English version

Crosscare-Old: A cross sectoral approach to high quality healthcare transitions for older people

Prosjektets hovedmål er å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om tverrsektorielle omsorgs- og helsetjenesteoverganger for eldre pasienter fra sykehusutskriving til kommunale helse- og omsorgstjenester.

Delmålene  er å:

CROSSCARE-OLD er et samarbeid mellom

Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråd sitt program «Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester» (HELSEVEL).

Prosjektet er organisert i fire arbeidspakker.

Se oversikten over publikasjoner fra prosjektet (forskningsradet.no).

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Arbeidspakker

  • A: Brukerperspektiver på kvalitet i overføringer av eldre pasienter mellom spesialist- og primærhelsetjenesten
  • B: Vertikal koordinering av helse- og omsorgstjenester til eldre pasienter
  • C: Horisontal samordning av helse- og omsorgstjenester
  • D: Modellutvikling basert på de øvrige arbeidspakkene
 • Data

  • Norsk Pasientregister (NPR)
  • Dødsårsaksregisteret
  • Utdanningsregisteret
  • Inntektsregisteret
  • Befolkningsstatistikken
  • KOSTRA-databasen
  • SAMDATA-sykehus
  • En landsomfattende spørreundersøkelse blant sykepleiere som jobber i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleien
 • Samarbeidspartnere

  Senter for Omsorgsforskning NTNU i Gjøvik.

Aktuelt fra prosjektet

Illustrasjonsbilde av en eldre kvinne som sitter på en stol og ser ut av vinduet.
– Mange eldre føler seg som pakker i systemet

Forsker har intervjuet eldre pasienter på korttidsopphold i Oslo.

Eldre kvinne som får støtte av ei anna kvinne medan ho går i ein korridor.
Korleis møte eldrebølgja?

OsloMets forskarar kjem med sine beste forslag til kva som bør gjerast for å unngå krise i eldreomsorga.