English version

Crosscare-Old: A cross sectoral approach to high quality healthcare transitions for older people

Prosjektets hovedmål er å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om tverrsektorielle omsorgs- og helsetjenesteoverganger for eldre pasienter fra sykehusutskriving til kommunale helse- og omsorgstjenester.

Delmålene  er å:

 1. få kunnskap fra brukerne som kan bidra til å utvikle  praktiske retningslinjer for hvordan en skal oppnå høy kvalitet på overganger i helse- og omsorgstjenesten
 2. undersøke sammenhenger mellom variasjoner i antall liggedøgn og reinnleggelse med pasientkarakteristika, finansielle og strukturelle ressurser samt samarbeidskulturer
 3. kartlegge utfordringer knyttet til overganger mellom forskjellige kommunale enheter og tjenester
 4. utvikle en sektorovergripende 30-dager omsorgsmodell for geriatriske pasienter

CROSSCARE-OLD er et samarbeid mellom forskergruppa «Aldring, helse og velferd» ved Fakultet for helsevitenskap og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, samt Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik. Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråd sitt program «Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester» (HELSEVEL).

Prosjektet er organisert i fire arbeidspakker.

 • Arbeidspakker

  • WP A: Brukerperspektiver på kvalitet i overføringer av eldre pasienter mellom spesialist- og primærhelsetjenesten
  • WP B: Vertikal koordinering av helse- og omsorgstjenester til eldre pasienter
  • WP C: Horisontal samordning av helse- og omsorgstjenester
  • WP D: Modellutvikling basert på de øvrige arbeidspakkene
 • Data

  • Norsk Pasientregister (NPR)
  • Dødsårsaksregisteret
  • Utdanningsregisteret
  • Inntektsregisteret
  • Befolkningsstatistikken
  • KOSTRA-databasen
  • SAMDATA-sykehus
  • En landsomfattende spørreundersøkelse blant sykepleiere som jobber i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleien
 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   • Senter for Omsorgsforskning NTNU i Gjøvik

  Aktuelt fra prosjektet

  Illustrasjonsbilde av en eldre kvinne som sitter på en stol og ser ut av vinduet.
  – Mange eldre føler seg som pakker i systemet

  Forsker har intervjuet eldre pasienter på korttidsopphold i Oslo.

  Eldre kvinne som får støtte av en annen kvinne mens hun går i en gang.
  Hvordan møte eldrebølgen?

  OsloMets forskere kommer med sine beste forslag.