Crosscare-Old: A cross sectoral approach to high quality healthcare transitions for older people

Prosjektets hovedmål er å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om tverrsektorielle omsorgs- og helsetjenesteoverganger for eldre pasienter fra sykehusutskriving til kommunale helse- og omsorgstjenester.

CROSSCARE-OLD er et samarbeid mellom forskergruppa «Aldring, helse og velferd» ved Fakultet for helsevitenskap og NOVA ved OsloMet, samt Senter for Omsorgsforskning NTNU i Gjøvik. Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråd sitt program «Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester» (HELSEVEL).

CROSSCARE-OLD sitt hovedmål er å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om tverrsektorielle omsorgs- og helsetjenesteoverganger for eldre pasienter fra sykehusutskriving til kommunale helse- og omsorgstjenester. Delmålene  er å:

  1. få kunnskap fra brukerne som kan bidra til å utvikle  praktiske retningslinjer for hvordan en skal oppnå høy kvalitet på overganger i helse- og omsorgstjenesten
  2. undersøke sammenhenger mellom variasjoner i antall liggedøgn og reinnleggelse med pasientkarakteristika, finansielle og strukturelle ressurser samt samarbeidskulturer
  3. kartlegge utfordringer knyttet til overganger mellom forskjellige kommunale enheter og tjenester
  4. utvikle en sektorovergripende 30-dager omsorgsmodell for geriatriske pasienter

Prosjektet er organisert i 4 arbeidspakker.

Aktuelt fra prosjektet

Eldre kvinne som får støtte av en annen kvinne mens hun går i en gang
Helse og sosialt arbeid

Hvordan møte eldrebølgen?

OsloMets forskere kommer med sine beste forslag.