English version
Ira Malmberg-Heimonen

Ira Malmberg-Heimonen

Kort om

Ira Malmberg-Heimonen har omfattende ekspertise på randomiserte kontrollerte studier innen utdannings- og sosiale felt. Hun har ledet og leder flere RCT-studier. Hun er interessert i intervensjonsforskning generelt og evidensbaserte metoder spesielt. Hun er også tilknyttet kompetansesenteret for arbeidsinkludering.

Ira Malmberg-Heimonen has a comprehensive expertice on RCT-studies within the social and educational fields. She is and has been the leader of several long-term RCTs. She is interested in intervention studies generally and the implementation of evidence-based methods especially.

Fagområder

Emner

Intervensjonsforskning   Randomiserte kontrollerte studier   Evidensbasert sosialt arbeid

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira (2024). Arbeid etter jobbklubb? En longitudinell analyse. Søkelys på arbeidslivet.
https://doi.org/10.18261/spa.41.1.3

Sletten, Mira Aaboen ; Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira (2023). Effects of an early warning system on student absence and completion in Norwegian upper secondary schools: a cluster-randomised study. 15 s. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2116481

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete ; Akhtar, Sehrish (2023). Improving interprofessional collaboration in schools: A cluster-randomized study evaluating the effectiveness of the LOG model on collaboration practices. 7 s. Journal of Interprofessional Care.
https://doi.org/10.1080/13561820.2022.2149717

Pedersen, Eirin ; Malmberg-Heimonen, Ira ; Finne, Joakim ; Pontoppidan, Maiken; Dion, Jacinthe; Tømmerås, Truls; Tøge, Anne Grete (2023). Family Partner: study protocol for a pilot randomised study of a home-visitation intervention in Norway. 7 s. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/14034948231189773

Finne, Joakim ; Malmberg-Heimonen, Ira (2023). Evidensbasert praksis - et veiskille i sosialt arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 26.
https://doi.org/10.18261/tfv.26.1.1

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete (2022). Behandlingskontrast i eksperimenter innen velferd og utdanning. 11 s. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 63.
https://doi.org/10.18261/tfs.63.4.3

Malmberg-Heimonen, Ira ; Liodden, Tone (2022). Koordinering og samarbeid ved oppfølging av sårbare familier. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet . s. 183-202. Cappelen Damm Akademisk.

Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira ; Søholt, Susanne ; Vilhjalmsdottir, Sigridur (2022). Protocol: Feasibility study and pilot randomised trial of a multilingual support intervention to improve Norwegian language skills for adult refugees. 8 s. International Journal of Educational Research. Vol. 112.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.101925

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete (2022). Family Intervention Projects as Poverty-Alleviating Measures: Results from a Norwegian Cluster-Randomised Study. 16 s. Social Policy and Society.
https://doi.org/10.1017/S1474746422000124

Saltkjel, Therese ; Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete (2021). Betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid for lærernes vurderinger av egen kompetanse til å tilpasse opplæring i skolen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 15.
https://doi.org/10.23865/up.v15.2836

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig