Ledelse og digitalisering – for en skole i stadig omstilling

Idunn Seland smiler i kamera

Samlingene består av en rekke programinnslag

  • Introduksjon til ny forskningslitteratur og fagbegreper
  • Trening og enkle øvelser i gruppene
  • Ferdighetstrening i grupper
  • Diskusjoner, erfaringsutveksling og casearbeid i gruppene
  • Prosessveiledning knyttet til utviklingsarbeid i egen skole

- Den globale digitale utviklingen skaper hele tiden endringer i arbeidsliv, dagligliv, velferdstjenester og kontakt mellom mennesker, og får stor betydning for hva slags samfunn dagens elever skal utdannes til å leve i, både nå og i framtida. Videreutdanningsmodulen i digitalisering og ledelse vil ruste skoleledelsen i den vedvarende digitale utviklingen av skolen, og se dette i sammenheng med skoleledelsens overordnede ansvar for elevenes læring.

Dette sier Idunn Seland, førsteamanuensis ved skolelederprogrammene ved OsloMet. Hun får støtte fra Tonje H. Giæver ved seksjon for digital kompetanse ved lærerutdanningen, OsloMet, og Lillian Gran ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet.

Hva mener vi når vi snakker om digitalisering i skolen?

- Først og fremst mener vi jo elevenes digitale kompetanse, sier Tonje. Det er denne kompetansen som skal utvikles gjennom undervisningen. Dette krever naturligvis at lærerne har høy digital kompetanse og kan koble arbeidet med digitalisering til læreplanen både i selve undervisningen og i planlegging og kommunikasjon med elevene.

Tonje mener digitaliseringen setter krav til skolers og skoleeieres innkjøp av utstyr og sikring av tilgjengelighet og service, til personvern og til systemer for skoleadministrasjon, som må oppleves nyttige for lærere og ledere og samtidig ivareta elevenes sikkerhet.

- Det er utviklingen på alle disse områdene som betegner skolens grad av digital modenhet, legger Lillian til.

- Målet er naturligvis at skolene skal oppnå høy grad av digital modenhet, sier hun.

Hvem er dette studiet for?

Videreutdanningsmodulen i digitalisering og ledelse er for rektorer og mellomledere i grunnskolen og videregående opplæring. Studiet passer like godt for deg som kommer fra en skole som har kommet kort i den digitale modenheten, men også for dere som har kommet lenger. Dette studiet er for ledere fra alle typer skoler.

- Det er grunn til å mene at digitalisering i skolen setter et skarpere søkelys på skoleledelse. Det å styrke elevenes digitale kompetanse kan utfordre skolens etablerte syn på kunnskap og læring så vel som på elevrollen og på lærerrollen, sier Idunn.

Selv deltar hun parallelt i et større EU-prosjekt om digitalisering av barn og unges hverdag, hvor motsetningene mellom barn som passive forbrukere av digital teknologi og barn som aktivt medvirker ved hjelp av slik teknologi står sentralt.

Tonje skriver om, forsker på og brenner for utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse i skolen og implementering av digitale verktøy. Lillian har erfaring som rektor og skrev sin doktorgrad om digital ledelse. Sammen med professor Leikny Øgrim fra seksjon for digitalisering ved lærerutdanningen ved OsloMet og førsteamanuensis Kristin Børte fra skolelederprogrammene ved OsloMet sørger de for å ivareta studentene faglig og utviklingsmessig gjennom studiet.

Hvordan lærer man å lede digitalisering i skolen?

- Å utvikle seg som leder skjer gjennom praksis og erfaring, men dette krever samtidig selvrefleksjon og tilbakemelding fra andre. Dette sikres ved at studentene arbeider i læringsgrupper som legger særlig vekt på erfaringsutveksling, sier Idunn.

- I tillegg er det nødvendig med begreper og innsikt som kan skape forståelse både for hva digitalisering innebærer i den enkelte skole og hvilke krav som stilles til alle skoler i et slikt arbeid. Her kommer arbeid med pensumlitteraturen inn, hvor vi tilrettelegger for litteraturseminar etterfulgt av diskusjoner om hvilken betydning litteraturen har for egen praksis.

Samtidig er det viktig å forstå at «digital modenhet» ikke oppnås én gang for alle. Derfor er videreutdanningsmodulen digitalisering og ledelse sentrert rundt studentenes arbeid med et digitaliseringsprosjekt, hvor vi kobler forelesninger, diskusjoner, pensumlitteratur, ulike former for ferdighetstrening og veiledning til det å lede slike prosjekter i kontinuerlig utvikling i egen skole.

Samlingene består av en rekke programinnslag

Mellom samlingene arbeider studentene med å planlegge, forberede og gjennomføre et eget utviklingstiltak knyttet til digitalisering i skolen.

Mot slutten av andre semester oppsummerer studentene erfaringene fra utprøvingstiltaket og knytter dette til forskningslitteraturen i en presentasjon for medstudentene i et symposium. Symposiet fungerer samtidig som trening til muntlig eksamen, som avslutter videreutdanningsmodulen i digitalisering og ledelse.

«Eg trivst godt på studiet. Både gjennom samlingar og litteraturstudier får eg auka kompetansen min innanfor dette fagfeltet. Eg trengde dette for å kunne gjere ein betre jobb med digitalisering og leiing på eigen skule.» – Oddveig Lyngstad, rektor for Holmedal montessoriskule. Hun reiser gjerne fra Norges ytterste vest for å komme på samlingene.