English version

Barn med fluktbakgrunn – tiltak for inkludering og tilhørighet (Barnfluk)

NOVA skal undersøke hvilke erfaringer barn og unge som kommer som flyktninger sammen med familien, har med bosettings- og integreringsprosessen, og hvordan kommunene jobber med denne gruppa.

Barn og unge utgjør en stor andel av flyktningene som kommer til Norge, og de fleste av disse kommer hit sammen med en eller begge foreldre.

Vi vet lite om erfaringene disse barn og unge har med bosettings- og integreringsprosessen, og om hvordan kommunene jobber med dem.

I prosjektet skal vi gjennomføre intervjuer med barn og unge bosatt med sine familier de siste fem årene, og med kommuneansatte og andre aktører som jobber med bosetting og integrering. Ved hjelp av en spørreundersøkelse og intervjuer vil vi kartlegge kommunenes tiltak overfor denne gruppa.

Dataene vil sammenstilles og utgjøre grunnlaget for en samlet analyse og utarbeidelse av anbefalinger for det videre arbeidet. Prosjektet tar ikke for seg noen bestemt nasjonalitet blant flyktninger mottatt de siste årene, men vil inkludere en egen tilleggsdel som fokuserer på barn og unge som har flyktet fra Ukraina med sine familier.

Kunnskapen fra prosjektet vil gi grunnlag for en best mulig tilpasning av kommunenes arbeid til de behovene som barn og unge med fluktbakgrunn har, slik at det kan legges til rette for at de skal ha en god tilhørighet til sine lokalsamfunn.

Aktuelt fra prosjektet

Rygg og bakhode av mor og datter ankommer flyplass med bagasje.
Mange barn og unge på flukt opplever å bli tatt godt imot i Norge

Samtidig savner mange mer informasjon og medvirkning, ifølge en ny studie.