Ledelse og digitalisering – for en skole i stadig omstilling

Idunn Seland smiler i kamera

Læringsaktiviteter i samlingene

  • Introduksjon til ny forskningslitteratur og fagbegreper
  • Trening og enkle øvelser i gruppene
  • Ferdighetstrening i grupper
  • Diskusjoner, erfaringsutveksling og casearbeid i gruppene
  • Prosessveiledning knyttet til utviklingsarbeid i egen skole

- Den globale digitale utviklingen skaper hele tiden endringer i arbeidsliv, dagligliv, velferdstjenester og kontakt mellom mennesker, og får stor betydning for hva slags samfunn dagens elever skal utdannes til å leve i, både nå og i framtida. 

Dette sier Idunn Seland, førsteamanuensis ved skolelederprogrammene ved OsloMet. Hun får støtte fra Tonje H. Giæver ved seksjon for digital kompetanse ved lærerutdanningen, OsloMet.

Digitalisering i skolen

- Digitalisering i skolen handler om flere ting. Selvsagt dreier det seg om å utvikle elevenes digitale ferdigheter, men også sørge for at skolen bruker digitale verktøy på en hensiktsmessig måte, sier Tonje. Dette krever at lærerne har høy digital kompetanse og kan koble arbeidet med digitalisering til læreplanen i undervisningen, i planlegging og kommunikasjon med elevene.

Digital teknologi representerer nye muligheter og utfordringer for lærernes undervisning og vurdering av elevenes læringsresultater. Dette har blitt enda tydeligere med utbredelsen av generative språkmodeller drevet av kunstig intelligens (KI). Skolen må utforske disse nye mulighetene og utfordringene sammen. Skolelederne må sørge for vedvarende kompetanseutvikling blant lærere og for seg selv. Samtidig er det viktig å forstå at "digital modenhet" ikke oppnås en gang for alle. 

Digitaliseringen setter krav til skolers og skoleeieres innkjøp av utstyr og digitale læringsressurser der elevenes digitale sikkerhet og personvern er ivaretatt. 

Hvem er dette studiet for?

Videreutdanningsmodulen i Ledelse og digitalisering er for rektorer og mellomledere i grunnskolen og videregående opplæring. Studiet passer like godt for deg som kommer fra en skole som har kommet kort i den digitale omstillingen, som for ledere av mer digitalt modne skoler.

- Digitalisering i skolen setter et skarpere søkelys på skoleledelse. Det å styrke elevenes digitale kompetanse kan utfordre skolens etablerte syn på kunnskap og læring så vel som på elevrollen og på lærerrollen, sier Idunn.

Selv har hun deltatt i et EU-prosjekt om digitalisering av barn og unges hverdag, hvor motsetningene mellom barn som passive forbrukere av digital teknologi og barn som aktivt medvirker ved hjelp av slik teknologi står sentralt.

Tonje forsker på utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse i skolen, og implementering av digitale verktøy. Med på laget har de Monica Johannesen, som også har lang erfaring fra digitalisering i skole og utdanning. Sammen legger de tre til rette for å ivareta studentenes faglige utvikling gjennom studiet. 

Hvordan lærer man å lede digitalisering i skolen?

- Lederutvikling skjer gjennom praksis og erfaring, men dette krever samtidig selvrefleksjon og tilbakemelding fra andre. Dette sikres ved at studentene arbeider i læringsgrupper som legger særlig vekt på erfaringsutveksling, sier Idunn.

Videreutdanningsmodulen kobler studentenes arbeid med et digitaliseringsprosjekt i egen skole til forelesninger, diskusjoner, ulike former for ferdighetstrening og veiledning om det å lede slike prosjekter. Gjennom to litteraturseminar presenterer studentene pensumlitteratur for hverandre etterfulgt av diskusjoner om litteraturens betydning for egen praksis.

- I tillegg er det nødvendig med begreper og innsikt som kan skape forståelse både for hva digitalisering innebærer i lys av den enkelte skoles tidligere erfaringer og modenhetsnivå, og hvilke krav som stilles til alle skoler i et slikt arbeid, avslutter Idunn og Tonje. 

Læringsaktiviteter under samlingene

Mellom samlingene arbeider studentene med å planlegge, forberede og gjennomføre et eget utviklingsarbeid for digitalisering i skolen.

Som avslutning av undervisning i vårsemesteret oppsummerer studentene erfaringene fra utviklingsarbeidet og knytter dette til forskningslitteraturen i en presentasjon for medstudenter.

«Eg trivst godt på studiet. Både gjennom samlingar og litteraturstudier får eg auka kompetansen min innanfor dette fagfeltet. Eg trengde dette for å kunne gjere ein betre jobb med digitalisering og leiing på eigen skule.» – Oddveig Lyngstad, rektor for Holmedal montessoriskule. Hun reiser gjerne fra Norges ytterste vest for å komme på samlingene.