English version

Kvalitetssystemet

Kvalitetssystemet skal sikre at utdanningene ved OsloMet blir systematisk evaluert og holder høy kvalitet.

Kvalitetssystemet omfatter all utdanning på OsloMet: Bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger samt etter- og videreutdanning. Systemet omfatter hele studentreisen fra opptak til gjennomført utdanning, samt rammefaktorer.

Kvalitetssystemet har følgende hovedfunksjoner:

 • å legge gode rammer, og støtte opp under OsloMets hovedmål om å være en ledende leverandør av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til velferdssamfunnet
 • å fremme kvalitet i eksisterende og planlagte utdanningstilbud og sikre at studentene oppnår fastsatt læringsutbytte 
 • å avdekke og sikre oppfølging av sviktende kvalitet i utdanningene
 • å synliggjøre og dokumentere kvalitetsarbeidet ved OsloMet

Gjennomføringen av sentrale deler av kvalitetsarbeidet, i form av evaluerings- og analysearbeid, samt årlig rapportering om utdanningskvalitet er organisert rundt emne, studieprogram og studieportefølje.

Rapporteringsprosessene med ansvar og tilbakemeldingssløyfer ved OsloMet oppsummeres i figuren under. For å ivareta videreutvikling av kvaliteten er systemet basert på tilbakemeldingssløyfer. Vurdering og analyse skal føre til oppfølging og tiltak på lavest mulig nivå i organisasjonen. 

Illustrasjon som viser hierarkiet i en rapporteringsprosess, fra emne til styret.

Illustrasjon som viser hierarkiet i en rapporteringsprosess. Fra nederst til øverst: emne, program, institutt, fakultet, institusjon og styret.

Styret

 • Har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet.
 • Gir styringssignaler for prioriteringer for neste periode og påser at budsjettmessige prioriteringer og øvrige beslutninger legger til rette for god kvalitetsutvikling av universitetets studieportefølje.

Institusjon

 • Rektoratet har overordnet ansvar for kvalitetsarbeidet ved OsloMet, og for at styret får informasjon om studiekvaliteten.
 • Rektor har ansvar for at styrets føringer følges opp i de årlige styringsdialogmøtene med fakultetene. 

Fakultet

 • Dekan/senterleder har overordnet strategisk og koordinerende ansvar for all utdannings- og FoU-virksomhet ved fakultet/senter.
 • Dekan/senterleder har ansvar for at styrets føringer og fakultetenes egne handlingsplaner/tiltak for å  bedre utdanningskvaliteten følges opp. 

Institutt

 • Instituttleder har ansvar for kvalitetssikring og utvikling av instituttets utdanninger og samlet portefølje.
 • Instituttleder har ansvar for å følge opp styrets og fakultetets føringer og instituttets egne handlingsplaner i arbeid med kvalitetssikring og utvikling av instituttets studieportefølje. 

Program

 • Studieprogramansvarlig har faglig ansvar for studieprogrammet som helhet. 
 • Studieprogramansvarlig har ansvar for å følge opp instituttets handlingsplaner i arbeid med kvalitetssikring og utvikling av studieprogrammet. 

Emne

 • Emneansvarlig har ansvar for planlegging, gjennomføring og utvikling av emnet.
 • Emneansvarlig har ansvar for å følge opp emnets og instituttets handlingsplaner i arbeid med kvalitetssikring og utvikling av emnet. 

Krav og regelverk

Lov om universiteter og høyskoler, UH-loven (lovdata.no) pålegger alle universiteter og høyskoler å ha et system for kvalitetssikring som sikrer og videreutvikler kvaliteten i utdanningene.

I tillegg er det en rekke nasjonale og lokale krav til og føringer for kvalitetsarbeid i følgende eksterne og interne forskrifter og styringsdokumenter: