Anbefaler å styrke innsatsen for barn og unge på Romsås

Bein på rekke og rad

Gjennom Groruddalssatsingen har Oslo kommune vedtatt områdeløft for utsatte områder i byen. I den forbindelse har forskere sett nærmere på områdene Romsås og Grorud for å komme med anbefalinger til hvilke tiltak som bør settes inn. Før sommerferien ble resultatene lagt frem på ungdomsklubben Raven på Romsås.

– Det vi ser er at gapet mellom de rikeste og de fattigste har økt på Romsås, og det flytter flere fra enn til delbydelen. Det sier prosjektleder Marit Ekne Ruud ved OsloMet. Hun er seniorforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR og har ledet analysen av områdene.

Portrett Marit Ekne Ruud

Noen av hovedfunnene

Gapet mellom de rike og fattige har økt og det flytter flere fra enn til Romsås

Flere med etnisk norsk bakgrunn flytter bort

Antall familier som bor trangt har økt

Høy andel barnevernsaker - hver fjerde familie

Barn føler seg utrygge ute i nærmiljøet, og har for lite trygg voksenkontakt utenfor hjemmet

Antall barn i skolealder går ned på Romsås, skolen er preget av mye uro

En stor andel oppnådde ikke kravene til videregående skole, 44 prosent har ikke fullført videregående etter fem år

Unge menn opplever utenforskap, unge jenter sliter med angst og innvandrerkvinner føler seg isolerte

Andelen sysselsatte menn har gått kraftig ned siden 2007, og Romsås er en av delbydelene med færrest kvinner i arbeid

De fleste er i jobb

Arbeidet er gjennomført av NIBR i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Ruud mener at det også er viktig å fastslå at til tross for de levekårsutfordringene de har avdekket, så er de fleste som bor i området i jobb, de fleste eier sin egen bolig, de fleste har en utdannelse og er økonomisk uavhengige.

– Vi vet også at både ungdom og voksne på Romsås og Grorud trives der de bor, at de unge trives på skolen og mange er med i fritidsaktiviteter, fortsetter hun.

– Denne studien har i særlig grad kretset rundt barn, ungdom og unge voksne. Det er forsterket innsats for unge, deres nærmiljø, hverdagsliv og livskvalitet som er det sentrale for å bedre situasjonen og for å forebygge en problematisk livssituasjon senere.

Likevel har forskerne i sin rapport avdekket en rekke utfordringer i området som kommunen bør se nærmere på.

Norske flytter ut

Rapporten viser blant annet at flere med etnisk norsk bakgrunn som flytter ut, og det blir større andel eldre i området. Mer enn en fjerdedel husholdninger får over halvparten av inntekten fra offentlige overføringer. Antall barn i skolealder går ned på Romsås, og 44 prosent har ikke har fullført videregående etter fem år. Romsås har også den nest høyeste andel dropouts blant Oslos 92 delbydeler.

Andelen sysselsatte menn har gått kraftig ned siden 2007, kun få andre delbydeler ser det samme, og Romsås utmerker seg med å være en av delbydelene med færrest kvinner i arbeid.

Forskerne har også har også avdekket økt grad av utrygghet som følge av narkotikaomsetning. I delbydel Grorud er det også en relativt en høy andel utleieboliger og høy prosent som flytter inn og ut; noen som gir gjennomtrekk og mindre stabilitet i området.

Anbefaler å bruke større søsken

Forskerne anbefaler en rekke tiltak for å bedre miljøet i delbydelene, blant annet økt tilstedeværelse fra politiet og bedre samarbeid med blant annet Barnevernet og Boligbygg som forvalter de kommunale boligene. De anbefaler også en styrket innsats på sammenhengen mellom folkehelse og integrering og peker på behovet for å bedre trygge sårbare barn og familier.

Forskerne understreker samtidig at strategiene kommunen legger for området også bør styrke de kvalitetene i nabolagene og nærmiljøene som allerede utmerker seg positivt. Særlig idrettsarena, uteområder i boligmiljøene, fritidsklubben, frivilligsentralen og skolene.

– Disse vil kunne utgjøre en sosial-geografisk ressurs og en tro på at det nytter. Dette kan ha en god ‘smitteeffekt’ på andre, sier Ekne Ruud.

– Et av forslagene våre er å er å etablere et nærmiljøhus eller et grendehus med aktiviteter, kurstilbud og møteplasser der flere voksne er tilgjengelige for barn og ungdom, fortsetter hun.

Styrke fritidsarenaer og foreninger

Forskerne anbefaler også å styrke fritidsarenaer og foreninger. Særlig anbefales det at bemanningen i den velfungerende fritidsklubben styrkes for å gi barn og unge flere voksenpersoner å forholde seg til – samt å bruke eldre søsken til barn i området som positive rollemodeller, etter en vellykket modell fra Paris.

Hva er et områdeløft?

Områdeløft som fenomen ble for første gang anvendt i fire delbydeler i Groruddalen som en del av den mer omfattende Groruddalssatsingen som startet i 2007, og ble etter hvert tatt i bruk i andre områder både i Oslo og andre byer.

Områdeløft er et offentlig finansiert utviklingsprogram for å gjennomføre helhetlige innsatser i levekårsutsatte områder, og har som oftest en varighet på tre–fem år.

En rekke utfordringer

Arbeidet er gjennomført av NIBR i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Ruud mener at det også er viktig å fastslå at til tross for de levekårsutfordringene de har avdekket, så er de fleste som bor i området i jobb, de fleste eier sin egen bolig, de fleste har en utdannelse og er økonomisk uavhengige.

– Vi vet også at både ungdom og voksne på Romsås og Grorud trives der de bor, at de unge trives på skolen og mange er med i fritidsaktiviteter, fortsetter hun.

– Denne studien har i særlig grad kretset rundt barn, ungdom og unge voksne. Det er forsterket innsats for unge, deres nærmiljø, hverdagsliv og livskvalitet som er det sentrale for å bedre situasjonen og for å forebygge en problematisk livssituasjon senere.

Likevel har forskerne i sin rapport avdekket en rekke utfordringer i området som kommunen bør se nærmere på.

Referanse

Ruud, Andersen, Brattbakk, Breistrand, Nygaard og Vestby (2018): Utfordringer og mulighetsrom - Oppstartsanalyse for områdeløft på Romsås og Grorud, NIBR-rapport 2018:4

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på Hioa.no/vitenogpraksis 14.08.2018

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 14.09.18
Sist oppdatert: 05.06.20
Tekst: Jan-Tore Berghei
Foto: Timothy Choy, Unsplash
Dataskjerm med data
Ansvaret for personvern hviler på de svakeste

Det er vi forbrukere som må ta det største ansvaret for å passe på at persondata ikke blir misbrukt.

Fysioterapibehandling, pasient og fysioterapeut
Denne behandlingen ga mindre smerter og bedre mental helse

Pasienter fikk et bedre liv med psykomotorisk fysioterapi.

Hender som ordner med blomsteroppsats i en glasskål
Flyktningkvinner kommer raskere i jobb i Norden

Introduksjonsprogrammene bidrar til at flyktningkvinner kommer raskere i jobb i Norge og Sverige enn i andre europeiske land.

Kvinne på ein sofa med eit krus ho held i begge hendene
Kvinner og menn har ikkje ulike haldningar til sjukefråvær

Forsking viser ingen kjønnsforskjell i haldningar og normer for sjukefråvær.

Stekt laks på en tallerken med nudler og salat og en gaffel.
Nesten bare godt voksne spiser fisk

Dagens produkter passer ikke inn i de unges spisevaner, viser studie.

To batterier i emballasje som noen holder på å løfte ut av en eske
Nordmenn er dårlig forberedt på strømbrudd

Vi mangler rutiner for hva vi skal gjøre hvis strømmen går.