English version
Hilde Fiva Buzungu

Hilde Fiva Buzungu

Kort om

Sosialantropolog. Forsker på møter mellom minoritetsspråklige og profesjonsutøvere i norsk offentlig sektor, tolking og tolkemediert kommunikasjon.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap   Etikk   Fagdidaktikk   Sosialantropologi   Sosialt arbeid

Emner

Migrasjon   Tospråklighet   Flerspråklighet   Kommunikasjon og språk   Pedagogikk   Klinisk sosialt arbeid   Tolking   Minoriteter og borgerrettigheter   Etnisitet og menneskerettigheter   Tolkeutdanning   Majoritets- og minoritetsperspektiver i sosialt arbeid

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Buzungu, Hilde Fiva (2023). Interpretive Complexity in Language Discordant Fieldwork. Marvasti, Amir B.; Gubrium, Jaber (Red.). Crafting Ethnographic Fieldwork. Sites, Selves and Social Worlds. Routledge.

Buzungu, Hilde Fiva (2023). Language Discordant Social Work in a Multilingual World: The Space Between. ISBN: 9781032394596. 150 s. Routledge.

Buzungu, Hilde Fiva ; Rugkåsa, Marianne (2023). Lost in culture: Language discordance and culturalization in social work with migrants. Nordic Social Work Research.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2023.2216707

Buzungu, Hilde Fiva (2022). NAVs tjenesteyting til minoritetsspråklige innbyggere: Når regelverk møter realiteter. Kritisk juss. Vol. 48.
https://doi.org/10.18261/kj.48.1.4

Buzungu, Hilde Fiva (2021). Barnevernsmøter uten felles språk. Berg, Berit; Paulsen, Veronika (Red.). Møter mellom minoriteter og barnevernet. s. 116-131. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/moter-mellom-m

Buzungu, Hilde Fiva ; Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2020). Bridging divides in the interpreting profession. International Journal of Interpreter Education. Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10852/85771Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig