kommunikativt perspektiv på estetikk og utdanning. 27 p. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10642/1818

Ongstad, Sigmund (2013). Dynamisk kontekst og pragmatisk validitet. Metodologiske utfordringer for tekstvitenskapelig forskning. Skjelbred, Dagrun; Veum, Aslaug (Ed.). Literacy i læringskontekster. Kapittel. p. 26-40. Cappelen Damm Akademisk.

Ongstad, Sigmund (2013). Kommunikasjonsformer og utviklingsarbeid. Om tegn, ytringer og sjangrer i kunnskapsutvikling. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Ed.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. Kapittel. p. 399-415. ABM-media AS.

Ongstad, Sigmund (2012). Koncepcja swiata zycia a edukacja w ponowoczesnosci. Murphy, Mark; Fleming, Ted (Ed.). Habermas, teoria krytyczna i edukacja. Artikkel. p. 59-77.

Ongstad, Sigmund (2012). Rolle, stemme og posisjonering mellom gyldighet og relevans. Matre, Synnøve; Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard; Solheim, Randi (Ed.). Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. kapittel. p. 33-47. Universitetsforlaget.

Ongstad, Sigmund (2012). Fra kunnskap, via kontekst, kjerne og komparasjon til kommunikasjon. En fagdidaktisk utviklingslinje?. Nordidactica .
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=di...

Ongstad, Sigmund (2012). Før en sammenligner: Metaforer som amorf, sentripetal og sentrifugal for dynamikk i fag og fagdidaktisk forskning. Ongstad, Sigmund (Ed.). Nordisk morsmålsdidaktikk. Forskning, felt og fag. Kapittel. p. 311-329. Novus Forlag.

Ongstad, Sigmund (2012). Morsmålsdidaktikk som fag og forskningsfelt i overnasjonalt perspektiv. Ongstad, Sigmund (Ed.). Nordisk morsmålsdidaktikk. Forskning, felt og fag. Kapittel. p. 21-46. Novus Forlag.

Ongstad, Sigmund (2012). Grunnlag for omforent nordisk morsmålsdidaktisk forskning?. Ongstad, Sigmund (Ed.). Nordisk morsmålsdidaktikk. Forskning, felt og fag. Kapittel. p. 9-19. Novus Forlag.

Ongstad, Sigmund (2012). Komparativ fagdidaktikk? Eksempler, hypoteser og forutsetninger. Cursiv [publisher: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK] .
http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Cursiv/Cursiv9.pdf

Ongstad, Sigmund (2012). Trender i internasjonal morsmålsdidaktisk forskning?. Norsk pedagogisk tidsskrift .
http://www.idunn.no/file/ci/54598189/npt_2012_03_p...

Ongstad, Sigmund (2012). Nordisk morsmålsdidaktikk. Forskning, felt og fag. ISBN: 978-82-7099-698-8. 332 p. Novus Forlag.

Ongstad, Sigmund (2010). Differensiering og tilpasset opplæring i et livsverdensperspektiv. Berg, Grete Dalhaug; Nes, Kari (Ed.). Tilpasset opplæring : støtte til læring. Kapittel. p. 77-92. Oplandske Bokforlag.

Ongstad, Sigmund (2010). Synchronic-diachronic Perspectives on Genre Systemness: Exemplifying Genrification of curricular Goals. Kvam, Sigmund; Knutsen, Karen Patrick; Langemeyer, Peter (Ed.). Textsorten und kulturelle Kompetenz : interdisziplinäre Beiträge zur Textwissenschaft. kapittel. p. 35-50. Waxmann Verlag.

Ongstad, Sigmund (2010). The concept of lifeworld and education in post-modernity : a critical appraisal of Habermas' theory of communicative action. Murphy, Mark; Fleming, Ted (Ed.). Habermas, critical theory and education. kapittel 4. p. 47-62. Routledge.

Ongstad, Sigmund (2009). Kan skriverutvikling planlegges?. Haugaløkken, Ove Kr.; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis; Otnes, Hildegunn (Ed.). Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Kapittel. p. 74-83. Universitetsforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete