Innpassing av videreutdanning i master i spesialsykepleie

Har du allerede en videreutdanning innen spesialsykepleie og ønsker å bygge på til en mastergrad?

OsloMet tilbyr masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter, med spesialiseringer i akutt-, anestesi-, barne-, intensiv-, og operasjonssykepleie. For søkere med tidligere avlagte videreutdanninger kan deler av disse innpasses.

Gruppe 1

Personer med fullført videreutdanning i akutt-, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie, 90 studiepoeng, ved OsloMet etter programplan gjeldende fra opptak januar 2014 kan søke eget innpassingsopptak til masterstudiet.

Opptakskravene er de samme som for ordinære søkere til masterstudiet.

Rangering foregår etter ordinære regler fastsatt i forskrift om opptak til studier ved OsloMet.

Studieløp gruppe 1

Studenter med innpassingsopptak skal gjennomføre overgangsemnet MASY4150 Forarbeid til master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter og levere prosjektbeskrivelse til masteroppgaven som arbeidskrav høsten 2023. Masteroppgaven (30 studiepoeng) skrives over to semestre (våren 2024 og høsten 2024).

Gruppe 2

Søkere med tidligere videreutdanning fra OsloMet eller som har avlagt videreutdanning ved andre utdanningsinstitusjoner, må søke ordinært opptak og så søke om godskriving av tidligere utdanning og få innpasset deler av denne etter opptak.

Studieløp gruppe 2

Studenter som får godskrevet videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie, etter rammeplan av 1999 eller 2005, skal normalt gjennomføre emnet MASY4050 Vitenskapsteori, forskningsmetode og kvalitetsarbeid våren 2024 og skal levere prosjektbeskrivelse til masteroppgaven høsten 2024. Masteroppgaven skrives over to semestre (våren 2025 og høsten 2025).

Videreutdanning i akuttsykepleie er ikke rammeplanstyrt. Søknad om godskriving av akuttsykepleierutdanning avlagt ved andre utdanningsinstitusjoner enn OsloMet må behandles individuelt. Studentene må regne med at de må gjennomføre flere emner før masteroppgaveskriving. For at OsloMet skal kunne tildele mastergraden eller utstede vitnemål for fullført utdanning, må minst 60 av studiepoengene som skal inngå i grunnlaget for graden være avlagt ved OsloMet, jf. Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning § 3 Tilknytningskrav for tildeling av grad eller yrkesutdanning (lovdata.no). 

Slik søker du

For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

Les mer om søknadsprosessen her

Når er søknadsfristen?

Når får du svar på søknaden?

Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

Studiekoder

Søk med studiekode i Søknadsweb.

Innpassingsopptak (Gruppe 1)

Ordinært opptak (Gruppe 2)