English version
Sigmund Ongstad

Sigmund Ongstad

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap   Fagdidaktikk   Nordiske språk

Emner

Vitenskapsteori   Klasseromsforskning   Kommunikasjonsteori   Matematikkdidaktikk   Norskdidaktikk   Kunnskapsteori   Fagdidaktikk   Anvendt språkvitenskap   Semiotikk   Allmenn didaktikk   Forskningsmetoder i fagdidaktikk   Tekstteori   Biosemiotikk

Land

Danmark   Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Ongstad, Sigmund (2022). Simple Utterances but Complex Understanding? Meta-studying the Fuzzy Mismatch between Animal Semantic Capacities in Varied Contexts. Biosemiotics .

Ongstad, Sigmund (2021). Genre Constituents in “Reflections on Genre as Social Action”? A Search in Light of Four 1980s Key Texts. Discourse and Writing/Rédactologie (DW/R) .

Ongstad, Sigmund (2021). Education as language and communication (L & C). A blindness in didactics and curriculum theory. Krogh, Ellen; Qvortrup, Ane; Graf, Stefan Ting (Red.). Didaktik and Curriculum in Ongoing Dialogue. Kapittel. s. 234-253. Routledge.
https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10....

Ongstad, Sigmund (2021). Can Animals Refer? Meta-Positioning Studies of Animal Semantics. Biosemiotics . Vol. 14.

Ongstad, Sigmund (2020). Curricular L1 Disciplinarities: Between Norwegianness and Internationality. Green, Bill; Erixon, Per Olof (Red.). Rethinking L1 Education in a Global Era. Kapittel. s. 83-112.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-55997-7

Ongstad, Sigmund (2019). A Conceptual Framework for Studying Evolutionary Origins of Life-Genres. Biosemiotics .
https://doi.org/10.1007/s12304-019-09358-8

Ongstad, Sigmund (2018). Fagdidaktisk forskning i Norden. Christensen, Torben; Elf, Nikolaj; Hobel, Peter; Qvortrup, Ane; Troelsen, Solveig (Red.). Didaktik i udvikling. Kapittel. s. 44-58. Klim.

Ongstad, Sigmund (2015). Competing disciplinarities in curricular L1. A Norwegian case. L1-Educational Studies in Language and Literature . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/10642/3033

Ongstad, Sigmund (2014). The Blindness of Focusing. Pragmatic theories of communication and the challenge of validation. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/10642/2247

Ongstad, Sigmund (2014). Fem bidrag innen sammenlignende fagdidaktikk. Forsøk på å se noen begrepsmessige sammenhenger. Cursiv [publisher: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK] .

Ongstad, Sigmund (2014). Disciplinarity and/as Communication. Discursive and semiotic perspectives on education. ISBN: 9788293208624. 244 s.

Ongstad, Sigmund (2014). Kommunikasjon og/som kunnskapsutvikling. Språklige og semiotiske perspektiver på utdanning. ISBN: 9788293208617. 334 s.

Ongstad, Sigmund (2014). Driften i literacy-begrepet - en utfordring for lærerutdanningers fagdidaktikk?. Kleve, Bodil; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (Red.). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. Kapittel. s. 197-224. Novus Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/2236

Ongstad, Sigmund (2014). Om faglighet og språklighet i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) i lys av generell læreplan for grunnutdanning (1-13). Kleve, Bodil; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (Red.). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. Kapittel. s. 174-196. Novus Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/2235

Ongstad, Sigmund (2013). Relasjonen estetikk – epistemologi – etikk og fagdidaktikk. Et semiotisk-kommunikativt perspektiv på estetikk og utdanning. 27 s. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10642/1818

Ongstad, Sigmund (2013). Dynamisk kontekst og pragmatisk validitet. Metodologiske utfordringer for tekstvitenskapelig forskning. Skjelbred, Dagrun; Veum, Aslaug (Red.). Literacy i læringskontekster. Kapittel. s. 26-40. Cappelen Damm Akademisk.

Ongstad, Sigmund (2013). Kommunikasjonsformer og utviklingsarbeid. Om tegn, ytringer og sjangrer i kunnskapsutvikling. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Red.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. Kapittel. s. 399-415. ABM-media AS.

Ongstad, Sigmund (2012). Koncepcja swiata zycia a edukacja w ponowoczesnosci. Murphy, Mark; Fleming, Ted (Red.). Habermas, teoria krytyczna i edukacja. Artikkel. s. 59-77.

Ongstad, Sigmund (2012). Rolle, stemme og posisjonering mellom gyldighet og relevans. Matre, Synnøve; Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard; Solheim, Randi (Red.). Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. kapittel. s. 33-47. Universitetsforlaget.

Ongstad, Sigmund (2012). Fra kunnskap, via kontekst, kjerne og komparasjon til kommunikasjon. En fagdidaktisk utviklingslinje?. Nordidactica .
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=di...

Ongstad, Sigmund (2012). Før en sammenligner: Metaforer som amorf, sentripetal og sentrifugal for dynamikk i fag og fagdidaktisk forskning. Ongstad, Sigmund (Red.). Nordisk morsmålsdidaktikk. Forskning, felt og fag. Kapittel. s. 311-329. Novus Forlag.

Ongstad, Sigmund (2012). Morsmålsdidaktikk som fag og forskningsfelt i overnasjonalt perspektiv. Ongstad, Sigmund (Red.). Nordisk morsmålsdidaktikk. Forskning, felt og fag. Kapittel. s. 21-46. Novus Forlag.

Ongstad, Sigmund (2012). Grunnlag for omforent nordisk morsmålsdidaktisk forskning?. Ongstad, Sigmund (Red.). Nordisk morsmålsdidaktikk. Forskning, felt og fag. Kapittel. s. 9-19. Novus Forlag.

Ongstad, Sigmund (2012). Komparativ fagdidaktikk? Eksempler, hypoteser og forutsetninger. Cursiv [publisher: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK] .
http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Cursiv/Cursiv9.pdf

Ongstad, Sigmund (2012). Trender i internasjonal morsmålsdidaktisk forskning?. Norsk pedagogisk tidsskrift .
http://www.idunn.no/file/ci/54598189/npt_2012_03_p...

Ongstad, Sigmund (2012). Nordisk morsmålsdidaktikk. Forskning, felt og fag. ISBN: 978-82-7099-698-8. 332 s. Novus Forlag.

Ongstad, Sigmund (2010). Differensiering og tilpasset opplæring i et livsverdensperspektiv. Berg, Grete Dalhaug; Nes, Kari (Red.). Tilpasset opplæring : støtte til læring. Kapittel. s. 77-92. Oplandske Bokforlag.

Ongstad, Sigmund (2010). Synchronic-diachronic Perspectives on Genre Systemness: Exemplifying Genrification of curricular Goals. Kvam, Sigmund; Knutsen, Karen Patrick; Langemeyer, Peter (Red.). Textsorten und kulturelle Kompetenz : interdisziplinäre Beiträge zur Textwissenschaft. kapittel. s. 35-50. Waxmann Verlag.

Ongstad, Sigmund (2010). The concept of lifeworld and education in post-modernity : a critical appraisal of Habermas' theory of communicative action. Murphy, Mark; Fleming, Ted (Red.). Habermas, critical theory and education. kapittel 4. s. 47-62. Routledge.

Ongstad, Sigmund (2009). Kan skriverutvikling planlegges?. Haugaløkken, Ove Kr.; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis; Otnes, Hildegunn (Red.). Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Kapittel. s. 74-83. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig