English version
Tina Mathisen

Tina Mathisen

Kort om

Tina Mathisen er forsker II ved NOVA, seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern. Hun leder prosjektet Barn med fluktbakgrunn – tiltak for inkludering og tilhørighet (Barnfluk) som NOVA gjennomfører på oppdrag fra IMDi.

Mathisen har en doktorgrad fra Kulturgeografiska institutionen ved Uppsala universitet (2020), og mastergrad i sosiologi fra universitetet i Oslo. Doktorgradsarbeidet omhandlet ungdom med fluktbakgrunn, bosatte i rurale områder i Norge, deres stedstilknytningsprosess og multiple tilhørigheter. Ved hjelp av deltagersentrerte metoder slik som dybdeintervju, deltagende observasjon, aktivitetsdagbøker og fotografi undersøker avhandlingen hvordan unge med fluktbakgrunn aktivt gjør og forhandler om tilhørighet i ulike kontekster. Arbeidet løfter fram hvordan sted, rom og tid spiller en rolle for hvordan tilhørighet gjøres, samt hvordan grenser for nasjonal tilhørighet (re)produseres i hverdagen.

Mathisen interesserer seg for forskning om migrasjon, barn og ungdom, tilhørighet, translokalitet, postkolonial teori, rasisme, interseksjonalitet og kvalitativ metode. 

 

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Stenbacka, Susanne; Mathisen, Tina (2023). ‘A spanner in the works’: exploring the relationship between provision of welfare and integration in rural areas. Laine, Jussi P; Rauhut, Daniel; Gruber, Marika (Red.). Assessing the Social Impact of Immigration in Europe: Renegotiating Remoteness . s. 201-217. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781803927

Mathisen, Tina ; Cele, Sofia (2020). "Doing belonging": young former refugees and their active engagement with Norwegian local communities. Fennia. Vol. 198.
https://doi.org/10.11143/fennia.83695

Mathisen, Tina (2020). «Vi er med hverandre fordi vi er utlendinger»: Om (re)produksjonen av kategoriene «utlending» og «norsk» i skolen. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU).
https://doi.org/10.18261/issn.2535-8162-2020-02-03

Mathisen, Tina ; Stenbacka, Susanne (2015). Unge migranter skaper steder: Translokale og lokale praksiser i rurale områder i Norge og Sverige. Aure, Marit; Berg, Nina Gunnerud; Cruickshank, Jørn; Dale, Britt Engan (Red.). Med sans for sted. Nyere teorier. s. 213-229. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig