Ungdom i kommunale boliger

I dette prosjektet har vi som mål å bedre kunnskapsgrunnlaget om hvordan barn og unge opplever å bo i en kommunal bolig, og om hvilke faktorer som er avgjørende for å skape tilfredsstillende boforhold.

I prosjektet Ungdom i kommunale boliger (navn endret fra opprinnelig Barn som bor trangt i kommunale boliger) skal vi særlig forsøke å skaffe kunnskap som kan bidra til å finne måter barn og ungdom som har vært særlig rammet av nedstenging og langvarig pandemi får muligheter til å påvirke sin situasjon.

Prosjektet vil dessuten styrke kunnskapsgrunnlaget om hvordan barn og unge opplever å bo i en kommunal bolig og hvilke faktorer som er avgjørende for å skape gode bo- og bomiljøforhold.  

Ungdommer i prosjektgruppen

10 ungdommer i alderen 15-18 år fra ulike levekårsutsatte bydeler i Oslo som bor i kommunale boliger, rekrutteres til å delta i prosjektgruppen.

Vi vil gjennomføre workshops med ungdommene for å få fram deres erfaringer med bosituasjon og nedstengning under pandemien, og deres forslag til viktige faktorer for å bedre bosituasjon og påvirkningsmuligheter.

Skal diskutere løsninger

Gruppen skal diskutere løsninger på de negative opplevelsene. De skal rette søkelyset på aspekter ved oppvekstmiljøet, særlig fysiske og sosiale sider ved bomiljøet og fellesområder ute og inne, hvor mulighetene for endring er relativ store og hvor det er gode muligheter for at barn og unge kan delta i reell medvirkning.

Prosjektet skal ha en bred referansegruppe fra ungdoms- og boligfeltet som aktivt deltar i utforming av opplegg og drøfting av resultater. Ungdom vil ha en aktiv rolle i formidlingen av prosjektet både lokalt og nasjonalt.   

Forskningsnyheter

Beina til ei rekkje menneske som står langs ein husvegg.
Tilrår å styrkja innsatsen for barn og unge på Romsås

Gapet mellom fattig og rik aukar, og område i Grorud bydel i Oslo slit med fråflytting, trangboddhet, dropout, rotløyse og utryggleik.

Illustrasjonsbilde av eit eldre par som ser ut mot naturen.
Dette bør du vita om demens

Professor Birgitta Langhammer gir råd om kva som kan hindra utvikling av demens.

Stjernehimmel med nærbilde av en stor og lysende galakse
Er planeter eller stjerner størst? Mange norske elever vet ikke svaret på dette

OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi.