Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med funksjonsnedsettelse

På oppdrag fra Likestilling- og mangfoldsutvalget skal AFI, i samarbeid med Proba samfunnsanalyse, vurdere den samfunnsøkonomiske verdien av økt sysselsetting blant mennesker med funksjonsnedsettelser.

Prosjektet skal lage analyser for:

  1. Samfunnsøkonomiske nytte ved en økning i andelen sysselsatte personer med funksjonsnedsettelser på henholdsvis 5 prosent og 50 prosent.
  2. ‘Break-even’ analyser av arbeidsmarkedstiltak for personer med funksjonsnedsettelser.
  3. Eventuelle helsegevinster som følge av økt sysselsetting.

Prosjektet vil bruke BASK-modellen for samfunnsøkonomisk analyse som ble utviklet av COWI og AFI i forbindelse med prosjektet "Samfunnsøkonomiske konsekvenser av foreslåtte reformer i St meld nr. 9 (2006-2007) – Arbeid, velferd og inkludering" og en tidligere samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting for personer med nedsatt funksjonsevne (AFI-rapport 5/2012). 

Forskningsnyheter

Beina til ei rekkje menneske som står langs ein husvegg.
Tilrår å styrkja innsatsen for barn og unge på Romsås

Gapet mellom fattig og rik aukar, og område i Grorud bydel i Oslo slit med fråflytting, trangboddhet, dropout, rotløyse og utryggleik.

Illustrasjonsbilde av eit eldre par som ser ut mot naturen.
Dette bør du vita om demens

Professor Birgitta Langhammer gir råd om kva som kan hindra utvikling av demens.

Stjernehimmel med nærbilde av en stor og lysende galakse
Er planeter eller stjerner størst? Mange norske elever vet ikke svaret på dette

OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi.