Nordmenn er dårleg førebudd på straumbrot

To batteri i emballasje som nokon held på å løfta ut av ei eske.

Har du vedomn eller stormkjøkken som verkar? Veit du kvar du finn fyrstikker, lommelykt og batteri dersom straumen går og det blir mørkt i huset? Hugsar du telefonnummeret til dine næraste dersom internett er nede og mobilen er tom for straum? Altfor mange av oss må svara nei på desse spørsmåla.

– Me er utan rutinar for det. Særleg i byane. Straumbrot skjer sjeldan og me reknar med at styresmaktene ordnar opp, seier Ardis Storm-Mathisen, som er forskar ved Forbruksforskingsinstituttet SIFO, OsloMet og prosjektleiar for Homerisk-studien.
No har Homerisk-prosjektet munna ut i ei utstilling på Teknisk museum i Oslo.

Erfaringar frå dei som har erfart brot

I prosjektet har forskarane samla erfaringar frå hushald som har opplevd lengre bortfall av elektrisk straum og IKT. I Noreg snakka dei med folk som opplevde brannen i Lærdal i 2014 eller stormen Dagmar på Nord-Vestlandet i 2011.

Blant utfordringane folk opplevde var at mørket og kulda gjorde livet vanskeleg, mat vart øydelagd fordi kjøleskap og frysar slutta å verka, TV, mobil, elektriske lås og betalingsterminalar slutta å verka og bilane gjekk tom for bensin. I tillegg opplevde mange uvisse fordi det var vanskeleg å få og gi informasjon og koordinera aktivitetar.

– Når me bruker ting som forenklar kvardagen vår, som straum og mobiltelefon, gløymer me korleis me greidde oss utan, som å ha notatbok med kodar og telefonnummer, kontantar i lommeboka og rutinar for kontakt, seier Storm-Mathisen.

Om prosjektet

Forskingsprosjektet Homerisk har undersøkt og samanlikna korleis hushald og styresmakter i Noreg, Sverige og Island tek omsyn til situasjonar der straum og IKT fell ut.

Prosjektet blir leidd av Forbruksforskingsinstituttet SIFO ved OsloMet, med Norsk Teknisk Museum, Mittuniversitetet i Sverige og Universitetet på Island som partnarar.

Prosjektet er finansiert gjennom Noregs forskingsråd Samrisk II.

By og land

Ei spørjeundersøking i Homerisk-prosjektet viser at ni av ti nordmenn ikkje trur det er sannsynleg at dei vil bli ramma av eit langvarig straum- og IKT-brot dei næraste 5-10 åra. Heile fire av ti trur dei blir alvorleg ramma dersom det skulle skje.

Særleg alvorleg er det viss dei største byane blir ramma av straum- og IKT-brot, til dømes som følgje av terror eller naturkatastrofar. Bybuarane oppgir at katastrofar vil ramma dei hardt.

Erfaringar frå Lærdal og Nord-Vestlandet viser at lokalsamfunna har mykje «taus» eller uformell kunnskap som er viktige i ein krisesituasjon. Det kan til dømes vera kunnskap om lokalt terreng eller der mobilsendarar er plassert i nærmiljøet, eller kvar dei skal gå for å få informasjon.

Forventningane til styresmaktene

I Sverige fekk alle husstandar nyleg ein beredskapsbrosjyre i posten, som fortel korleis dei skal førebu seg på eventuelle kriser. Svenske styresmakter har tydelege forventningar til befolkninga i krisesituasjonar. På Island forventar styresmaktene at kvart hushald har ein beredskapsplan.

I Noreg satsar styresmaktene på nettbasert informasjon, og har beskjedne forventningar til innbyggjarane. Dei forventar at du skal klara deg i tre dagar utan straum og få informasjon digitalt.

– Beredskapsråda frå styresmaktene synest i stor grad å ta for gitt befolkninga har tilgang på mobilnett og i det minste DAB-radio under kriser, seier Storm-Mathisen.

Ressursar i heimen

Felles for alle tre landa er at hushald blir gitt ei lita rolle i beredskapsplanane til styresmaktene. Homerisk-studien viser at her ligg store, uutnytta ressursar.

– Folk veit lite om planane til styresmaktene, men mange har og kan mykje, problemet er at det manglar rutinar for å henta desse ressursane fram ved behov. Mange etablerer rutinar etter å ha erfart straumbrot, men spørsmålet er om ikkje både hushald og styresmakter òg har noko å læra av «prepparane», seier Storm-Mathisen.

Dei fleste nordmenn har nemleg både kunnskap og sosiale og materielle ressursar til å klara seg bra i ei krise. Dei fleste har varme klede, stearinlys, verktøy, internett, lommelykt, fyrstikker og smarttelefon i bustaden. Mange har òg ekstra brensel, enkel mobil, tørrmat og hermetikk, kontantar, ikkje-elektriske lyskjelder, radio, førstehjelpsutstyr og reservebatteri. Camping- og friluftsliv er viktig for mange nordmenn, og utstyr og kunnskap herfrå kjem godt med i ein krisesituasjon.

Storm-Mathisen meiner at prosjektet viser at beredskapsstyresmaktene kan engasjera hushald og lokalsamfunn meir i beredskapsplanlegging, mellom anna gjennom digitale verktøy, men at det òg er behov for å etablera lokale rutinar for korleis kommunikasjon til befolkninga skal skje dersom den digitale infrastrukturen ikkje fungerer.

Referanse

Ardis Storm-Mathisen: Beredskap for IKT og elektrisitetsbrudd i nordiske hushold. SIFO prosjektnotat nr. 10-2016

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 24.08.2018
Sist oppdatert: 10.07.2023
Tekst: Kjersti Lassen
Foto: Nina Heidenstrøm / SIFO

Relatert forsking

Ung mann bak skrivebord med bærbar PC, i et rom med store vinduer
Ønsker å gjøre teori og analyse mer tilgjengelig

Forskere bak ny bok om teori og analyse håper de kan hjelpe studenter.

Fire personar som står på ei scene og som har på seg gammaldagse kostyme.
Ver obs på desse formene for mobbing

Forsking frå OsloMet viser korleis mobbing kan oppstå i grupper.

Notater om matlaging i perm og en penn som ligger oppå et av arkene.
Unge kvinner får i seg for lite jod

Hver tredje unge kvinne har kritisk lave jodnivåer.

Ung kvinne smiler mens hun ser på klær.
Unge mest skeptisk til gjenbruk

En ny undersøkelse viser at flere unge folk ikke liker å bruke andres gamle ting.

Folk som sit og et ved fleire langbord i ein restaurant med vindauge ut mot ei bygate.
Svenskane er ute til lunsj, medan nordmenn sver til matpakken

Matvanane i Noreg har endra seg overraskande lite dei siste 15 åra.

Portrett Kristian Heggebø i skinnjakke utendørs
Solidaritet i Europa: – Det er et nokså dystert bilde som tegner seg

– Det er åpenbart at det brede lag i veldig mange europeiske land er bekymret for innvandring, sier NOVA-forsker Kristian Heggebø.